O branży

Dyrektywa dot. minimalnej stawki akcyzy

Opublikowano: 13 lipca 2007

Głosowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Podczas sesji plenarnej we wtorek 10-ego lipca Parlament Europejski miał zadecydować o przyjęciu opinii Komitetu ds. Gospodarczych i Monetarnych, zawierających dwa istotne punkty:

– wezwanie do podniesienia minimalnej stawki akcyzy na piwo, produkty pośrednie i spirytusy o 4,5%

– wezwanie do analizy możliwości wprowadzenia kodeksu postępowania z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych w ramach konkurencji podatkowej oraz swobodnym przepływem towarów.

Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji postulującą zwiększenie stawek minimalnych.

 

Tło historyczne

W 1992 roku, europejska dyrektywa 92/84 wprowadziła minimalną stawkę akcyzy dla napojów alkoholowych, a jej zamiarem było ujednolicenie ich w okresie późniejszym. Jednakże z powodu rozbieżności w wysokości stawek w różnych krajach, dyrektywa ta nie zrealizowała swojego zamierzenia.

W roku 2006, uwzględniając wzrost inflacji pomiędzy rokiem 1993 a rokiem 2005, Komisja Europejska zaproponowała rewaloryzację minimalnych stawek podatkowych o 31% dla piwa. Propozycja ta była następstwem raportu opublikowanego w maju 2004 oraz wynikających z niego wniosków wyciągniętych przez Radę Ecofin w kwietniu 2005 oraz Komitetu ds. Gospodarczych i Społecznych w styczniu 2006.

Oryginalna propozycja Komisji dotycząca podniesienia stawki o 31% została omówiona i odrzucona w listopadzie 2006r. przez Radę Ministrów, jak również przez Parlament Europejski w maju 2007r. Propozycja ta została stanowczo odrzucona przez niektóre państwa członkowskie z powodu groźby dalszego zwiększania różnic w poziomach opodatkowania produktów.

Nowa propozycja wysunięta przez Parlament zakłada wzrost stawek minimalnych o 4,5%. Zamysłem było, iż tak niewielki wzrost nie napotka większego oporu ze względu na minimalne skutki. Jedynie Bułgaria, Łotwa, Malta i Rumunia musiałyby w nieznaczny sposób zmienić poziom opodatkowania piwa. Jednakże propozycja ta co do istoty nie rozwiąże problemu związanego z występowaniem dużych różnic w stawkach akcyzowych obowiązujących w różnych państwach członkowskich, zwłaszcza tych z Północy Europy, za to pogłębiłoby to jeszcze nierówności pomiędzy piwem a winem.

Pierwotnie celem wprowadzenia stawek minimalnych była prawdopodobnie poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego. Cel ten nie został osiągnięty ponieważ państwa członkowskie na Północy Europy zastosowały bardzo wysokie stawki, wykraczające daleko poza stawki minimalne. Wynikiem tego są ogromne międzynarodowe rozbieżności w ramach rynku wewnętrznego. Rozbieżności te nie zostaną wyeliminowane dzięki wzrostowi stawki minimalnej o 4,5%. Sama Komisja wielokrotnie podkreślała, na przykład w swoim raporcie z kwietnia 2004, iż międzynarodowe rozbieżności w stawkach akcyzowych poważnie zaburzają funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Z tego powodu Parlament Europejski będzie rozważał propozycje przyjęcia kodeksu postępowania, który miałby prowadzić do dalszego ujednolicania stawek akcyzowych. Zawierałby on nie tylko stawki minimalne, ale również maksymalne. Stawki minimalne i maksymalne zostały pierwotnie zaproponowane w 1988 roku, ale zostały stanowczo odrzucone przez państwa członkowskie pragnące zachować prawo do narzucania stawek akcyzowych. Kodeks ten ma bardzo małe szanse na ustanowienie, gdyż do jego przyjęcia przez Radę wymagana jest jednomyślność.

Europejska branża piwna

•    Wielkość zatrudnienia pośredniego i bezpośredniego w branży piwnej w Unii Europejskiej to 2.6 miliona stanowisk, co stanowi 1,2% całkowitego zatrudnienia w 25-ciu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

•    Wkład branży piwnej w gospodarkę europejską to około 0,55% całkowitego PKB. Całkowity wkład branży piwnej w gospodarkę europejską mierzony jako wartość dodana wynosi 57,5 miliarda Euro.

Branża piwna w Europie to ponad 3000 małych i średnich browarów. Wspomaga to rozwój regionalny oraz konkurencyjność europejskiego rolnictwa, a także czyni z Europy największego producenta na świecie, ponieważ 5-ciu na 7-miu największych producentów pochodzi z Europy.

image_pdfimage_print

Directive on the minimum excise

Opublikowano: 13 lipca 2007

[skyday-main-image id=”44″]

Voting of the plenary session of the European Parliament

During the plenary session on Tuesday, the 10th of July, the European Parliament was supposed to decide about accepting the opinion of the Economic and Monetary Committee including two important issues:

– the call to raise the minimum excise for beer, direct products and spirits by 4.5%,

– the call to analyse possibilities to introduce a code of proceedings taking into account the minimum and the maximum stakes in frames of tax competition and free good flow.

The European Parliament rejected the proposal of the Commission stipulating a rise of the minimum stakes.

Historical background

In 1992, the European directive 92/84 introduced a minimum excise stake for alcoholic beverages and its intention was to unify the stakes at a later date. However, due to divergences in the height of stakes in various countries, the directive did not achieve its goal.

In 2006, taking into account the rise of inflation between 1993 and 2005, the European Commission proposed to revalue the minimum tax stakes for beer by 31%. The proposal was a consequence of a report published in May 2004 and some conclusions drawn from it by the Ecofin Board in May 2005 and the Economic and Social Committee in January 2006.

The original proposal of the Commission concerning the raise of the stake by 31% was discussed and rejected in November 2006 by the Council of Ministers, as well as by the European Parliament in May 2007. The proposal was decisively rejected by some member states because of the threat of creation of a bigger gap in the levels of product taxation.

The new proposal presented by the Parliament assumes a raise of the minimum stakes by 4.5%. The intention was that such a small raise would not meet a significant counteraction because of its minimum effects. Only Bulgaria, Latvia, Malta and Romania would have to slightly change their levels of beer taxation. However, this proposal will not per se solve the problem related to the existence of big gaps in excise stakes in various member states, especially those in the north of Europe. On the contrary, it would deepen even more the gap between beer and wine.

Primarily the aim of introducing minimum stakes was probably the improvement of functioning of the internal market. This aim has not been achieved because member states in the north of Europe applied very high stakes, going far beyond the minimum stakes. As a result, enormous international differences within the internal market appeared. The differences will not be eliminated thanks to a raise of the minimum stake by 4.5%. The Commission itself underlined several times, for instance in its report from April 2004, that international differences in excise stakes seriously perturb the functioning of the internal market.

This is why the European Parliament will consider the proposal to adapt a code of proceedings which would lead to a further unification of excise stakes. It would contain not only the minimum stakes, but also the maximum ones. The minimum and maximum stakes were primarily proposed in 1998 buy they were decisively rejected by the member states which wanted to keep the right to impose excise stakes. The Code has very little chance to be adopted because its adoption by the Board requires unanimity.

European brewing sector

• The direct and indirect employment in the brewing industry in the European Union amounts to 2.6 million jobs, which is 1.2% of the total employment in 25 member states of the European Union.

• The contribution of the brewing industry to the European economy is about 0.55% of the total GDP. The total contribution of the brewing industry to the European economy measured as an added value equals 57.5 billion Euro.

The brewing industry in Europe is composed of over 3000 small and medium breweries. This supports regional development and competitiveness of the European agriculture and makes Europe the biggest producer in the world because 5 out of 7 biggest producers come from Europe.

[skyday-attachments-and-galleries id=”44″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

image_print