2003 – first edition

Opublikowano: 29 czerwca 2012

[skyday-main-image id=”146″]
[skyday-excerpt]

The first edition of the campaign „Alcohol – minors not allowed!” took place in 2003. Its addressees were, among others, shop assistants and owners of shops and other outlets selling alcohol for consumption on place, such as restaurants, pubs and cafes. The campaign is to remind shop assistants the obligation to check the age of persons purchasing alcohol, if the person’s physical appearance suggests that it can be a minor. Such competences are given to the shop assistant by the Act on education in sobriety and alcoholism counteraction (Art. 15). The campaign addressees are also sale witnesses. The organisers of the campaign want adults to react when they see teenagers being sold alcohol.

[/skyday-excerpt]

For the campaign of 2003 television spots, posters, educational leaflets for shop assistants and billboards were prepared. Until the end of July 2003 sales representatives of breweries and wholesalers reached with their campaign materials some 80 thousand outlets selling alcohol in the whole country. The campaign last through the entire summer.

Messages of the campaign materials were as follows:

  • „Selling alcohol to minors is a crime”
  • „Shop assistant has a right to check the ID”
  • „Alcohol – access to minors not allowed”
  • „Limit of law – limit of age”

The campaign actions were joined by police and local governments.

[skyday-point title=”Description”]

Between 2003 and 2005 in cooperation with the State Agency for Alcohol Problem Solving, UBIEP organised and conducted a nationwide educational social campaign under the slogan „Alcohol – minors not allowed!”

Its objective was to change social attitudes in the area of allowing or not for alcohol sale to minors as well as an attempt to limit this phenomenon in outlets selling alcohol.

Because of its wide extent, time and effectiveness of the conducted activities, the campaign received many distinctions and prizes in Poland and in the Unites States, among others the prize of a Golden Clip 2004 in a contest of the Union of Public Relations companies as well as a prize of a Silver Magellan 2005 in an international contest organised by the League of American Communication Professionals.

[/skyday-point]

[skyday-point title=”Goal”]

The campaign was supposed to diminish the scale of the phenomenon of selling alcohol to minors and to change shop assistants’ and witnesses’ attitudes in this regard. So far, experience and observation show that alcohol sale to minors is still too a frequent occurrence. According to the Act on education in sobriety and alcoholism counteraction it is a crime submitted to a fine, a licence for alcohol sale withdrawal or a confiscation of alcoholic beverages.

[/skyday-point]

[skyday-point title=”Partners”]

The campaign was supported by:

Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i usług, 280 inicjatyw samorządów lokalnych w całej Polsce

[/skyday-point]

[skyday-attachments-and-galleries id=”146″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

O branży

Stanowisko w sprawie regulacji cen w celu ochrony zdrowia publicznego

Opublikowano: 22 czerwca 2012

The Brewers of Europe, głos europejskiej branży piwowarskiej, promuje odpowiedzialne spożywanie piwa i ma na swoim koncie wiele udokumentowanych ustawicznych działań zwalczających nadużywanie alkoholu. Przekuwając ponad jedną trzecią pomysłów w działanie, europejscy browarnicy stały się wiodącą stroną Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej. Na początku bieżącego roku browarnicy ponowili swoje zaangażowanie poprzez uruchomienie Europejskiej Deklaracji Piwa. Poprzez tę dobrowolną inicjatywę browarnicy angażują się we wspólne mierzalne działania w celu poprawy informacji konsumenckiej, a także zapewnienia stosowania odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w zgodzie z oczekiwaniami obywateli oraz ustawodawców Unii Europejskiej.

Jednakże, The Brewers of Europe nie sądzi, aby legislacyjna polityka cenowa, realizowana poprzez podatki lub w inny sposób, była właściwą metodą walki z nadużywaniem alkoholu. Podejście do szkód wyrządzanych przez nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu wymaga dogłębnej analizy wszystkich czynników behawioralnych występujących wśród mniejszości konsumentów, którzy nadużywają alkoholu, podczas gdy polityka cenowa niesprawiedliwe dotyka wszystkich konsumentów. The Brewers of Europe  jest przekonane, że skoncentrowane, oparte na faktach podejście jest skuteczną i zrównoważoną metodą dalszego działania, przy uwzględnieniu tego, że zdecydowana większość europejskich obywateli to konsumenci odpowiedzialni i spożywający alkohol z umiarem.

Co więcej, w odniesieniu do polityki rozważanej w niektórych państwach członkowskich, The Brewers of Europe uzyskało poradę prawną świadczącą o tym, że zakaz sprzedaży detalicznej poniżej ceny minimalnej w oparciu o zawartość alkoholu byłby niekompatybilny z Traktatem Europejskim, ponieważ ograniczyłby on swobodny przepływ towarów, byłby nieproporcjonalny i zawiesiłby konkurencję cenową w znacznej części rynku. Ponadto, minimalne ceny byłyby sprzeczne z Ogólnym Porozumieniem o Taryfach i Handlu (GATT), ponieważ faworyzowałyby one produkcję krajową.

image_pdfimage_print

Position on Regulating Price for Public Health Purposes

Opublikowano: 22 czerwca 2012

[skyday-main-image id=”12″]
[skyday-excerpt]

The Brewers of Europe, the voice of the European brewing sector, promotes responsible beer consumption and has a proven track record of initiatives that form part of our ongoing work to combat alcohol misuse. By submitting over a third of the commitments to action, Europe’s brewers have become the leading contributors to the EU’s Alcohol and Health Forum. Earlier this year, the brewers renewed their commitment by launching the European Beer Pledge. Through this voluntary initiative, brewers commit to taking concerted and measurable action to improve consumer information, ensure responsible advertising and address alcohol misuse in line with the expectations of citizens and EU policymakers.

[/skyday-excerpt]

However, The Brewers of Europe does not believe that legislative pricing policies, whether imposed through taxation or any other means, are an appropriate way to address alcohol misuse. Tackling alcohol-related harm requires an in-depth analysis of all the drivers of the behaviour of the minority of consumers that misuse alcohol, whilst pricing policies unfairly impact all consumers. The Brewers of Europe  is  convinced that a targeted, evidence-based

approach is the effective and sustainable way forward, recognising that the vast majority of European citizens are responsible, moderate consumers.

Furthermore, with regard to one policy measure being considered in some Member States, The Brewers of Europe has obtained legal advice that prohibiting retail sale below a minimum price based on alcohol content would not be compatible with the European Treaty since it would restrict the free movement of goods, be disproportionate and suspend price competition in an important part of the market. Moreover, minimum pricing could be challenged under the General Agreement on Tariffs and Trade since it would favour domestic production.
June 2012

[skyday-attachments-and-galleries id=”12″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

test pl

Opublikowano: 15 czerwca 2012

[skyday-main-image id=”1″]

test pl

[skyday-attachments-and-galleries id=”1″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print

test en

Opublikowano: 15 czerwca 2012

[skyday-main-image id=”1″]

test en

[skyday-attachments-and-galleries id=”1″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

image_print