Dla mediów

Branża piwowarska promuje postawę „W ciąży nie piję alkoholu”.

Opublikowano: 9 września 2014

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)

Co roku około 1 000 dzieci rodzi się w Polsce z wadami określanymi jako Zespół FAS, spowodowanymi przez alkohol wypity przez kobiety w czasie ciąży. 9 września minął rok od inauguracji przez Związek Browary Polskie kampanii informacyjnej na rzecz edukacji całego społeczeństwa, z naciskiem na kobiety spodziewające się dziecka, w obszarze zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu w czasie ciąży. W ciągu roku, wspólnie z Parlamentarną Grupą Kobiet, środowiskiem medycznym i organizacjami pozarządowymi, zwiększono rozpoznawalność hasła „W ciąży nie piję alkoholu”.

„W ciąży nie piję alkoholu” – ostrzeżenie zdrowotne branży piwowarskiej  

Decyzją największych producentów piwa w Polsce zrzeszonych w Związku Pracodawców Browary Polskie, w 2013 roku, na konferencji objętej patronatem Parlamentarnej Grupy Kobiet, zakomunikowano wprowadzenie znaku „W ciąży nie piję alkoholu”. Kolejne oznaczenie odpowiedzialnościowe branży piwowarskiej, obok znanych już konsumentom piktogramów „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, pojawia się od tej pory regularnie na wszystkich opakowaniach jednostkowych i zbiorczych piwa oraz na jego materiałach promocyjnych, w tym w reklamach telewizyjnych.

W celu dotarcia do jak największej liczby kobiet spodziewających się dziecka z komunikatem promującym odpowiedzialną postawę – powstrzymanie się od spożywania alkoholu przez cały okres ciąży, branża piwowarska podjęła dodatkowe działania ukierunkowane na zwiększenie rozpoznawalności charakterystycznego piktogramu. W ich konsekwencji znak „W ciąży nie piję alkoholu” umieszczony został na ponad 200 000 materiałach przekazanych do kobiet w całej Polsce. Na potrzeby tej szeroko zakrojonej dystrybucji nawiązana została współpraca ze środowiskiem lekarzy z 1 900 gabinetów ginekologicznych oraz położnych pracujących w 1 600 szkołach rodzenia.

Równolegle z pojawieniem się na opakowaniach piw, piktogram zaczął funkcjonować również wśród internautów, którzy za pomocą aplikacji, stworzonej w porozumieniu z Fundacją FAStryga (www.wciazyniepije.pl), mogli oddawać głosy poparcia dla hasła „W ciąży nie piję alkoholu”. W ciągu roku od uruchomienia aplikacji, swoje poparcie wyraziło w ten sposób ponad 11 tysięcy internautów – kobiet i mężczyzn, sprzeciwiających się zarówno konsumpcji alkoholu przez kobiety ciężarne, jak i towarzyszącej takiemu zachowaniu biernej postawie otoczenia.

Niezwykle ważne jest, aby organizacje mające największy wpływ na postawy kobiet – środowisko lekarzy ginekologów, stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze świadomego i bezpiecznego macierzyństwa, a także ustawodawca, mówili jednym głosem o zagrożeniach, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży. Wyrażamy nadzieję, że nawiązany w tym obszarze dialog będzie kontynuowany, dzięki czemu wspólnie dotrzemy do jak największej liczby osób, a szczególnie kobiet spodziewających się dziecka, z komunikatem o braku bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży – mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie.

Czy kobieta w ciąży może pić alkohol? – lekarze powinni mówić jednym głosem

Równolegle z inicjatywą branży piwowarskiej polegającą na wprowadzeniu ostrzeżeń zdrowotnych na opakowania piw, prowadzone były działania ukierunkowane na wypracowanie jednego obowiązującego stanowiska eksperckiego w obszarze alkohol a ciąża. W tym też celu zespół ginekologów, składający się z uznanych autorytetów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, opracował stanowisko dotyczące wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Gotowe stanowisko – zawierające rzetelne i oparte na bogatym materiale źródłowym informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwój nienarodzonego dziecka, przekazane zostało do wiadomości całego środowiska ginekologicznego w Polsce. Dzięki temu, że materiał został przesłany do każdego polskiego ginekologa (4 000 lekarzy) – można oczekiwać, ze coraz mniej kobiet zasięgających opinii specjalisty na temat konsumpcji alkoholu w ciąży, w zależności od tego, do jakiego lekarza się uda, będzie otrzymywać różne, często sprzeczne informacje.

Istnieje wyraźna potrzeba sformułowania jasnego komunikatu o tym, że nieznana jest dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla rozwijającego się, nienarodzonego dziecka. Doprecyzowanie tej kwestii w opinii publicznej, ale przede wszystkim w środowisku ginekologów, jest istotne dla bezpieczeństwa i komfortu kobiet ciężarnych, które – niezależnie, do jakiego lekarza ginekologa się udadzą – powinny otrzymać tę samą informację oraz rekomendację abstynencji przez cały okres ciąży. Pierwszy krok na drodze do tego celu został postawiony – opracowano materiał zawierający aktualne dane na temat zależności alkohol – rozwój płodu i przekazano go do wiadomości każdego ginekologa w Polsce  – mówi profesor Romuald Dębski, jeden z autorów stanowiska eksperckiego dotyczącego FAS.

Inicjatywy Związku Pracodawców Browary Polskie, ukierunkowane na zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu przez kobiety w ciąży, są elementem działań edukacyjnych branży piwowarskiej podejmowanych w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, która w przypadku kobiet spodziewających się dziecka oznacza powstrzymanie się od spożycia alkoholu przez cały okres ciąży.

                                                                                              ***

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

 

Więcej informacji:

Marta Czerwińska

Marketing & Communication Consultants

Tel. 662 092 500

czerwinska@mcconsultats.pl

image_pdfimage_print

O branży

Światowy Dzień FAS w Sejmie

Opublikowano: 9 września 2014

Problem spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne tematem dyskusji sejmowej 

9 września w Sejmie, z okazji obchodów Światowego Dnia FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), odbyła się z inicjatywy Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego konferencja „FAS jako problem zdrowia publicznego. Wyzwania dla polityki zdrowotnej i społecznej”. Wśród osób biorących udział w spotkaniu znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, PARPA, organizacji pozarządowych działających w obszarze macierzyństwa oraz przemysłu alkoholowego.

Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji sejmowej o tematyce FAS było opracowanie przez zespół ginekologów, składający się z uznanych autorytetów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, stanowiska dotyczącego wpływu alkoholu na rozwój płodu. Założeniem, które zostało postawione przed tą inicjatywą, było wypracowanie rekomendacji dla środowiska ginekologów dotyczących informowania pacjentek spodziewających się dziecka o zagrożeniach związanych z konsumpcją alkoholu w ciąży, już podczas ich pierwszej wizyty w gabinecie lekarskim.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zwrócili uwagę na utrzymujące się wciąż w polskim społeczeństwie duże przyzwolenie na nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, w tym spożywanie go przez kobiety w ciąży. Podkreślone zostało, że problem ten dotyczy nie tylko ogółu społeczeństwa, ale także środowiska lekarzy ginekologów. Z uwagi, że wśród specjalistów ginekologów wciąż nie ma w tym obszarze jednomyślności, sformułowanie jednoznacznego komunikatu o tym, że nie jest znana dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla płodu, wydaje się kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu kobiety ciężarnej, która ma prawo do rzetelnej i opartej na aktualnej wiedzy medycznej informacji na temat konsekwencji, z jakimi wiąże się spożywanie alkoholu w jej stanie.

Fundamentalna rola, jaką mają do odegrania lekarze ginekolodzy i położne – grupy, którym w Polsce przysługuje prawo do opieki nad kobietami w ciąży, w promocji odpowiedzialnych postaw przyszłych matek, nie budziła zastrzeżeń zgromadzonych. Podkreślono jednakże, że aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy specjalistów była możliwa, kluczowe jest wyposażenie przedstawicieli środowiska medycznego w niezbędne informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płód. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że edukacją na temat FAS powinni zostać objęci także studenci medycyny, na których będzie w przyszłości spoczywać obowiązek opieki nad kobietami w ciąży.

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń propagujących wiedzę na temat FAS zwrócili uwagę na potrzebę większej koordynacji wszystkich służb ukierunkowanej na pomoc rodzicom dzieci z Zespołem FAS. Poza dookreśleniem skali problemu, Małgorzata Klecka i Iwona Palicka z ramienia Fundacji FAStryga (widoczne na zdjęciu z Danutą Gut, przedstawicielem ZPPP) poinformowały o zainaugurowanej 9 września międzynarodowej kampanii „Too Young To Drink”. której celem jest podniesienie świadomości ryzyka, jakie niesie ze sobą picie alkoholu w czasie ciąży.

Głównymi wnioskami płynącymi ze spotkania było podkreślenie roli edukacji w promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w polskim społeczeństwie oraz potrzeba zmiany regulacji w kierunku zapisania obligatoryjności informowania pacjentek na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się konsumpcja alkoholu w ich stanie, przez lekarzy ginekologów i położne. Przedstawiciele parlamentu podkreślili gotowość  kontynuacji dialogu w tym obszarze oraz potwierdzili, że temat FAS będzie dalej omawiany w Sejmie, również w szerszym gronie – do czego okazją będą kolejne obchody Światowego Dnia FAS.

image_pdfimage_print

Dla mediów

PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – V edycja prestiżowej nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Opublikowano: 8 września 2014

Do 15 października br. można zgłaszać kandydatury do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To prestiżowe wyróżnienie jest okazją do uhonorowania osób i instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego, a także podziękowania za podejmowane działania i udzielone wsparcie dla kampanii promujących bezpieczeństwo drogowe.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Pod koniec sierpnia powołało ono Kapitułę Nagrody, która dokona wyboru laureatów w 5 kategoriach – osoba roku, instytucja publiczna roku, firma roku, organizacja pozarządowa roku oraz media roku. Kapitułę tworzą przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polski, Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, firmy DEKRA i Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Nagrody dla liderów działań w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wręczone podczas uroczystej gali 28 listopada 2014 roku w Warszawie.

To już 5. edycja konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki temu, że ma on zasięg ogólnopolski, przez ostatnie cztery lata mieliśmy okazję poznać wiele instytucji, organizacji i firm, a także wielu ludzi, którzy z prawdziwą pasją i zaangażowaniem działają na rzecz bezpieczeństwa drogowego. I to jest największa wartość tego konkursu – możliwość wyróżnienia i podziękowania za codzienne działania, które czy to na szczeblu ogólnopolskim, czy w środowisku lokalnym mają za zadanie zmieniać na lepsze naszą sytuację na drogach.  Jak co roku, gorąco zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, zgłaszania kandydatur i w ten sposób promowania lokalnych  liderów, firm, organizacji pozarządowych oraz mediów, których działania mogą być wzorem i inspiracją dla wszystkich, którzy działają w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są do 15 października 2014 r. Można przesyłać je pocztą elektroniczną na adres: dorota.olszewska@pbd.org.pl, a także tradycyjną na adres: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa.

Formularz zgłoszeniowy  oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.pbd.org.pl

Więcej informacji na temat gali udziela:

Dorota Olszewska

kom: +48 608 622 027

e-mail: dorota.olszewska@pbd.org.pl

image_pdfimage_print

O branży

Zawartość ksantohumolu w polskich piwach

Opublikowano: 4 września 2014

Zbadano zawartość  ksantohumolu (XN) w 27 piwach polskich oraz dla porównania w 8 wybranych piwach niemieckich. Do wydzielenia analitu zastosowano ekstrakcję micelarną. Jego zawartość oznaczono za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD). W celu pełnej charakterystyki piw określono ich właściwości fizykochemiczne i zbadano zależność pomiędzy tymi właściwościami a zawartością XN, która w piwach polskich mieściła się w zakresie 0,006-0,22 mg/L. Największą ilość XN stwierdzono w piwach ciemnych oraz jasnych niefiltrowanych o zawartości ekstraktu powyżej 12,5% mas.

Pełen tekst artykułu w załączniku. Zródło: „Przemysł chemiczny”, sierpień 2014

image_pdfimage_print

Xanthohumol content in Polish beers

Opublikowano: 4 września 2014

27 Polish and 8 German beers were studied for xanthohumol content by cloud point extn. with high-performance liq. chromatogr. and diode array detection. The largest amts. of xanthohumol (up to 0,22 mg/L) were found in the dark and unfiltered light beers with an ext. content 12.5% by mass or more.

For full article see attachement. „Przemysł chemiczny”, August 2014

image_pdfimage_print

image_print