O branży

Komisja przyjmuje Komunikat o zmniejszeniu szkód wywołanych nadużywaniem alkoholu w Europie

Opublikowano: 30 października 2006

Komunikat mówi o niepożądanym wpływie szkodliwej i niebezpiecznej konsumpcji alkoholu w Europie, która przyczynia się do około 195 000 zgonów w UE rocznie. Komunikat określa następujące priorytety: ochrona dzieci i młodzieży; zmniejszenie liczby urazów i zgonów w skutek wypadków drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu; zmniejszenie wielkości szkód wśród dorosłych oraz negatywnego wpływu na ekonomię; zwiększenie świadomości wpływu szkodliwej konsumpcji alkoholu na zdrowie; pomoc w zbieraniu wiarygodnych danych statystycznych. Komisja ustaliła obszary, w których UE może wspierać działania krajów członkowskich mające na celu zmniejszenie szkód alkoholowych, takie jak projekty finansowe w ramach Programów Badań i Zdrowia Publicznego, wymiana dobrych praktyk w zakresie zwalczania spożycia alkoholu przez nieletnich, współpraca w zakresie kampanii informacyjnych, zwalczania zjawiska nietrzeźwych kierowców i inne inicjatywy wspólnotowe. Ponadto Komunikat określa działania, jakie podejmują kraje członkowskie w celu promowania dobrych praktyk, zawiera propozycję utworzenia Forum ds. Zdrowia i Problemów Alkoholowych przez strony zainteresowane oraz ustala obszary, w jakich swój wkład może wnieść przemysł, w szczególności w zakresie odpowiedzialnej reklamy i marketingu. Uznając rolę krajów członkowskich na tym obszarze polityki, Komisja nie zamierza proponować ustawodawstwa na poziomie europejskim.

Markos Kyprianou, komisarz UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów, powiedział:

„Nadmierne spożycie alkoholu, konsumpcja alkoholu przez nieletnich i jazda po pijanemu to realne problemy zdrowia publicznego w Europie, szczególnie wśród osób młodych. Komisja nie zamierza zwalczać umiarkowanego spożycia alkoholu, a jedynie szuka sposobów aktywnego wsparcia działań krajów członkowskich, mających na celu zmniejszenie szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Niniejszy Komunikat ma zachęcić do bardziej aktywnej dyskusji i współpracy na poziomie europejskim w drodze tworzenia forów wymiany dobrych praktyk. Wierzę również, iż przemysł może robić więcej dla zmniejszenia szkód alkoholowych, promowania odpowiedzialnego picia i zwiększenia świadomości konsumentów. Komisja angażuje się we wspieranie tego procesu gromadząc do współpracy odpowiednich partnerów, promując współpracę i finansując projekty w tym zakresie.”

Główny wpływ na zdrowie i ekonomię

Ocenia się, że pięćdziesiąt pięć milionów dorosłych w UE spożywa alkohol na niebezpiecznym poziomie. Szkodliwe i nieodpowiedzialne spożycie alkoholu jest odpowiedzialne za co najmniej 7,4 % złe stany zdrowia i przedwczesnych zgonów w UE. Absencja z powodu nadużycia alkoholu, picie w godzinach pracy, czy też praca na kacu, to wszystko ma negatywny wpływ na wydajność pracy, a tym samym również na konkurencyjność i rentowność. W grupie wiekowej od 15–29 lat ponad 10% zgonów kobiet i około 25% zgonów mężczyzn spowodowanych jest nadmiernym spożyciem alkoholu.

Jest to również przyczyna 16% przypadków maltretowania i zaniedbania opieki nad dziećmi. Spożycie alkoholu w czasie ciąży może osłabić rozwój mózgu i wiąże się z brakami intelektualnymi dziecka. Średnio jeden na cztery wypadki można przypisać spożyciu alkoholu, a około 10 000 osób ginie każdego roku w UE w wypadkach spowodowanych pod wpływem alkoholu.

Działanie Komisji

We współpracy z krajami członkowskimi i wszystkimi partnerami, Komisja opracuje strategie mające na celu zwalczanie spożycia alkoholu przez nieletnich poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu, między innymi, sprzedaży, podawania, marketingu i wizerunku alkoholu w przekazie medialnym. W ramach Programu Zdrowia Publicznego Komisja wspierać będzie projekty przyczyniające się do zmniejszenia szkód alkoholowych w UE, a w szczególności szkód doznanych przez dzieci i młodzież, jak również projekty zbierania i rozpowszechniania informacji. Wspierać będzie też monitorowanie zachowań alkoholowych ludzi młodych, ze szczególnym naciskiem na zwiększone spożycie alkoholu przez dziewczęta i upijanie się w weekendy. We współpracy z krajami członkowskimi i partnerami, Komisja zbada przydatność opracowywania skutecznych, wspólnych strategii wspólnotowych, w celu zapewnienia właściwych informacji konsumenckich. Takie przemyślenia są szczególnie ważne, zważywszy na fakt, iż niektóre kraje członkowskie planują wprowadzenie etykiet ostrzegawczych (np. na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży). Komisja wspierać będzie kraje członkowskie i partnerów z organizacji rządowych i pozarządowych oraz przemysłu w ich wysiłkach w zakresie opracowywania informacji i programów edukacyjnych na temat skutków szkodliwej konsumpcji alkoholu. W ramach Badawczego Programu Ramowego UE Komisja rozpocznie badania z zakresu zwyczajów alkoholowych młodzieży w celu analizy aktualnych trendów i motywacji do spożycia alkoholu, jak i wyznaczników picia alkoholu przez młodzież.

Ustalenie działań krajowych promujących dobre praktyki

Kraje członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za ich wewnętrzną politykę alkoholową. Rolą Komisji jest zachęcać do współpracy i koordynacji pomiędzy krajami członkowskimi oraz uzupełniać ich działania przez, dla przykładu, finansowanie projektów. Komunikat przedstawia środki przyjęte przez kraje członkowskie w zwalczaniu szkód alkoholowych, jakie mogą ułatwić rozpowszechnianie dobrych praktyk we wszystkich krajach UE. Przykłady środków na poziomie krajowym przedstawione w Komunikacie obejmują: zwiększanie przekazu informacji dla konsumenta w punkcie sprzedaży, na produktach lub też w miejscu pracy; zwiększanie skuteczności ograniczeń wiekowych w sprzedaży i podawaniu alkoholu; programy edukacyjne dla młodzieży i rodziców; wprowadzanie niższego lub zerowego poziomu alkoholu we krwi dla kierowców młodych lub niedoświadczonych, jak i dla kierowców zawodowych; czy też wdrażanie środków zaradczych przeciwko zjawisku jazdy po pijanemu.

Dalsze działania i zgodność z innymi strategiami

Komisja zorganizuje ponadto:

– „Forum ds. Zdrowia i Problemów Alkoholowych” do czerwca 2007, mające wspierać, zapewniać informacje i monitorować wdrażanie strategii ustalonej w Komunikacie. Na Forum podejmowane będą takie tematy, jak badania, zbieranie danych i informacji oraz edukacja.

– Komisja zwiększy również koordynację pomiędzy działaniami zwalczającymi zjawisko jazdy pod wpływem alkoholu a akcjami wspierającymi bezpieczeństwo na drodze, włączając działania wspierane w ramach Programu Zdrowia Publicznego i Planu działania dotyczącego bezpieczeństwa na drodze, w celu pomocy w zmniejszaniu liczby wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu, ze szczególnym naciskiem na problem jazdy pod wpływem alkoholu. Działania te będą w szczególności dotyczyć kierowców niedoświadczonych i młodych.

– służby Komisji będą pracować z partnerami przemysłowymi nad tworzeniem stałej i aktywnej współpracy w zakresie odpowiedzialnej komunikacji handlowej i sprzedaży. Głównym celem będzie wsparcie działań UE i rządów poszczególnych państw zapobiegających nieodpowiedzialnemu marketingowi napojów alkoholowych oraz analizujących dane o trendach w reklamie. Jednym z celów będzie osiągnięcie porozumienia z partnerami handlowymi w zakresie kodeksu komunikacji handlowej wdrażanego na poziomie UE.

Komisja uważa, iż jej główny wkład w strategię winien być opary na obecnym podejściu uzupełniania strategii krajowych w tym zakresie, a co za tym idzie nie zamierza wdrażać strategii w formie konkretnych nowych propozycji legislacyjnych. Komisja będzie sporządzać regularne raporty z wdrażania środków zwalczania szkodliwego i niebezpiecznego spożycia alkoholu, jak również z wpływu strategii UE ustalonej w niniejszym Komunikacie, w oparciu o regularne sprawozdania przedstawiane przez kraje członkowskie.

Przemysł piwowarski w Polsce od lat prowadzi działania, których celem jest edukowanie na temat odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Kampanie społeczne „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” i „Prowadzący – niepijący” wpisują się dokładnie w strategie Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia szkód wywołanych nadużywaniem alkoholu w Europie.

image_pdfimage_print

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ? BROWARY POLSKIE PODPISAŁ EUROPEJSKĄ KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opublikowano: 26 października 2006

[skyday-main-image id=”39″]
[skyday-excerpt]

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO ? BROWARY POLSKIE PODPISAŁ EUROPEJSKĄ KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. ZWIĄZEK JEST PIERWSZĄ ORGANIZACJĄ REPREZENTUJĄCĄ PRZEMYSŁ W POLSCE, KTÓRA SYGNOWAŁA KARTĘ.

[/skyday-excerpt]

PODPISANIE EUROPEJSKIEJ KARTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego ? Browary Polskie podpisał dziś w Warszawie Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter). Karta została podpisana przez Dyrektor Biura ZPPP Browary Polskie, Danutę Gut i Stine Jensen, Menedżera Projektu Europejskiej Karty.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Komisji Europejskiej, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie i zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Karta jest zgodna z Programem Komisji Europejskiej Wspólna Odpowiedzialność, który zakłada zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.

Jako sygnatariusz karty Browary Polskie zobowiązały się w okresie trzech lat (2007-2009) prowadzić działania w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i edukować, aby po spożyciu alkoholu nie siadać za kierownicą.

?Przemysł piwowarski w Polsce od lat prowadzi działania, których celem jest edukowanie społeczeństwa na temat odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Produkujemy piwo i chcemy, by było ono sprzedawane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i konsumowane w sposób odpowiedzialny. Prowadzenie pojazdów po alkoholu jest w Polsce, jak i w innych krajach Europy, jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drogach. Dlatego sygnowanie Karty i włączenie się do działaniach wspierających organy państwowe w edukacji na temat nie prowadzenia pojazdów po alkoholu jest dla nas naturalnym krokiem. Chcemy edukować, zwłaszcza młodych kierowców, bo w tej grupie widzimy największe możliwości zmiany postaw i zachowań?, powiedziała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.

Liczba wypadków drogowych w Polsce stanowi poważny problem społeczny. W 2005 roku Policja odnotowała ponad 48 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło blisko 5,5 tysiąca osób, a ponad 61 tysięcy zostało rannych.1 Prawdopodobieństwo śmierci uczestnika wypadku jest w Polsce średnio cztery razy wyższe niż w przodujących krajach Unii Europejskiej. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 11 osób, podczas gdy w krajach Unii średnio 6 osób.2 Kierujący pod wpływem alkoholu spowodowali w 2005 roku ponad 4 tysiące wypadków, w których śmierć poniosło prawie 500 osób, co stanowi 9% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków w Polsce w ubiegłym roku.3

?Podpisanie przez Browary Polskie Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to dla nas wielki sukces. Cieszymy się, że wśród sygnatariuszy Karty z Polski mamy stowarzyszenie reprezentujące tak potężny przemysł. Mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie podpisania Karty przez sektor piwowarski w Polsce zachęci kolejne firmy oraz stowarzyszenia branżowe do podjęcia inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w imię wspólnej dla nas wszystkich sprawy ? poprawy bezpieczeństwa na drogach?, powiedziała Stine Jensen, Communication Manager, Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA PROWADZĄCY ? NIEPIJĄCY!

 

Pierwszym działaniem, które podejmą Browary Polskie w ramach Karty jest społeczna kampania edukacyjna pod hasłem Prowadzący ? niepijący!. Pilotaż tego projektu rozpocznie się 9 listopada br. w Łodzi. Akcji w Łodzi patronować będzie Prezydent Miasta ? Jerzy Kropiwnicki.

Kampania w Łodzi prowadzona będzie w wybranych łódzkich lokalach ? pubach, klubach i dyskotekach, w których promowany będzie Bezpieczny Ruch Imprezowy: PIŁEŚ ? POHAMUJ SIĘ ? NIE JEDŹ. Przeszkolone zespoły animatorów edukować będą bawiących się ludzi na temat bezpiecznych sposobów powrotu do domu po spożyciu alkoholu: taksówek ze specjalnym rabatem, nocnych autobusów, na które bilet kosztuje tylko 1 zł.

Promotorzy będą również zachęcać ludzi do uczestnictwa w zabawie w tzw. wyznaczonego kierowcę. Ideą zabawy jest wybranie spośród grona znajomych jednej osoby, która tego wieczoru nie pije alkoholu i rozwozi przyjaciół do domu. Każdy wyznaczony kierowca zostanie symbolicznie wyróżniony i nagrodzony. Edukacja z udziałem promotorów prowadzona będzie w weekendy, gdyż jak wskazują statystyki policyjne, nietrzeźwi kierowcy najczęściej uczestniczą w wypadkach drogowych w ostatnich dniach tygodnia (piątek ? niedziela). Przeprowadzenie pilotażu w Łodzi ma na celu przetestowanie zastosowanych mechanizmów, dokonanie ich ewaluacji i udoskonalenie pod kątem dalszych działań. Kontynuacja akcji o podobnym charakterze planowana jest w innych wojewódzkich miastach Polski w 2007 r.

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”39″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

UBIEP SIGNED THE EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER

Opublikowano: 26 października 2006

[skyday-main-image id=”39″]
[skyday-excerpt]

UBIEP SIGNED THE EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER. THE UNION IS THE FIRST ORGANISATION REPRESENTING THE INDUSTRY IN POLAND WHICH SIGNED THE CHARTER.

[/skyday-excerpt]

SIGNING OF THE EUROPEAN ROAD SAFETY CHARTER

Today in Warsaw UBIEP signed the European Road Safety Charter. The Charter was signed by the Director of the Management Board Office, Danuta Gut and Stine Jensen, the Manager of the project of the European Charter.

The European Road Safety Charter is a project of the European Commission, whose aim is to augment road safety in Europe and to diminish the number of road accidents. The Charter conforms to the Programme of the European Commission „Common Responsibility”, that assumes the reduction of the number of road accidents’ mortal victims in the European Union until 2010 by half.

As a signatory of the charter UBIEP committed, for the period of three year (2007 – 2009), to conduct actions in the area of shaping safe behaviours in the road traffic and educate not to sit behind the wheel after having drunk alcohol.

„The brewing industry in Poland has for many years conducted actions which aim at educating the society in the field of responsible sales and alcohol consumption. We produce beer and we want it to be sold according to valid legal regulations and to be consumed in a responsible way. In Poland driving after drinking is, like in other European countries, one of the most important factors influencing road safety. This is why signing the Charter and joining the actions aiming at supporting state institutions in their efforts to educate on not driving after drinking is for us a natural step. We want to educate, especially young drivers, because it is in this group that we see the biggest opportunities to change attitudes and behaviours”, said Danuta Gut, director of the Management Board Office of UBIEP.

The number of road accidents in Poland constitutes a serious social problem. In 2005 police counted over 48 thousand road accidents in which almost 5.5 thousand persons died and over 61 thousand were hurt. The probability of a road accident participant’s death in Poland is on average four times higher than in leading member states of the European Union. For every 100 accidents in our country there are 11 mortal victims while in the countries which are members of the European Union it equals 6 persons. In 2005 drunk drivers caused over 4 thousand accidents in which al most 500 persons died, which constitutes 9% of all mortal victims in Poland.

„Signing the Road Safety Charter by UBIEP is a tremendous success. We are happy that among the Polish signatories of the Charter there is an association representing such a powerful industry. I hope that today’s signing of the Charter by the brewing industry in Poland will encourage other companies as well as industry organisations to undertake the initiative of the European Commission conducted for the benefit of a common good – the improvement of road safety”, said Stine Jensen, Communication Manager of the European Road Safety Charter.

SOCIAL EDUCATIONAL CAMPAIGN „DRIVING – NOT DRINKING”

The first action which UBIEP will undertake in frames of the Charter is a social educational campaign under the slogan „Driving – not drinking!” The piloting project will start on the 9th of November in Łódź. The action in Łódź will be patronised by the city mayor – Jerzy Kropiwnicki.

The campaign in Łódź will be conducted in selected bars, pubs and night clubs of the city in which SAFE PARTY TRAFFIC will be promoted under the slogan: YOU DRANK – SLOW DOWN NOW – DON’T DRIVE. Trained teams of animators will educate partying people on how to safely come back home after drinking: by taxi with a special discount or by bus for which the ticket costs 1 PLN only.

Promoters will also encourage people to participate in a game called „designated driver”. The idea of the game is to select from a given circle of friends one person who on the given night won’t drink and will drive friends back home. Every designated driver will be symbolically prized. The education with promoters will be conducted on weekends because according to police statistics drunk drivers most frequently participate in road accidents on the last days of the week (Friday through Sunday). Conducting the piloting action in Łódź aims at testing the applied mechanisms, evaluating them and perfecting them further. A continuation of a similar action is planned in other big cities of Poland in 2007.

[skyday-attachments-and-galleries id=”39″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Spotkanie Sekretarzy Generalnych

Opublikowano: 20 października 2006

[skyday-main-image id=”38″]
[skyday-excerpt]

W dniach 21-23 września odbyło się w Krakowie spotkanie Sekretarzy Generalnych reprezentujących przemysł piwowarski z całej Europy. Spotkania Browarników Europejskich, na których omawiane są plany oraz zadania na kolejny rok, organizowane są corocznie w innym kraju ? w tym roku Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego miał przyjemność gościć Sekretarzy Generalnych w Polsce.

[/skyday-excerpt]

Konferencja odbyła się w sali w Muzeum Historycznym w Krakowie. Spotkaniu towarzyszyły liczne imprezy: zwiedzanie Krakowa, przejazd zabytkowym tramwajem, spacer na Wzgórze Wawelskie. Goście zwiedzili również Wieliczkę, gdzie odbyła się uroczysta kolacja, której towarzyszył koncert Orkiestry Górniczej oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu folklorystycznego ?Krakowianie?. W trakcie kolacji Rodolphe de Looz-Corswarem, Sekretarz Generalny The Brewers of Europe został pasowany na górnika na dowód czego otrzymał pamiątkowy certyfikat.

Gości zachwyciły wszystkie niespodzianki, jakie zostały dla nich przygotowane. Bardzo podobała się im wycieczka na Podhale obejmująca spływ Dunajcem oraz zwiedzanie zabytkowych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej. Dla większości z nich pobyt w Krakowie był pierwszą wizytą w naszym kraju ? poznali Polskę z najlepszej i najładniejszej strony.

[skyday-attachments-and-galleries id=”38″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

General Secretaries’ Meeting

Opublikowano: 20 października 2006

[skyday-main-image id=”38″]
[skyday-excerpt]

Between the 21st and the 23rd of September in Cracow a meeting of General Secretaries representing the brewing industry in the whole Europe took place. The meetings of the Brewers of Europe serve as a platform to discuss plans and tasks for the consecutive year. They are organised annually and every year in a different country. This year UBIEP had a pleasure to host the General Secretaries in Poland.

[/skyday-excerpt]

The conference too place in a hall of the Historical Museum in Cracow. The meeting was accompanied by several events: a visit of Cracow, a ride with an ancient tramway, a walk to Wawel. Guests visited also Wieliczka, where a gala dinner took place with a concert of the Miners’ Orchestra and a dancing party with folklore music of the band „Krakowianie”. During the dinner Rodolphe de Looz-Corswarem, the General Secretary of The Brewers of Europe was symbolically nominated a miner and as a proof of that he received a certificate memorizing this event.

Guests were enchanted with all surprises which were prepared for them. They particularly liked the excursion to Podhale with a cruise on the river Dunajec as well as the sightseeing of historical monuments on the Wooden Architecture Track. For most of the guests the stay in Cracow was the first visit to our country – they knew Poland from its best and prettiest side.

[skyday-attachments-and-galleries id=”38″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

image_print