O branży

The Brewers of Europe wybierają nowego Prezesa

Opublikowano: 26 listopada 2012

W dniu 23 listopada The Brewers of Europe powołały Demetrio Carceller na nowego Prezesa, zastępującego Alberto da Ponte.

Demetrio Carceller, Prezes i Dyrektor S.A. Damm oraz Corporación Damm S.A. w Hiszpanii, głęboko wierzy w wyjątkową rolę, jaką branża piwowarska począwszy od małych browarów po międzynarodowe firmy o wieloletniej tradycji i lokalnych korzeniach, mają do odegrania w europejskim dziedzictwie społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

Jako kluczowy składnik krajowej gospodarki, przynoszący około 5,9 miliarda Euro i tworzący około 222000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, branża piwowarska i piwna w Hiszpanii także przyczynia się do europejskiego dziedzictwa o śródziemnomorskich wzorcach konsumpcyjnych charakteryzujących się umiarkowanym spożyciem, konsumpcją w większym gronie oraz łączeniem piwa z posiłkiem.

Zapewniając Delegatów Browarów z 28. krajów europejskich o zaangażowaniu w kontynuację osiągnięć swojego poprzednika, p. Carceller powiedział: “Wizja The Brewers of Europe tworzenia przyjaznego piwu, inteligentnego i opłacalnego środowiska biznesowego w UE jest nie tylko szlachetna, ale także bardzo konkretna. Kontynuując dzieło mojego poprzednika będę się starał zapewnić europejskiej branży piwowarskiej i jej wyjątkowej mieszance przedsiębiorstw o różnych rozmiarach możliwość dynamicznego i aktywnego udziału w obecnej batalii w i o Europę.”

Gratulując mu nominacji, jego poprzednik Alberto da Ponte, wybrany niedawno na Prezesa RTP – Rádio e Televisão de Portugal, powiedział: “Zostawiam The Brewers of Europe w dobrych rękach. Demetrio Carceller kieruje jednym z największych browarów w Hiszpanii i ma niezbędną europejską wizję, optymizm I pragmatyzm do tego, by przewodzić The Brewers of Europe w czasach obecnego globalnego I gospodarczego zamętu”.

“Wszyscy, w tym także browary, mamy do odegrania rolę w budowaniu prosperity i dobrobytu”, dodał p. Carceller.

Pobierz

Zdjęcie p. Demetrio Carceller

Czy wiesz, że…

 • Piwo warzone jest we wszystkich 27 Państwach Członkowskich UE
 • W UE istnieje ponad 3500 browarów
 • W Europie jest około 40000 różnych piw
 • Istnieje około 130 różnych rodzajów piwa
 • Piwo jest źródłem ponad 50 mld € przychodu rocznie do budżetów krajowych
 • Piwo generuje ponad 2 miliony miejsc pracy w UE
image_pdfimage_print

The Brewers of Europe elects new President

Opublikowano: 26 listopada 2012

On 23 November The Brewers of Europe appointed Demetrio Carceller as its new President, succeeding Alberto da Ponte.

Demetrio Carceller, Executive Chairman and CEO of S.A. Damm and Corporación Damm S.A, Spain, firmly believes in the unique part the brewing sector, from the smallest breweries to international companies with long-established, local roots, plays in Europe’s socio-economic and cultural patrimony.

A key stakeholder in the country’s economy with an estimated 5.9 billion euro contribution creating over 222,000 direct and indirect jobs, brewing and beer in Spain also contribute to the European heritage with Mediterranean consumption patterns characterised by moderate drinking, sociability and the association of beer with food.

Sharing with Brewer Delegates from 28 European countries his commitment to help The Brewers of Europe build upon his predecessor’s achievements, Carceller said: “The Brewers of Europe vision to shape a beer friendly, smart and prosperous EU business environment is not only noble, but also very concrete. Following the example of my predecessor I will strive to ensure that Europe’s brewing sector, with its unique mix of enterprises of all sizes, pursues its dynamic and pro-active participation in the current battles in and for Europe”.

Saluting the election of his successor, Alberto da Ponte, recently appointed President of RTP – Rádio e Televisão de Portugal said: “I am leaving The Brewers of Europe in the best possible hands. Demetrio Carceller runs one of the main breweries in Spain and has the necessary European vision, optimism and pragmatism to lead The Brewers of Europe throughout the present, global economic turmoil”.

“We all have a part to play for prosperity and well-being, brewers included”, Carceller added.

Downloads

 

Picture of Mr Demetrio Carceller

 

Did you know?

 • Beer is brewed in all 27 EU Member States
 • There are over 3,500 breweries across the EU
 • There are around 40,000 different beers in Europe
 • There are an estimated 130 different beer styles
 • Beer provides over €50bn each year in revenue to EU governments
 • Beer creates over 2 million jobs in the EU

Media contact

Simon Spillane
Senior Advisor – Beer & Society and Communications
The Brewers of Europe
23-25 Rue Caroly
1050 Brussels
Tel: +32 (0)2 551 1810
Website: www.brewersofeurope.org
Twitter: @brewersofeurope.org
YouTube: http://www.youtube.com/user/brewersofeurope

image_pdfimage_print

O branży

Ogłoszono laureatów Faces of Brewing 2012

Opublikowano: 23 listopada 2012

Bruksela, 23 listopada 2012: Zdjęcie mnicha kontrolującego współczesny browar, zatytułowane “Ojciec Antoine” wygrało pierwszą nagrodę w tegorocznym konkursie “Faces of Brewing, ogłoszono we czwartek na gali “Beer Serves Europe” w Brukseli, na której zebrały się czołowe postaci branży piwowarskiej oraz europejskie media.

Zwycięzca, fotograf Danny Van Tricht z Belgii, otrzymał nagrodę 1000 Euro na sprzęt fotograficzny, wręczoną przez Alberto da Ponte, Prezesa The Brewers of Europe. “Faces of Brewing rzuca blask na twarze branży piwowarskiej, która tworzy 2 miliony miejsc pracy w Unii Europejskiej i stanowi źródło rocznego przychodu rzędu 50 miliardów Euro w postaci podatków płaconych rządom europejskim”, powiedział p. da Ponte.

Przedstawiając wizerunek 82-letniego mnicha, który nadal przeprowadza codzienne kontrole jakości piwa Rochefort, Danny Van Tricht powiedział: “Dziękuję za możliwość, jaką konkurs Faces of Brewing stwarza dla niezawodowych fotografów, takich jak ja, którzy mogą pokazać swoje prace, a także dziękuję wszystkim piwowarom, którzy przez ostatnie piętnaście lat szeroko otwierali przede mną drzwi.”

Trzej zwycięzcy to:

1. Danny Van Tricht, Belgia, za zdjęcie Father Antoine

2. Michelle Petillo, Belgia, za zdjęcie Skye Ale

3. Gaetano Timpanaro, Włochy, za zdjęcie The Brewers´ Spent Grains

Zwycięskie trzy zdjęcia zostały wybrane przez 5-osobowy panel: renomowaniu fotografowie Adam Berry (były DAPD i Bloomberg) i Chalotte Rea, piwowarów Alberto da Ponte (The Brewers of Europe) i Steve Leroy (Anheuser-Busch InBev) oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego Marianne Thyssen, Przewodniczącej European Parliament Beer Club. Zwycięskie zdjęcia zostały wybrane w oparciu o ich kreatywność i oryginalność, technikę fotograficzną oraz zgodność z tematyką konkursu.

Konkurs stanowi platform do zaprezentowania wielu twarzy starej sztuki piwowarskiej z perspektywy tych, którzy potrafią uchwycić jej ulotne chwile”, powiedział p. Berry. “Fotografowie dają świadectwo swoich wyjątkowych spotkań z europejską wielowiekową tradycją.”

W dwóch konkursach zorganizowanych przez The Brewers of Europe w 2011 i 2012 roku, strona internetowa odnotowała 33000 wejść i zarejestrowała 875 zdjęć, z których 70 zakwalifikowało się do konkursu. Ponad 2000 osób śledziło konkurs poprzez media społecznościowe, głosowało na swoje ulubione zdjęcie i zapoznało się z różnymi obliczami europejskiej branży piwowarskiej.

Na początku bieżącego miesiąca konkurs ogłoszono zwycięzcą ‘Digital/Online Champion’ prestiżowego konkursu ‘European Public Affairs Awards 2012’ w uznaniu skutecznego zaangażowania docelowgo odbiorcy oraz innowacyjne wykorzystanie platform cyfrowych.

 

Kontakt:

Simon Spillane: sws@brewersofeurope.org +32 2 551 18 10

O The Brewers of Europe:

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe z siedzibą w Brukseli stanowi głos branży piwowarskiej w instytucjach europejskich oraz organizacjach międzynarodowych. Założone w 1958r. ma 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

http://www.brewersofeurope.org/

image_pdfimage_print

Faces of Brewing 2012 winners announced

Opublikowano: 23 listopada 2012

Brussels, 23 November 2012: The photo of a monk checking his modern-day brewery, entitled ‘Father Antoine’, won first prize in this year’s ‘Faces of Brewing’ competition, announced Thursday at the ‘Beer Serves Europe’ gala in Brussels attended by top brewing executives and the European media.

Winning photographer Danny Van Tricht of Belgium received a 1,000 Euro prize for photo equipment, presented by Alberto da Ponte, President of The Brewers of Europe. “Faces of Brewing shines a light on the faces of the brewing sector that create 2 million jobs in the European Union and contribute €50 billion in taxes to EU governments each year,” said da Ponte.

Presenting his image of the 82-year old monk who still conducts a daily quality check of the Rochefort beer, Danny Van Tricht said, “Thank you for the opportunity that the Faces of Brewing competition provides for non-professional photographers like me to put their photos in the spotlight and to all the brewers that have been kind enough to open their doors to me over the last fifteen years.”

The three winners included:

 1. Danny Van Tricht, Belgium, for the image Father Antoine
 2. Michelle Petillo, Belgium, for the image Skye Ale
 3. Gaetano Timpanaro, Italy, for the image The Brewers´ Spent Grains

The three images were chosen by a five-person panel; renowned photographers Adam Berry (former DAPD and Bloomberg) and Charlotte Rea, brewers Alberto da Ponte (The Brewers of Europe) and Steve Leroy (Anheuser-Busch InBev) and MEP Marianne Thyssen, President of the European Parliament Beer Club. They selected the winning images based on creativity and originality, photographic technique and relevance to the competition’s topic.

 

The competition provides a platform to illustrate the many facets of the ancient art of brewing from the perspective of those with an eye for catching its fleeting moments,” Berry said. “Photographers tell of their unique encounters with the specifically European aspects of an age-old tradition.”

In the two competitions run in 2011 and 2012, organised by The Brewers of Europe, the website received 33,000 visits and 875 photos for consideration, of which 70 were accepted on the website. Over 2,000 people followed the contest through social media channels, voted for their favourite pictures and explored the many faces behind the European beer sector.

Earlier this month, the competition was voted ‘Digital/Online Champion’ at the prestigious ‘European Public Affairs Awards 2012’ in recognition of the successful engagement with its target audience and “the innovative use of digital platforms.

 

Contact:

Simon Spillane: sws@brewersofeurope.org +32 2 551 18 10 

 

About The Brewers of Europe:

For more than a half century The Brewers of Europe has been the Brussels-based voice of the European brewing sector towards the European institutions and international organisations. Founded in 1958, it has 28 members, comprising 24 national brewer associations from the EU, Croatia, Norway, Switzerland and Turkey. 

http://www.brewersofeurope.org/

 

Faces of Brewing

http://www.facesofbrewing.eu/#/home

 

European Public Affairs Awards 2012

http://www.epaawards.com/index.php/2012-winners

image_pdfimage_print

O branży

Gala The Brewers of Europe podkreśla rolę sponsorowania sportu w dobie kryzysu

Opublikowano: 22 listopada 2012

BRUKSELA, 22 listopada 2012: Podejmując tematykę roli piwa w sponsorowaniu sportu, doroczna gala The Brewers of Europe podkreśliła odpowiedzialną role, którą ponad 3500 europejskich browarów odgrywa we wspieraniu sportu amatorskiego i zawodowego.

Wydarzenie pod nazwą ‘Beer Serves Europe’ odbyło się w Brukseli, gdzie liderzy UE dyskutowali o tym, w jaki sposób stymulować wzrost gospodarczy tnąc przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków publicznych. Równolegle odbywały się przygotowania do 40. Unijnego Otwartego Forum o Alkoholu i Zdrowiu, jakie miało miejsce następnego dnia, gdzie omawiano kwestie związane ze szkodliwymi skutkami spożywania alkoholu, edukacją młodzieży oraz marketingiem społecznym.

W dyskusji panelowej, szef Wydziału ds. Sportu Komisji Europejskiej, Michał Krejza, ponownie podkreślił, że sport jest fundamentem dobrej kondycji społeczeństwa europejskiego, eksponując podstawową rolę sektora prywatnego w finansowaniu sportu, tak jak to ujmuje Biała Księga Sportu Unii Europejskiej.

“Sport jest siłą napędową gospodarki, rynku pracy i interakcji społecznych zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowym, a sponsoring jest ważnym źródłem przychodów, które grają istotną role w rozwoju sportu” – powiedział w swoim przewodnim wystąpieniu dr Emanuel Macedo de Medeiros, prezes Europejskiej Zawodowej Ligii Piłki Nożnej.

Dodał, że “jeżeli kryzys w strefie Euro ma być zażegnany, a kluczowe sektory, takie jak sport czy browarnictwo mają pozostać konkurencyjnymi i opłacalnymi, konieczne jest działanie w zrównoważonym środowisku biznesowym. Jakiekolwiek działanie w celu dalszego ograniczania sponsoringu przez browary jest zatem krokiem w niewłaściwym kierunku.”

Ponadto w tymże panelu p. Pavlos Photiades, Dyrektor Zarządzający Photos Photiades Breweries podkreślił, że jego browar wspiera setki wydarzeń sportowych i kulturalnych na Cyprze, mówiąc, że “jesteśmy głęboko zaangażowani we wspieranie sportu amatorskiego, społeczności i integrację społeczną. Nasze wsparcie gwarantuje dorosłym drużynom dostęp do koniecznego sprzętu oraz obiektów, promując aktywność oraz zdrowy styl życia oraz szerzenie ideałów olimpijskich.”

Browary europejskie, które generują około 2 milionów miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, wydają miliard Euro rocznie na sponsoring oraz wspieranie swoich społeczności. 62% tej kwoty przeznacza się na wydarzenia lokalne, pokrycie kosztów operacyjnych organizacji sportowych w czasach zaciskania pasa przez rządy. Tylko 11,9% przeznacza się na duże imprezy sportowe.

Sponsoring browarów jest kołem ratunkowym dla lokalnych wydarzeń, w tym o charakterze sportowym, z których wiele po prostu by się nie odbyło bez wsparcia ze strony lokalnych browarów i lokali”, powiedziała panelistka Brigid Simmonds, Dyrektor Wykonawczy British Beer and Pub Association, Wiceprezes Sport and Recreation Alliance oraz autorka ‘Developing Partnerships in Sport and Leisure’.

Alberto da Ponte, Prezes The Brewers’ of Europe zamknął wydarzenie mówiąc, że “łatwo jest przeoczyć pozytywny wpływ europejskiej branży piwowarskiej na społeczeństwo, kulturę i gospodarkę. My jako browary chcielibyśmy nadal wspierać lokalne społeczności i stanowić ważną część europejskiej tkanki społecznej oraz lidera w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji.”

Wystąpienia ukażą się wkrótce na stronie internetowej www.beerserveseurope.eu

image_pdfimage_print

Brewers’ gala highlights role of sports sponsorships in time of crisis

Opublikowano: 22 listopada 2012

BRUSSELS, 22 November 2012: Tackling the debate over the role of beer in sports sponsorships, The Brewers of Europe’s annual gala highlighted the responsible role that Europe’s more than 3,500 brewers play in supporting grassroots and professional sports.

The ‘Beer Serves Europe’ event took place in Brussels as EU leaders across the city discussed how to stimulate growth while slashing public finances. Meanwhile, preparations were underway for the EU’s ‘4th Open Forum on Alcohol and Health’ the next day to discuss how to address alcohol related harm, educate young people and ensure responsible marketing.

In the panel discussion, the Head of the European Commission’s Sport Unit, Michal Krejza, reiterated that sport is crucial to the well-being of European society, highlighting the essential role the private sector plays in funding sports, as described in the EU White Paper on Sport.

“Sports are a driver for the economy, jobs and social interaction from grassroots to the professional level, and sponsorships are an important source of revenue that play a major role in the development of sport,” Dr. Emanuel Macedo de Medeiros, CEO of the European Professional Football Leagues, said in his keynote.

He said, “If the Eurozone crisis is to be resolved and vital sectors, such as sport and brewing, are to remain competitive and economically viable, then we need to be able to operate in a sustainable business environment. Any move to further limit beer sponsorship is therefore a step in the wrong direction.

Also on the panel, Mr. Pavlos Photiades, Managing Director of Photos Photiades Breweries noted how his brewery supports hundreds of community sports and cultural events in Cyprus, “We are deeply involved in sustaining grassroots sports, supporting communities and bringing people together. Our support ensures adult teams have the vital equipment and facilities needed, encouraging participation and healthy lifestyles and upholding the Olympic Ideal.”

Europe’s brewers, who support some 2 million jobs across the EU, spend 1 billion Euros annually on sponsorships and supporting their communities. 62 percent of this amount goes to community-based events, covering operating costs of sports organisations at a time of government austerity. This compares with only 11.9 percent for major sports events.

Beer sponsorships provide a lifeline for community events including sports activities, many of which would simply not happen without the support of local brewers and pubs,” said panellist Brigid Simmonds, Chief Executive of the British Beer and Pub Association, Vice President of the Sport and Recreation Alliance and author of ‘Developing Partnerships in Sport and Leisure’.

Alberto da Ponte, The Brewers’ President closed the event stating: “It’s easy to overlook the European brewing sector’s positive social, cultural and economic impact. We as brewers wish to remain strong supporters of local communities, a fundamental part of Europe’s social fabric and a leader in promoting responsible drinking.”

Highlights will follow soon at www.beerserveseurope.eu

image_pdfimage_print

image_print