Europe’s brewers report significant 'Beer Pledge' progress on occasion of the 12th EU Alcohol and Health Forum Plenary meeting

Opublikowano: 25 kwietnia 2013

BRUSSELS, 25 April 2013: Speaking at the European Alcohol and Health Forum (EAHF), The Brewers of Europe announced progress on implementation of the European Beer Pledge, including a new landmark partnership with the European Transport Safety Council.

Launched one year ago in the presence of the EAHF Chair, the Pledge promised actions to increase consumer knowledge, ensure responsible advertising and directly address alcohol misuse.  A new report, assured by KPMG, shows how Europe’s brewers have stepped up, numerically, geographically and in scope and kept their promise that the Pledge would deliver.

In her foreword to the report, MEP Renate Sommer writes, “I welcomed the commitment to report annually on the implementation and I was impressed to read this first report. It shows brewers’ commitment not just to words, but to action!

The report highlights that progress on the ground owes much to The Brewers of Europe’s commitment to partnering at all levels, including by developing toolkits for the use of brewers and other stakeholders. The new landmark ‘SMART’ partnership between The Brewers of Europe and the European Transport Safety Council (ETSC) is an example of this approach.

 

The three-year Sober Mobility Across Road Transport (SMART) partnership is the first ever joint commitment to the EAHF made by a pan-European business association in collaboration with a leading pan-European NGO. It will deliver guidelines, best practice case studies, dialogue at national level and engage interested stakeholders.

The President of The Brewers of Europe, Mr. Demetrio Carceller welcomed the partnership, stating “This first interim report’s publication is coinciding with the launch by the European Transport Safety Council of a pioneering three-year project against drink driving. The Brewers of Europe is delighted to be partnering with ETSC.” The project builds on The Brewers’ leading role in the EAHF and long tradition of supporting drink driving reduction schemes across Europe.

Carceller added that while the Beer Pledge is a work in progress and that many projects cannot yet be reported upon, the ambitious nature of the Beer Pledge shows that the EU’s multi-stakeholder, voluntary approach is working. “I can commit that implementing the Beer Pledge will remain a major priority for The Brewers of Europe, its member associations and individual brewing companies.”

 

Media contact

Simon Spillane: +32 2 551 18 10, sws@brewersofeurope.org

About The Brewers of Europe

For more than a half century The Brewers of Europe has been the Brussels-based voice of the European brewing sector towards the European institutions and international organisations. Founded in 1958, it has 28 members, comprising 24 national brewer associations from the EU, Croatia, Norway, Switzerland and Turkey. Among the roughly 3,500 brewers across Europe, the vast majority are small and medium-sized, local and family-run businesses. 2 million jobs are created by the European brewing sector. www.brewersofeurope.org

About the European Beer Pledge

The European Beer Pledge is a voluntary initiative launched in February 2012 by Europe’s brewers to support EU Member States in reducing alcohol related harm. Brewers commit to taking concerted and measurable action to improve consumer information, ensure responsible advertising and address alcohol misuse in line with the expectations of citizens and EU policymakers.

About the Report

The European Beer Pledge should be reported on annually, to allow for a regular monitoring of progress but also further opportunities to identify, evaluate and expand best practice activities. This report constitutes the first year interim report on the European Beer Pledge’s implementation. Focusing on activities supported by members of The Brewers of Europe during and since 2012, this interim report represents a snapshot of initiatives carried out by brewers, through associations, companies and broad coalitions, in line with and contributing to, the implementation of the three pillars of the European Beer Pledge. For full report see:

http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

About the Sober Mobility Across Road Transport (SMART) partnership

In the framework of the three-year SMART project ETSC will:

 • Publish a set of guidelines on rehabilitation programmes for certain categories of drivers convicted for drink driving. The guidelines will also be through a conference that will be organised in Brussels ;
 • Identify and publish case studies on best practice in addressing drink driving: these could come from, among others, individuals, companies, medical professionals, young people, NGOs dedicated to the fight against drink driving;
 • Organise a series of six national events to highlight and debate strategies to tackle drink driving in specific countries;
 • Organise a lunch conference addressing ways of reducing drink driving in the workplace;

Publish regularly the ETSC newsletter ‘Drink Driving Monitor’, one of the best known and read ETSC publications. Each Drink Driving Monitor will be accompanied by the ‘Alcohol Interlock Barometer’, which provides an overview of the legislative developments related to the use of alcohol interlock devices in tackling drink driving.

image_pdfimage_print

O branży

Browary europejskie mówią o znacznych postępach “Beer Pledge” przy okazji 12. zebrania plenarnego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia UE

Opublikowano: 25 kwietnia 2013

BRUKSELA, 25 kwietnia 2013: Wypowiadając się na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF), The Brewers of Europe ogłosiły postępy we wdrażaniu tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie), wliczając w to nowe przełomowe partnerstwo z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu.

Uruchomiony rok temu w obecności Przewodniczącego EAHF, European Beer Pledge zobowiązuje branżę do działania na rzecz podniesienie wiedzy konsumenta, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz bezpośredniego przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu. Nowe sprawozdanie sporządzone przez KPMG pokazuje jak browary w Europie dołączały do tej inicjatywy poszerzając jej zakres liczbowy i geograficzny oraz merytoryczny, wywiązując się ze swojej obietnicy danej w Zobowiązaniu.

W słowie wstępnym do sprawozdania europosłanka Renate Sommer pisze: Cieszę się z zobowiązania do corocznej sprawozdawczości nt. wdrażania i pozostaje pod wrażeniem pierwszego sprawozdania. Świadczy ono o zaangażowaniu browarów nie tylko w słowa, ale i w działania!’

Sprawozdanie podkreśla, że postępy zostały w znacznej mierze osiągnięte dzięki zaangażowaniu The Brewers of Europe w partnerstwo na wszystkich szczeblach, w tym dzięki opracowaniu narzędzi dla browarów i innych partnerów. Nowe przełomowe partnerstwo „SMART” pomiędzy The Brewers of Europe a Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) jest przykładem takiego właśnie podejścia.

Trzyletnie partnerstwo „SMART” (Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym) jest pierwszym w historii wspólnym zobowiązaniem na forum EAHF paneuropejskiego stowarzyszenia biznesowego we współpracy z wiodącą paneuropejską organizacją pozarządową. Zaowocuje  ono wytycznymi, dobrymi praktykami i studiami przypadków, a także dialogiem na szczeblu krajowym oraz zaangażowaniem zainteresowanych stron.

Prezes The Brewers of Euorpe, Demetrio Carceller, wyraził radość z partnerstwa i powiedział: “Publikacja pierwszego śródokresowego sprawozdania zbiega się z uruchomieniem przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu pionierskiego trzyletniego projektu zwalczającego prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. The Brewers of Europe niezmiernie cieszy się z partnerstwa z ETSC.” Projekt opiera się na wiodącej roli The Brewers of Europe w EAHF oraz na długiej tradycji wspierania działań przeciwdziałających prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu w Europie.

Carceller dodał, że pomimo, że Beer Pledge jest inicjatywą w toku, a wielu projektów nie można jeszcze podsumować, ambitny charakter Beer Pledge pokazuje, że wielostronne dobrowolne podejście w UE zdaje egzamin. “Mogę powiedzieć, że wdrożenie Beer Pledge pozostanie jednym z głównych priorytetów The Brewers of Europe, jego członków oraz pojedynczych browarów.”

 

Kontakt w mediach

Simon Spillane: +32 2 551 18 10, sws@brewersofeurope.org

 

O The Brewers of Europe

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org

 

O European Beer Pledge

Tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie) jest dobrowolną inicjatywą uruchomioną w lutym 2012r. przez browary europejskie w celu wsparcia państw członkowskich UE w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. Browary zobowiązują się do podejmowania wspólnych mierzalnych działań w celu poprawy informacji konsumenckiej, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu zgodnie z oczekiwaniami obywateli oraz decydentami politycznymi UE.

 

O Sprawozdaniu

Tzw. European Beer Pledge objęty jest coroczną sprawozdawczością w celu regularnego monitorowania postępów, a także udostępnienia dalszych okazji do identyfikacji, oceny I rozszerzenia działań będących najlepszymi praktykami. Sprawozdanie to stanowi pierwsze śródokresowe sprawozdanie na temat wdrożenia European Beer Pledge. Koncentrując się na działaniach wspieranych przez członków The Brewers of Europe w roku 2012, sprawozdanie śródokresowe przedstawia ilustrację inicjatyw przeprowadzanych przez browary, stowarzyszenia, firmy i szerokie koalicje, zgodnie z i przyczyniając się do wdrażania trzech filarów European Beer Pledge. Pełne sprawozdanie tutaj:

http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

 

O partnerstwie SMART ( Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym)

W ramach trzyletniego projektu SMART, ETSC:

 • Będzie publikować wytyczne o programach rehabilitacyjnych dla niektórych kategorii kierowców skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wytyczne będą przedstawione także na konferencji zorganizowanej w Brukseli;
 • Będzie identyfikować i publikować studia przypadków najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu: mogą one pochodzić między innymi od osób indywidulanych, firm, pracowników medycznych, młodych ludzi, organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu;
 • Zorganizuje serię sześciu krajowych wydarzeń w celu wyeksponowania i omówienia strategii radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w poszczególnych krajach;
 • Zorganizuje konferencję połączoną z obiadem nt. sposobów radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w miejscu pracy;

Będzie także regularnie publikować swój newsletter “Drink Driving Monitor”, jedną z najbardziej znanych publikacji Rady. Do każdy Monitora dołączony będzie “Alcohol Interlock Barometer”, dający przegląd zmian ustawodawczych związanych z wykorzystaniem sprzężonych narzędzi w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu.

image_pdfimage_print

Building a positive future for Europe’s SME brewers

Opublikowano: 19 kwietnia 2013

Forst (Italy), 19 April 2013 – Today and tomorrow, SME brewers from across Europe are gathering in northern Italy to discuss the role for beer and brewers in a challenging EU business environment. Hosted by the Forst brewery and organised by The Brewers of Europe in partnership with its Italian member, Assobirra, this bi-annual event represents a unique opportunity for Europe’s small and independent breweries to come together and debate in a convivial and lively way the big issues they all face, and the ways to succeed in today’s Europe.

Organised for the brewers, by the brewers, in the beautiful surroundings of the Merano valley, brewers from 14 European countries (Italy, Hungary, Denmark, France, Belgium, Germany, Austria, Spain, Portugal, Malta, Belgium, Poland, Netherlands, Sweden, United Kingdom) are delivering concrete stories and examples from across the continent, including on facing up to the mood for increased taxes, setting up a successful brewing business in a challenging environment, building on Europe’s reputation for high quality beer craftsmanship to enter other markets, and building reputation of the beer category as a whole.

Beer, unique amongst alcoholic drinks, is brewed in every single one of the European Union’s Member States, creating over 2 million jobs. It is also an integral part of Europe’s heritage and cultures, with an estimated 4 thousand breweries in Europe producing over a hundred different beer styles and offering up to 40 thousand different beer brands to the hundreds of millions of consumers both in Europe and globally.Whilst the beer cultures across Europe vary significantly, with differing beer styles and consumption habits, beer plays an important role in every country and the thousands of brewers have far more shared interests and concerns than differences. Whilst brewers are rightly proud of their brands, they are also modest and generous enough to know they all have a great deal to learn from and share with each other.

Opening the seminar Vice-President of The Brewers of Europe, Franco Thedy of Birra Menabrea in Italy, stated: “Europe’s fascinating brewing landscape encompasses larger and smaller breweries. This diversity in size is an asset upon which all brewers can build and which together can continue to enhance Europe’s beer heritage.” The seminar is also featuring presentations from brewers in Sweden, France and the United Kingdom, all keen to share their experiences and learn from their brewer compatriots across Europe.

Italy itself has experienced a remarkable renaissance in brewing over recent years, with the number of breweries operating on the Italian market growing exponentially, driven primarily by a thirst for the variety and diversity that beer can offer, from what are essentially the same four core ingredients drawn from nature – malted cereals, hops, yeast and water.

Indeed the Forst brewery is an example of the virtues of combining tradition and family values with modern technologies, a brewery that has adapted to today’s economic landscape, whilst keeping true to its local character and the community around it.

Photos:

 http://forst2013.brewersofeurope.org/site/information/index.php

 

Press contact details The Brewers of Europe

Simon Spillane

Senior Advisor – Communications

sws@brewersofeurope.org

Tel.: +32 (0)2 551 1810

 

Press contacts details AssoBirra

INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione

Simone Silvi +39 06 44160881 – +39 3475967201 – s.silvi@inc-comunicazione.it

Matteo de Angelis +39 06.44160834 – +39 3346788708 – m.deangelis@inc-comunicazione.it

About The Brewers of Europe

For more than a half century The Brewers of Europe has been the Brussels-based voice of the European brewing sector towards the European institutions and international organisations. Founded in 1958, it has 28 members, comprising 24 national brewer associations from the EU, Croatia, Norway, Switzerland and Turkey. http://www.brewersofeurope.org/.

 

About AssoBirra

AssoBirra, the Association of Beer and Malt Producers, represents the beer and malt producing companies in Italy. It is affiliated with Confindustria, Federalimentare, The Brewers of Europe, Euromalt (Comité de Travail des Malteries) and EBC (European Brewery Convention). AssoBirra performs institutional duties and promotes technological development, beer culture and responsible consumption. This mission is carried out through the conducting of studies and research on quality and technological innovation of production processes and through PR campaigns aimed at promoting a greater knowledge of beer and a culture of responsible consumption of alcoholic beverages.

image_pdfimage_print

O branży

Budowa pozytywnej przyszłości małych i średnich browarów w Europie

Opublikowano: 19 kwietnia 2013

Forst (Włochy), 19 kwietnia 2013 – Dziś i jutro małe i średnie browary z całej Europy spotykają się w celu omówienia roli piwa i browarów w pełnym wyzwań środowisku biznesowym Unii Europejskiej. Gospodarzem jest browar Forst, a organizatorem The Brewers of Europe we współpracy ze swoim włoskim członkiem, Assobirra. To odbywające się dwa razy w roku wydarzenie stanowi dla małych niezależnych browarów europejskich wyjątkową okazję do spotkania i dyskusji w serdecznej i żywej atmosferze nad stojącymi przed nimi wyzwaniami oraz sposobami osiągania sukcesów w dzisiejszej Europie.

Podczas tego wydarzenia, zorganizowanego dla browarów i przez browary w pięknej okolicy doliny Merano, 14 browarów z krajów europejskich (Włochy, Węgry, Dania, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Malta, Belgia, Polska, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania) przytaczają konkretne zdarzenia i przykłady z całego kontynentu, w tym radzenia sobie z wyższymi podatkami, zakładania sprawnego browaru w trudnym środowisku biznesowym, budowania reputacji Europy jako źródła wysokiej jakości piwa mogącego wchodzić na inne rynki oraz budowania reputacji piwa jako kategorii samej w sobie.

Piwo, wyjątkowy napój alkoholowy, warzone jest w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, tworząc ponad 2 miliony miejsc pracy. Stanowi ono także integralną część europejskiego dziedzictwa i kultury. W Europie istnieje około 4 tysięcy browarów produkujących ponad sto różnych gatunków piwa i oferujących około 40 tysięcy różnych marek piwa setkom milionów klientów w Europie i na świecie.

O ile kultura piwa w Europie znacząco się różni dzięki rozmaitym gatunkom piwa oraz zwyczajom konsumenckim, to piwo odgrywa ważną role w każdym kraju, a tysiące browarów więcej łączy, niż dzieli. I pomimo tego, że browary słusznie dumne są ze swych marek, zachowują jednocześnie skromność i świadomość, że dużo mogą się od siebie wzajemnie nauczyć.

Otwierając seminarium, vice-prezes The Brewers of Europe, Franco Thedy z Birra Menabrea we Włoszech, powiedział: “Fascynujący krajobraz piwowarski w Europie obejmuje większe i mniejsze browary. Ta różnorodność rozmiarów stanowi atut, w oparciu o który wszystkie browary mogą budować dziedzictwo europejskiego piwa i wspólnie je pielęgnować.” Seminarium gościło ponadto prezentacje browarów ze Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii, które chciały podzielić się swoimi doświadczeniami i wymienić uwagami z europejską bracią piwowarską.

Same Włochy doświadczyły godnego uwagi odrodzenia piwowarstwa w ostatnich latach. Liczba browarów na rynku włoskim rośnie lawinowo, a jego motorem jest przede wszystkim pragnienie różnorodności i rozmaitości, jaką piwo może zaoferować z zasadniczo tych samych czterech głównych składników naturalnych: słodowanych zbóż, chmielu, drożdży i wody.

W istocie browar Forst jest przykładem łączenia tradycji i wartości rodzinnych z nowymi technologiami. Jest to browar, który przystosował się do dzisiejszego krajobrazu gospodarczego zachowując jednocześnie swój lokalny charakter oraz wierność swojej społeczności. 

Dzięki uprzejmości Nielsa Halda, z radością mogę podzielić się z Państwem następującymi istotnymi wiadomościami:-

 • 21 kwietnia duński rząd postanowił obniżyć stawkę akcyzy na piwa od 1 lipca 2013 o 15%;
 • Obniżka jest częścią porozumienia o inicjatywach w celu poprawy warunków wzrostu i zatrudnienia w Danii;
 • Postanowiono także wycofać planowaną indeksację stawki akcyzy na piwo w 2015 i 2018r.;
 • Decyzja ta opiera się na szerokim porozumieniu w Parlamencie, które z jednym tylko wyjątkiem (skrajnej lewicy) zostało osiągnięte przez wszystkie partie polityczne w Danii;
 • O ile Duńskie Stowarzyszenie Browarów chciałoby, aby obniżka poszła jeszcze dalej, rząd nie obniżył akcyzy na wino;
 • Akcyza na piwo została obniżona w taki sposób, że relacja akcyzy na piwo do akcyzy na wino wynosi 1:1,5.

Ta wiadomość z Danii, słuszny wybór polityczny, jest kolejnym świadectwem wagi piwa.  Z pewnością będziemy uczyć się od Nielsa i z doświadczenia duńskich browarów. Jest to też oczywiście przykład bardzo na czasie w kontekście burzy mózgów nad scenariuszami działania w łonie The Brewers of Europe.

Niels powiedział także, że duński rząd postanowił wycofać akcyzę na napoje bezalkoholowe. Zniesienie akcyzy na napoje bezalkoholowe jest przełomowe: od jednej z najwyższych stawek akcyzy na napoje bezalkoholowe w Europie do całkowitego zniesienia. Zniesienie to nastąpi dwuetapowo: 1 lipca 2013r. stawka spadnie o 50%, a od 1 stycznia 2014r. całkowicie zniknie.

image_pdfimage_print

O piwie

Piwna piana – czy rzeczywiście istotna?

Opublikowano: 16 kwietnia 2013

Piwna korona, bez której większość piwoszy nie wyobraża sobie swojego ulubionego trunku, ma nie tylko niewątpliwe znaczenie estetyczne, ale również wpływa na atrakcyjność sensoryczną piwa. Co więcej, wytrawni degustatorzy potrafią na podstawie takich cech piany, jak jej wysokość i struktura tworzących ją pęcherzyków, ocenić jakość złotego trunku.

Gęsta, utrzymująca się nawet do 5 minut piana to zasługa rozpuszczonego w chmielowym napoju naturalnego dwutlenku węgla, a także innych składników znajdujących się w słodzie jęczmiennym. Kolor piany zależy od rodzaju piwa. Trunki jasne cechują się białą pianą, natomiast piwna korona porterów i ciemnych piw ma kolor kremowy.

Piana wpływa nie tylko na atrakcyjność wizualną złocistego trunku, ale także podnosi jego walory smakowe. Gęsta piana izoluje piwo przed dostępem tlenu, a co za tym idzie, chroni napój przed zbyt szybką utratą smaku i zapachu. Poprzez zahamowanie procesów utleniania wszystkich składników bukietu piwa, piana pozwala cieszyć się smakiem i aromatem ulubionego trunku znacznie dłużej, niż ma to miejsce w przypadku piw bez piany, których zapach jest dużo mniej złożony i krótkotrwały.

Warto wiedzieć, że najwyższej jakości piana pozostawia po sobie pierścienie na ściance szklanki. Jest to bardzo dobry sygnał wskazujący, iż piwo zostało właściwie uwarzone, przy wykorzystaniu naturalnych metod produkcji.

image_pdfimage_print

O piwie

Próba spodni – czyli jak dawni piwowarzy sprawdzali jakość piwa

Opublikowano: 16 kwietnia 2013

Współczesna produkcja piwa znacząco różni się od tego, w jaki sposób złoty trunek warzono kilka wieków temu. Dawni mistrzowie piwowarstwa stosowali wiele nieznanych dziś, najróżniejszych metod, które miały zapewnić piwu najwyższą jakość. Jedną z nich była próba spodni, dzięki której można było ocenić, czy poziom cukru w brzeczce jest odpowiedni.

Niezwykle pomysłowa metoda badania jakości piwa wywodzi się ze średniowiecza i była stosowana także w polskich browarach – na Pomorzu piwowarzy posługiwali się nią do końca XV wieku. Mistrz odpowiadający za proces warzenia piwa polewał drewnianą ławę gorącą brzeczką (półprodukt wykorzystywany przy produkcji piwa), na którą następnie siadali degustatorzy ubrani w skórzane spodnie. Po 2-3 godzinach, podczas których ochotnicy degustowali piwo, na znak piwowara, jednocześnie podnosili się z miejsc. Jeżeli ława kleiła się do ich skórzanych spodni, a nawet podnosiła się razem z nimi, wynik testu był pozytywny – oznaczało to, że piwo zawiera odpowiednią zawartość ekstraktu słodowego, a więc jest dobrej jakości. Współcześni piwowarzy do oceny zawartości ekstraktu w brzeczce wykorzystują nowoczesne, bardzo dokładne narzędzia, takie jak areometr.

image_pdfimage_print

O piwie

Najstarsze piwo świata

Opublikowano: 16 kwietnia 2013

Nawet 200 lat może mieć piwo znalezione latem 2010 roku we wraku statku spoczywającego na dnie Bałtyku. Wiekowe piwo od razu stało się obiektem zainteresowania naukowców, a także kolekcjonerów, którzy za jedna butelkę niezwykłego trunku będą musieli zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

4 butelki złocistego trunku, a także kilka butelek szampana znalazła grupa nurków archeologów we wraku statku spoczywającego na dnie Bałtyku w pobliżu wybrzeży Finlandii. Naukowcy szacują, że statek z ładunkiem płynął między 1800 a 1830 rokiem z Kopenhagi do St. Petersburga. Mimo blisko 200 lat zalegania na dnie morza, znaleziony alkohol okazał się być bardzo dobrze zakonserwowany. Specyficzne warunki na dnie morza – stała, niska temperatura, a także brak światła, umożliwiły zachowanie alkoholu w dobrym stanie do naszych czasów.

Niezwykłe znalezisko zainteresowało naukowców, którzy w dobrze zachowanym piwie dostrzegli materiał do badań nad prawdopodobnie nadal żywymi bakteriami drożdży piwnych. Zgodnie z przewidywaniami, w wiekowym trunku odkryto żywe bakterie czterech gatunków, co stanowi podstawę do zmodyfikowania naszej dotychczasowej wiedzy na temat długości życia bakterii. Odkrycie dobrze zakonserwowanego, 200-letniego piwa, może mieć także duże znacznie dla rozwoju przemysłu spożywczego i ochrony zdrowia.

image_pdfimage_print

image_print