O branży

O branży

Raport Ernst&Young edycja 2011 – rozdział o Polsce

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

Opublikowany przez The Brewers of Europe i Ernst & Young raport “The Contribution Made by Beer to European Economy” podsumowuje kondycję polskiej i europejskiej branży piwowarskiej w 2010 roku.

image_pdfimage_print

O branży

Polacy wobec sprzedaży alkoholu nieletnim (2008)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

Badanie miało na celu poznanie poglądów Polaków na temat problemu sprzedaży alkoholu nieletnim. Respondentów pytano, czy sprzedaż alkoholu nieletnim to negatywne zjawisko, czy nieletni w Polsce maja łatwy dostęp do alkoholu, czy badani byli świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim. Zadano również pytanie o ocenę idei penalizacji sprzedaży alkoholu nieletnim oraz o stosunek do sprzedaży nieletnim piwa.

image_pdfimage_print

Beer as the alcoholic beverage most frequently drunk in Poland (2007)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

[skyday-main-image id=”141″]
[skyday-excerpt]

The research of the Marketing Research Centre INDICATOR, published in „Ryny Alkoholowe” on the 1st of June 2007 showed that three quarters of persons drinking alcohol are beer lovers. At present there is no obvious leader on this market and the shares of particular beer brands are comparable.

[/skyday-excerpt]

[skyday-attachments-and-galleries id=”141″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

O branży

Piwo najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w „Rynach Alkoholowych” 1 czerwca 2007 r., wynika, że trzy czwarte osób pijących alkohol to amatorzy piwa. Obecnie nie ma na tym rynku wyraźnego lidera, a udziały poszczególnych marek piwa są porównywalne.

image_pdfimage_print

Assessment of the campaign „Alcohol – minors not allowed” (2005)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

[skyday-main-image id=”140″]
[skyday-excerpt]

According to the research from 2005, assessing the effectiveness and the perception of UBIEP’s action entitled „Alcohol – minors not allowed” it results, among others, that in villages where the action has been conducted (Warsaw, Białystok, Kościerzyna), the percentage of shops in which alcohol was sold to a minor was considerably lower than in case of other cities.

[/skyday-excerpt]

[skyday-attachments-and-galleries id=”140″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

Research of the campaign „Driving – not drinking” (2005)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

[skyday-main-image id=”139″]
[skyday-excerpt]

The aim of the research was to define the degree to which it is possible for the customers to perceive and remember particular elements of the undertaken actions as well as to assess the effectiveness of the actions. Another objective was to investigate attitudes towards alcohol consumption and towards driving after having drunk. According to 59% of respondents the action plays its role well. The action’s role is to make persons consuming alcohol aware that they should not driver after having drunk.

[/skyday-excerpt]

[skyday-attachments-and-galleries id=”139″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

O branży

Badania kampanii „Prowadzący-niepijący” (2005)

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

Celem badania było określenie stopnia zauważenia i zapamiętania poszczególnych elementów akcji, ocena skuteczności prowadzonych działań przez odbiorców akcji, a także zbadanie postaw wobec spożywania alkoholu i prowadzenia pojazdów po jego spożyciu. W opinii 59 proc. respondentów akcja dobrze spełniała zadanie, uświadamiania osobom spożywającym alkohol, że nie powinni prowadzić pojazdu po jego spożyciu.

image_pdfimage_print

Act on the excise tax

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

[skyday-main-image id=”132″]
[skyday-excerpt]

The act on excise tax from the 23rd January 2004 (with further modifications) regulates taxation with the so-called excise and describes the principles and the mode of introducing goods submitted to this tax into the market as well as of marking some of these goods with the excise signs, conforming to the UE requirements in this regard. Alcoholic beverages, including beer, are also submitted to the excise tax.

[/skyday-excerpt]

[skyday-attachments-and-galleries id=”132″ lang=”en”]

image_pdfimage_print

O branży

Ustawa o podatku akcyzowym

Opublikowano: 29 sierpnia 2012

Ustawa o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) reguluje opodatkowanie tzw. akcyzą oraz określa zasady i tryb wprowadzania do obrotów wyrobów objętych tym podatkiem i oznaczania niektórych z tych wyrobów znakami akcyzy, z uwzględnieniem wymogów UE w tym zakresie. Podatkowi akcyzowemu podlegają również wyroby alkoholowe, w tym piwo.

Pobierz 

 

image_pdfimage_print

image_print