O branży

Stanowisko w sprawie regulacji cen w celu ochrony zdrowia publicznego

Opublikowano: 22 czerwca 2012

The Brewers of Europe, głos europejskiej branży piwowarskiej, promuje odpowiedzialne spożywanie piwa i ma na swoim koncie wiele udokumentowanych ustawicznych działań zwalczających nadużywanie alkoholu. Przekuwając ponad jedną trzecią pomysłów w działanie, europejscy browarnicy stały się wiodącą stroną Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej. Na początku bieżącego roku browarnicy ponowili swoje zaangażowanie poprzez uruchomienie Europejskiej Deklaracji Piwa. Poprzez tę dobrowolną inicjatywę browarnicy angażują się we wspólne mierzalne działania w celu poprawy informacji konsumenckiej, a także zapewnienia stosowania odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu w zgodzie z oczekiwaniami obywateli oraz ustawodawców Unii Europejskiej.

Jednakże, The Brewers of Europe nie sądzi, aby legislacyjna polityka cenowa, realizowana poprzez podatki lub w inny sposób, była właściwą metodą walki z nadużywaniem alkoholu. Podejście do szkód wyrządzanych przez nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu wymaga dogłębnej analizy wszystkich czynników behawioralnych występujących wśród mniejszości konsumentów, którzy nadużywają alkoholu, podczas gdy polityka cenowa niesprawiedliwe dotyka wszystkich konsumentów. The Brewers of Europe  jest przekonane, że skoncentrowane, oparte na faktach podejście jest skuteczną i zrównoważoną metodą dalszego działania, przy uwzględnieniu tego, że zdecydowana większość europejskich obywateli to konsumenci odpowiedzialni i spożywający alkohol z umiarem.

Co więcej, w odniesieniu do polityki rozważanej w niektórych państwach członkowskich, The Brewers of Europe uzyskało poradę prawną świadczącą o tym, że zakaz sprzedaży detalicznej poniżej ceny minimalnej w oparciu o zawartość alkoholu byłby niekompatybilny z Traktatem Europejskim, ponieważ ograniczyłby on swobodny przepływ towarów, byłby nieproporcjonalny i zawiesiłby konkurencję cenową w znacznej części rynku. Ponadto, minimalne ceny byłyby sprzeczne z Ogólnym Porozumieniem o Taryfach i Handlu (GATT), ponieważ faworyzowałyby one produkcję krajową.


O branży

Wiodący producenci napojów alkoholowych z Unii Europejskiej zgadzają się na rozszerzenie wspólnych standardów marketingowych i większą samoregulację w Unii Europejskiej

Opublikowano: 25 kwietnia 2012

Wiodący producenci z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej uruchomili szeroką inicjatywę w celu wzmocnienia niezależnych samoregulacyjnych rozwiązań reklamowych w ramach marketingu napojów alkoholowych poprzez ustanowienie szeregu wspólnych restrykcyjnych standardów dla celów komunikacji marketingowej w Unii Europejskiej.

Poprzez Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu ABInBev, Bacardi, Brown-Forman, Carlsberg, Diageo, Heineken, Pemod Ricard i SAB Miller, które łącznie generują większość wydatków na reklamę alkoholu w Europie, współpracować będą ze Światową Federacją Reklamodawców (WFA), Unią Europejską i stowarzyszeniami narodowymi w celu uzgodnienia i wdrożenia wspólnych standardów na rzecz odpowiedzialnej reklamy i marketingu, skierowanych do osób dorosłych, mogących dokonywać zakupu alkoholu zgodnie z prawem, które będą podlegały zewnętrznej ocenie poprzez niezależną kontrolę i sprawozdawczość publiczną.

Po raz pierwszy w historii Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stworzy wspólne standardy promowane przez producentów piwa, wina i alkoholi spirytusowych w Unii Europejskiej w celu:

zapobieżenia niezamierzonej styczności nieletnich z komunikatami marketingowymi reklamującymi napoje alkoholowe w mediach społecznych. Obejmuje to wspólne standardy na rzecz skutecznej kontroli wieku. Sponsorowane historie na Facebook’u, treści generowane przez użytkowników, dzielenie się/przekazywanie dalej funkcjonalności itd.

ustalenia wspólnego standardu demograficznego dla osób dorosłych dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe we wszystkich mediach, ograniczając tym samym niepożądane narażenie nieletnich na styczność z reklamami napojów alkoholowych. Przyjmie to formę wspólnego standardu bazowego, zgodnie z którym reklamy mogą być umieszcza tylko w mediach, których co najmniej 70% odbiorców stanowi zgodnie z szacunkami osoby powyżej wieku uprawniającego do zakupu zgodnie z prawem.

zakazania wszelkich komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla nieletnich poprzez zagwarantowanie tego, że treści reklam przyciągać będą głównie dorosłych. Inicjatywa ta dostarczy spójnych wytycznych oraz wzmocnienia ducha zasad mających na celu zagwarantowanie tego, że reklamy przemawiać będą głównie do osób dorosłych, którzy osiągnęli wiek uprawniający do zakupu zgodnie z prawem.

Kiedy standardy te zostaną ustalone, ich wdrożenie i zgodność monitorowane będą niezależnie przez Accenture oraz narodowe samoregulacyjne organizacje reklamowe w Europie, a wyniki będą publikowane. Organizacje te będą miały także za zadanie wzmacnianie standardów na poziomie krajowym z sankcjami zawierającymi środki takie jak podanie do publicznej wiadomości, obowiązkowa kontrola przyszłych kampanii i powiadomienie właściwych krajowych władz regulacyjnych w przypadku powtórnych naruszeń.

Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu przyjmuje formę „zobowiązania” WFA oraz przedsiębiorstw wobec Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF). EAHF jest flagowym programem Strategii Europejskiej w celu wspierania Państwa Członkowskich w redukowaniu szkód wyrządzonych przez alkohol. Forum, którego liderem jest Komisja Europejska, skupia producentów napojów alkoholowych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli konsumentów, zawodów medycznych, branży reklamowej i detalicznej oraz innych w celu promowania dobrowolnych działań zmierzających do redukowania szkód wyrządzonych przez alkohol w Europie.

Promowanie skutecznych standardów w celu zagwarantowania odpowiedzialnego marketingu napojów alkoholowych jest ważnym obszarem zainteresowania EAHF. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu jest dowodem stałego zaangażowania branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej w realizacje celów Forum.

Stanowiąc zobowiązanie wobec EAHF, Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu musi pozostawać w zgodzie z wymogami EAHF dotyczącymi monitoringu i sprawozdawczości. Podlegać on będzie stałemu monitoringowi Komisji Europejskiej a WFA przedłoży pierwsze sprawozdanie o postępach we wdrożeniu i zgodności z uzgodnionymi wspólnymi standardami do czerwca 2013 roku. Sprawozdanie końcowe jest wymagalne do lutego 2015 roku.

Stephan Loerke, dyrektor zarządzający WFA, powiedział: „dzień dzisiejszy znaczy punkt zwrotny w długofalowym zaangażowaniu producentów napojów alkoholowych w odpowiedzialny marketing. Pakt o Odpowiedzialnym Marketingu stanowi nowy fundament, ponieważ po raz pierwszy duże firmy z branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej spotkały się po to, by uwspólnić standardy odpowiedzialności dla komunikatów marketingowych reklamujących napoje alkoholowe.”

„Producenci napojów alkoholowych poważnie traktują oczekiwania konsumentów i społeczeństwa jako takiego co do tego, że nasze komunikaty marketingowe winny odpowiadać najwyższym standardom. Łączymy siły z naszymi partnerami, by pokazać, że wyjście naprzeciw, a nawet wyprzedzanie tych oczekiwań jest naszym stałym priorytetem” – powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes Heinekena.

„Jest to wyjątkowy przypadek, w którym nasza branża sięga po wszystkie swoje zasoby i doświadczenia po to, aby zbudować wspólne, obliczone na przetrwanie, standardy marketingowe związane z alkoholem. Pakt stanowi kamień milowy w odpowiedzialnym marketingu” – powiedział Andrew Morgan, prezes Diageo Europe.

„Poprzez ustanowienie samoregulacyjnych standardów, które idą wyraźnie dalej niż prawo, i poprzez weryfikacje, że są one przestrzegane, sprawimy, że zmieni się oblicze zarządzania i marketingu w branży napojów alkoholowych. Jest to znakomity przykład wkładu działań dobrowolnych w cele Strategii Europejskiej dotyczące redukowania szkód wyrządzanych przez alkohol” – powiedział Christian Barre, prezes Domecq Bodegas, Pernod Ricard.

 

Wszelkie zapytania prasowe kierować do:

Alastair Ray, Ray Media, +44 ((0) 7941 428 243 / +44 (0) 1600 713987, alastair@raymedia.biz

Malte Lohan, WFA, +32 (0)2 502 57 40, m.lohan@wfanet.org

 

 **********

O Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

Forum ds. Alkoholu i Zdrowia Unii Europejskiej zostało powołane przez Komisarza UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Markosa Kyprianou w czerwcu 2007r. Przewodniczy mu Despina Spanou, Główny Doradca Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Konsumentów przy Komisji Europejskiej.

Jego celem jest stworzenie na szczeblu europejskim forum dla stron zainteresowanych wkładem i zaangażowaniem w konkretne działania obliczone na redukcję szkód wyrządzanych przez alkohol. Dotychczas Forum przyjęło 72 członków, których stanowią producenci napojów alkoholowych i pozarządowe agencje zajmujące się ochroną konsumentów.

Duchem Forum jest praca pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i stanowienie przykładu, który będzie naśladowany przez innych w Europie. Ma być to przykład niezależnych działań podejmowanych przez różne zainteresowane strony, uwzględniające wiele aspektów zagadnienia. Nie ma ono na celu przesądzania o, a raczej stymulowanie innych inicjatyw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Od swojego powstania, Forum i jego członkowie opracowali ponad 200 inicjatyw dotyczących całego wachlarza działań, w tym działań w tak fundamentalnych dziedzinach jak informowanie konsumentów, edukacja, reklama i marketing, znakowanie towarów.

O WFA

WFA jest jedyną organizacja światową reprezentującą wspólne interesy reklamodawców.

Zrzesza największe rynki i reklamodawców z całego świata, generujących około 90% wydatków ponoszonych w skali świata na komunikaty marketingowe, tj. kwotę niemal 700 miliardów USD rocznie.

WFA jest liderem w odpowiedzialnych i skutecznych komunikatach marketingowych.


O branży

Unia Europejska popiera prospołeczne inicjatywy producentów piwa

Opublikowano: 1 marca 2012

Komisja Europejska przyjęła pierwsze wspólne ponadnarodowe zobowiązanie do realizacji działań prospołecznych i edukacyjnych, złożone przez przedstawicieli 3500 producentów piwa z całej Europy. Zobowiązanie jest zgodne ze strategią Unii Europejskiej, ma charakter dobrowolny i stanowi oddolną inicjatywę branży. Jednym z jego inicjatorów jest Polska, reprezentowana przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

28 lutego w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy EP Beer Club oraz The Parliament Magazine, w obecności przedstawiciela Dyrektoriatu ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, piwowarzy reprezentowani przez ponadnarodową organizację The Brewers of Europe przedstawili strategię działań, które w najbliższych latach będą podejmować na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu. Strategia ta, zapisana pod nazwą European Beer Pledge, obejmuje pakiet inicjatyw zaproponowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE do realizacji na lokalnych rynkach. Swoje pomysły zgłosiła również polska branża piwowarska, która jest wysoko oceniana przez Komisję za jakość i efektywność dotychczasowych działań.

Projekt spotkał się z zainteresowaniem Despiny Spanou, przewodniczącej Europejskiego Forum do spraw Alkoholu i Zdrowia. Potwierdziła ona, że zarówno złożone we wtorek zobowiązania na rok 2012 i następne, jak też dotychczas realizowane i trwające działania branży piwowarskiej, wpisują się w aktualną europejską politykę alkoholową. Unia będzie takie inicjatywy wspierać i promować, tym bardziej, że aż 1/3 z 212 formalnie złożonych do Komisji zobowiązań pochodzi z inicjatywy producentów piwa – podkreśliła Przewodnicząca. Czasami poprzez dobrowolne działania można uzyskać szybszy i większy efekt edukacyjny, niż przechodząc przez ścieżkę legislacyjną, dodała.

Pakiet działań odpowiedzialnościowych ma na celu minimalizowanie negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji alkoholu oraz edukację prawną i obywatelską w trzech kluczowych obszarach. Należą do nich: informacja konsumencka, etyczna reklama i walka z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu, np. piciem przez nieletnich i kobiety w ciąży, prowadzeniem samochodu po alkoholu czy coraz powszechniejszym w krajach zachodnich upijaniem się do nieprzytomności (głównie na koniec tygodnia), czyli tzw. binge drinking.

Erika Mann, Przewodnicząca Unii Europejskiej ds. Polityki na Facebook, komentując strategię Browarów Europejskich powiedziała: Z przyjemnością wspieramy działania The Brewers of Europe w kierunku poprawy informacji konsumenckiej, etycznej reklamy oraz eliminowania nadmiernej
i nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, przedstawione w dokumencie “Beer Pledge”.

Zobowiązanie unijnych piwowarów będzie rozliczane co roku przez specjalny system raportowania do Komisji Europejskiej i weryfikowane w oparciu o mierzalne czynniki (np. zasięg działań, dotarcie, konkretne rezultaty liczbowe).

Więcej informacji na temat Beer Pledge znajdą Państwo na stronie the Brewers of Europe: http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

Link do artykułu na temat Beer Pledge, opublikowanego w „The Parliament Magazine”: http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/public-education-key-to-tackling-alcohol-misuse/

Więcej informacji:

Biuro Zarządu Związku Browary Polskie
tel. (022) 850 91 14
biuro@browary-polskie.pl

Kontakt dla mediów:

Joanna Pieniążek
728 361 682
Pieniazek@mcconsultants.pl

***
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce, mających ponad 90% udziałów w rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.


O branży

Miliard euro rocznie wydają europejskie browary na sponsoring i wsparcie przedsięwzięć społecznych .

Opublikowano: 28 czerwca 2011

Miliard euro rocznie wydają europejskie browary na sponsoring i wsparcie przedsięwzięć społecznych – wynika z opublikowanego właśnie raportu Brewers of Europe oraz The European Sponsorship Assotiation. Raport, przedstawiony na forum Parlamentu Europejskiego wskazuje iż tysiące wydarzeń i projektów społecznych, artystycznych, z dziedziny sztuki, nauki i innowacji zależy od wsparcia ze strony branży piwowarskiej. Są to szczególnie wydarzenia o skali regionalnej i lokalnej, dla których trudno byłoby znaleźć alternatywne finansowanie – wynika z raportu.

Branża piwowarska w Unii Europejskiej wydaje ok 1 miliarda Euro na wsparcie ponad 8 tysięcy wydarzeń społecznych. W większości są to wydarzenia o charakterze lokalnym (36%) czy regionalnym (48%), zaś wydarzenia sportowe o dużej skali to jedynie 12% wspieranych projektów. Raport podkreśla, iż przemysł piwowarski wspiera przede wszystkim te obszary, które realnie służą społecznościom lokalnym, a dla których trudno byłoby znaleźć inne dofinansowanie. Stosunkowo najwięcej bo ponad 5 000 wspartych projektów były to wydarzenia organizowane przez gminy, 800 dotyczyło kultury i sztuki, 781 były to działania charytatywne zaś 166 dotyczyło ekologii i ochrony środowiska. Średnia wielkość dofinasowania tego typu projektu to 8544 euro. Zdaniem Sekretarza Generalnego BoE, Pierre-Oliviera Bergerona, jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy z powodu kryzysu ekonomicznego środki publiczne są szczuplejsze, stąd wydarzenia społeczne wymagają większego niż kiedykolwiek zaangażowania ze strony sektora prywatnego ? w tym branży piwowarskiej, która od stuleci odgrywa ważną społeczną, kulturalną i ekonomiczną rolę w Europie. Najciekawsze wymieniane w raporcie projekty to m.in promocja krwiodawstwa w Czechach, gdzie Browar birell zorganizował interaktywną kampanię promującą krwiodawstwo. W czasie trwania akcji ich liczba zwiększyła się o 14% czy projekt Fundacji Guinnesa, która przeznaczyła po 100 tys. euro dla przedsiębiorców tworzących ważne dla lokalnej społeczności firmy. Brewers of Europe jest powstałą w 1958 roku organizacją reprezentującą europejski przemysł piwowarski. W jej skład wchodzą narodowe organizacje browarnicze reprezentujące 3300 browarów z krajów UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji, zatrudniających pośrednio i bezpośrednio ponad 2,1 mln pracowników, oraz odprowadzających ponad 51 mld euro rocznie w formie podatków i danin publicznych. Polski przemysł piwowarski na forum BoE reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.


O branży

Partnerskie inicjatywy na rzecz walki z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu

Opublikowano: 7 grudnia 2010

Około 80 uczestników z całej Europy zebrało 3 grudnia w Brukseli, by dyskutować o skutecznych metodach promowania odpowiedzialnych zachowań na drodze ? nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Uczestnicy konferencji wyrazili również swoje poparcie dla Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego. Wśród zebranych byli decydenci, przedstawicie policji, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentowała Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

Spotkanie zostało zorganizowane w przez Belgijski Instytut ds. Bezpieczeństwa Drogowego oraz stowarzyszenie The Brewers of Europe. Konferencja odbyła się w czasie, kiedy w Radzie Europy ustalano nową politykę UE na lata 2011 ? 2020 w sprawie bezpieczeństwa drogowego. Jej priorytetem ma być zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych oraz poczynienie przygotowań do uruchomieniem programu ONZ ?Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego?.

?Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej jest niedopuszczalnie wysoka? ? powiedziała Maria Cristina Marolda przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), odpowiedzialna za politykę dot. bezpieczeństwa drogowego. W ciągu ubiegłych 10 lat, udało się nam zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na terenie Unii Europejskiej do poziomu 35 tys., który jest naszym zdaniem także zbyt wysoki. Musimy podjąć dalsze działania, by to zmienić. Rozwiązaniem tej kwestii jest wspólną odpowiedzialnością władz europejskich, rządów Krajów Członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, prywatnych firm, zarządców dróg, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, czyli wszystkich, którzy mają w tym procesie rolę do odegrania.? ? dodała M. C. Marolda.

Martin Van Houtte , dyrektor Belgijskiego Instytutu ds. Bezpieczeństwa Drogowego, podkreślił, że ?moglibyśmy ocalić setki ludzkich istnień, gdyby przed jazdą wszyscy kierowcy powstrzymywali się od spożywania alkoholu. Powyższe przesłanie jest skutecznie promowane przez kampanię BOB (promującą idee ?wyznaczonego kierowcy?) oraz związane z nią policyjne kontrole.? Van Houtte odniósł się także do nawiązanej w Belgii partnerskiej współpracy na rzecz walki z pijanymi kierowcami. Wspomniana inicjatywa zaowocowała zmniejszeniem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Belgii aż o 36% od 2001 roku. W tym roku, odbędzie się 16. edycja kampanii promującej instytucję wyznaczonego kierowcy, jest prowadzona przy współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers.

Podczas konferencji Alberto Da Ponte, prezes stowarzyszenia The Brewers of Europe, zaprezentował wiele przykładów konkretnych działań, promujących odpowiedzialne zachowania na drodze. Wśród wymienionych inicjatyw skupił się na kampaniach realizowanych przez hiszpańskie ministerstwo transportu, polski Instytut Transportu Samochodowego, duński klub piłkarski FC Midtjylland.

Da Ponte dodał także.

?Jeśli chcemy poczynić postępy w walce z jazdą pod wpływem alkoholu, zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków, musimy prowadzić działania z udziałem wielu zainteresowanych stron, bo jak przekonaliśmy się dzisiaj, jest obecnie obowiązujący standard. ? powiedział Da Ponte. Europejscy producenci piwa będą w dalszym ciągu kontynuować partnerską współpracę i wspierać kampanie na rzecz odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Od ponad dziesięciu lat współpracujemy z różnymi przedstawicielami europejskiego społeczeństwa, czego dowodem są złożone przez nas wobec opinii publicznej zobowiązania na Europejskim Forum ds. Zdrowia i Alkoholu, a także przystąpienie do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego.? ? dodał De Ponte. Prezes przywołał również przykłady najnowszych kampanii na rzecz walki z jazdą pod wpływem alkoholu, jakie są obecnie realizowane w Hiszpanii, Polsce i Danii przy współudziale europejskich producentów piwa, oraz we Włoszech i Belgii. Podkreślił, że są to ?praktyki, które mogą zostać z powodzeniem wprowadzone i powielone w innych krajach.

? Głos podczas konferencji zabrali również reprezentanci organizacji ofiar wypadków drogowych.

?W wyniku podejmowanych działań oraz partnerskiej współpracy powinniśmy wypracowywać trwałe efekty? ? powiedział Jeannot Mersch, Prezes Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych (FEVR). FEVR nie tylko zapewnia wsparcie i pomoc ofiarom wypadków drogowych, ale prowadzi także kampanie, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu kolejnych 10 lat. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie zmniejszy się liczba osób, którym wypadki złamały życie w naszych rodzinnych krajach, całej Europie i na całym świecie? ? dodał J. Mersch

Podczas konferencji, Europejską Kartę Ruchu Drogowego podpisali przedstawiciele stowarzyszenia The Brewers of Europe, włoskie stowarzyszenie browarnicze Assobirra, European Transport Training Organisation, Zone de Police Bouraine, Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, Politiezone West-Limburg i FC Midtjylland. Karta jest instrumentem, który zapewnia sygnatariuszom zaangażowanym w działania na rzecz większego bezpieczeństwa drogowego widoczność i uznanie na terenie całej Europy.

W wyniku dyskusji panelowej, opracowano szereg wstępnych rekomendacji, w tym m.in.:

1. Każde skuteczne podejście opracowane w celu zmniejszenia skali zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spójnych rozwiązań prawnych, kontrolnych, sankcji, działań edukacyjnych oraz zaangażowania społecznego.

2. Nie wszystkie osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu należą do tej samej kategorii Z tego powodu, potrzebne są konkretne podejścia dopasowane do specyfiki poszczególnych grup kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

3. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać różne typy działań kontrolnych, dopuszczalne wartości zawartości alkoholu we krwi oraz sankcje, niemniej, potrzebne jest wysłanie jasnego i spójnego komunikatu przestrzegającego przed jazdą pod wpływem alkoholu.

4. Najlepsze praktyki podejścia i partnerstwa powinny być określone i projektowana z myślą o możliwości wdrażania ich w innych krajach

5. Edukacja nt. bezpiecznej nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu powinna być prowadzona już na szczeblu szkół, wpisując się w proces kształcenia i nauczania. Rodzice również odgrywają ważną rolę w edukacji w obszarze bezpiecznej jazdy samochodem

6. Skuteczne strategie w dotyczące edukowania w zakresie odpowiedzialnych zachowań i nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu to proces długotrwały, wymaga zaangażowania i pracy wszystkich odpowiedzialnych ludzi. Dlatego warto angażować społeczeństwo do podejmowania wspólnych inicjatyw i budowania społeczeństwa obywatelskiego


O branży

Europejskie browary podnoszą ważne kwestie podczas gali w Brukseli

Opublikowano: 18 października 2010

W ubiegły wtorek, 13 października br., odbyła się debata poświęcona kluczowym wyzwaniom stojącym przed branżą browarniczą. Ponad 400 przedstawicieli wyższego kierownictwa wiodących europejskich browarów wraz z przywódcami politycznymi omawiało takie tematy, jak opodatkowanie, regulacje oraz odpowiedzialne spożycie alkoholu.

Podczas debaty zorganizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers oraz Europejską Wspólnotę Kucharzy Euro-Toques International, Alberto da Ponte, prezes The Brewers of Europe powiedział: ?W trakcie gali podkreślono wkład branży browarniczej w rozwój europejskiej gospodarki, a w szczególności, w zatrudnienie i wpływy podatkowe. Zwrócono także uwagę na realizowane przez nią inicjatywy społeczne oraz kampanie zwiększające świadomość odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Podczas spotkania odbyliśmy szczerą rozmowę o kluczowych kwestiach politycznych, takich jak, m.in. potrzeba opracowania odpowiednich ram ustawodawczych.?

Rządy państw oraz wszystkie osoby mające związek z branżą browarniczą muszą współpracować nad rozwiązaniem kluczowych wyzwań ? powiedział Jean-Francois van Boxmeer, prezes koncernu Heineken. Musimy dążyć do obniżenia naszego bilansu emisji CO2, lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywamy w Europie i poza jej granicami, nawiązywać partnerską współpracę, by promować odpowiedzialne spożycie alkoholu oraz wypracować zasady rozsądnej polityki gospodarczej? ? dodał Jean-Francois van Boxmeer.

Podczas rozmowy poświęconej podatkom, obrady przy okrągłym stole skupiły się na wynikach niezwykle ważnego badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers, które omawia potencjalny wpływ kolejnych podwyżek podatku akcyzowego. Raport podkreśla, że 20-procentowa podwyżka akcyzy może doprowadzić do likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy spośród kilku milionów stanowisk stworzonych przez branżę.

?Podwyższenie akcyzy będzie poważnym ciosem dla branży browarniczej oraz zagrożeniem dla 1,8 miliona miejsc pracy w europejskim sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Cios ten zostanie zadany w chwili, w której gospodarka europejska podnosi się z niezwykle głębokiego kryzysu? ? powiedział Alberto da Ponte.

Badanie wskazuje także, że wprowadzenie wyższej stawki podatku akcyzowego z naddatkiem zrekompensuje straty, jakie poniosły rządy państw z tytułu niższych wpływów budżetowych. ?Większość europejskich browarów to małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające tradycyjne produkty lokalne. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od setek lat, kontynuując dawne tradycje. Musimy koniecznie chronić liderów innowacji, którzy tworzą tak wiele miejsc pracy ? ? powiedział Michel Moortgat.

Prezydent Unii Europejskiej, Herman Van Rompuy, podkreślając znaczenie piwa oraz branży browarniczej dla całej Europy przypomniał, że pełni ona rolę ambasadora kultury europejskiej i ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Van Rompuy podkreślił, że ?Unia Europejska będzie w dalszym ciągu tworzyć zasady odpowiedniej polityki, która da browarnikom narzędzia niezbędne do ekspansji i rozwoju działalności na terenie Europy. Działania te będą prowadzone w oparciu o dialog i dyskusje.?


O branży

Europejskie Sympozjum Piwa w Brukseli

Opublikowano: 12 marca 2009

13 marca 2009 w Brukseli, pod auspicjami Rządu czeskiego, organizacji The Brewers of Europe oraz Czeskiego Stowarzyszenia Piwa i Słodu, odbędzie się Europejskie Sympozjum Piwa.

Głównym tematem kongresu będzie aktywna rola, jaką odgrywają europejskie browary w promowaniu odpowiedzialnej, umiarkowanej konsumpcji piwa oraz wyniki tych działań. Poruszone zostaną m.in. takie tematy jak:

– Działania Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

– Działania podejmowane na rzecz kształtowania odpowiedzialnej konsumpcji piwa

– Piwo, Zdrowie i Nauka

– Młodzież a alkohol

Przewodniczyć Sympozjum będzie Europejska Komisarz ds. Zdrowia, pani Androulla Vassiliou. Pozostali prelegenci, którzy potwierdzili swój udział to:

?    MUDr. Přemysl Sobotka, Marszałek Senatu Republiki Czech

?    Prof. Dr. Bohumil Fiser, były Minister Zdrowia Republiki Czech oraz członek Grupy

Naukowej Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

?    Prof. Amadeo Cottino, Departament Nauk Społecznych, Uniwersytet w Turynie oraz

członek Zarządu Powierników Naukowych Włoskiego Stałego Obserwatorium ds.

Młodzieży i Alkoholu.

?    Mr Alberto da Ponte, Prezes organizacji The Brewers of Europe

Sympozjum to niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z działalnością prowadzoną przez europejską branżę piwowarską na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.


O branży

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa – V Sympozjum Zdrowia i Piwa

Opublikowano: 5 listopada 2008

III Międzynarodowe Sympozjum Piwa – V Sympozjum Zdrowia i Piwa miało miejsce we wtorek, 4-ego listopada 2008r. w Madrycie. Sympozjum objęte zostało honorowym przewodnictwem Jego Wysokości króla Juana Carlosa I i zostało zainaugurowane przez Panią Elenę Espinosa, hiszpańską Minister Środowiska i Obszarów Wiejskich i Nadmorskich. Na spotkanie przybyli specjaliści i badacze z dziedziny medycyny, żywienia i dietetyki.

Celem sympozjum była analiza ostatniego badania nad zdrowotnymi korzyściami płynącymi z umiarkowanego spożycia piwa. Podczas tego wydarzenia omawiano związek pomiędzy umiarkowanym spożyciem piwa a zapobieganiem zaburzeniom sercowo-krążeniowym, a także wpływ spożycia tego napoju na zapobieganie nowotworom oraz jego wpływ na poprawę metabolizmu u sportowców.

 

Oprócz aspektu naukowego, wydarzenie to miało na celu omówienie również innych społeczno-kulturowych aspektów spożywania tego tradycyjnego napoju. Piwo jest starym, tradycyjnym napojem, który na stałe zagościł na stołach cywilizacji śródziemnomorskich i Mezopotamii i zawsze stanowił składnik śródziemnomorskiej diety.

 

Pozostałe informacje znajdą Państwo w załączonej dokumentacji lub na stronie internetowej www.cervezaysalud.es

Pobierz plik


O branży

Dyrektywa dot. minimalnej stawki akcyzy

Opublikowano: 13 lipca 2007

Głosowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Podczas sesji plenarnej we wtorek 10-ego lipca Parlament Europejski miał zadecydować o przyjęciu opinii Komitetu ds. Gospodarczych i Monetarnych, zawierających dwa istotne punkty:

– wezwanie do podniesienia minimalnej stawki akcyzy na piwo, produkty pośrednie i spirytusy o 4,5%

– wezwanie do analizy możliwości wprowadzenia kodeksu postępowania z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych w ramach konkurencji podatkowej oraz swobodnym przepływem towarów.

Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji postulującą zwiększenie stawek minimalnych.

 

Tło historyczne

W 1992 roku, europejska dyrektywa 92/84 wprowadziła minimalną stawkę akcyzy dla napojów alkoholowych, a jej zamiarem było ujednolicenie ich w okresie późniejszym. Jednakże z powodu rozbieżności w wysokości stawek w różnych krajach, dyrektywa ta nie zrealizowała swojego zamierzenia.

W roku 2006, uwzględniając wzrost inflacji pomiędzy rokiem 1993 a rokiem 2005, Komisja Europejska zaproponowała rewaloryzację minimalnych stawek podatkowych o 31% dla piwa. Propozycja ta była następstwem raportu opublikowanego w maju 2004 oraz wynikających z niego wniosków wyciągniętych przez Radę Ecofin w kwietniu 2005 oraz Komitetu ds. Gospodarczych i Społecznych w styczniu 2006.

Oryginalna propozycja Komisji dotycząca podniesienia stawki o 31% została omówiona i odrzucona w listopadzie 2006r. przez Radę Ministrów, jak również przez Parlament Europejski w maju 2007r. Propozycja ta została stanowczo odrzucona przez niektóre państwa członkowskie z powodu groźby dalszego zwiększania różnic w poziomach opodatkowania produktów.

Nowa propozycja wysunięta przez Parlament zakłada wzrost stawek minimalnych o 4,5%. Zamysłem było, iż tak niewielki wzrost nie napotka większego oporu ze względu na minimalne skutki. Jedynie Bułgaria, Łotwa, Malta i Rumunia musiałyby w nieznaczny sposób zmienić poziom opodatkowania piwa. Jednakże propozycja ta co do istoty nie rozwiąże problemu związanego z występowaniem dużych różnic w stawkach akcyzowych obowiązujących w różnych państwach członkowskich, zwłaszcza tych z Północy Europy, za to pogłębiłoby to jeszcze nierówności pomiędzy piwem a winem.

Pierwotnie celem wprowadzenia stawek minimalnych była prawdopodobnie poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego. Cel ten nie został osiągnięty ponieważ państwa członkowskie na Północy Europy zastosowały bardzo wysokie stawki, wykraczające daleko poza stawki minimalne. Wynikiem tego są ogromne międzynarodowe rozbieżności w ramach rynku wewnętrznego. Rozbieżności te nie zostaną wyeliminowane dzięki wzrostowi stawki minimalnej o 4,5%. Sama Komisja wielokrotnie podkreślała, na przykład w swoim raporcie z kwietnia 2004, iż międzynarodowe rozbieżności w stawkach akcyzowych poważnie zaburzają funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Z tego powodu Parlament Europejski będzie rozważał propozycje przyjęcia kodeksu postępowania, który miałby prowadzić do dalszego ujednolicania stawek akcyzowych. Zawierałby on nie tylko stawki minimalne, ale również maksymalne. Stawki minimalne i maksymalne zostały pierwotnie zaproponowane w 1988 roku, ale zostały stanowczo odrzucone przez państwa członkowskie pragnące zachować prawo do narzucania stawek akcyzowych. Kodeks ten ma bardzo małe szanse na ustanowienie, gdyż do jego przyjęcia przez Radę wymagana jest jednomyślność.

Europejska branża piwna

•    Wielkość zatrudnienia pośredniego i bezpośredniego w branży piwnej w Unii Europejskiej to 2.6 miliona stanowisk, co stanowi 1,2% całkowitego zatrudnienia w 25-ciu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

•    Wkład branży piwnej w gospodarkę europejską to około 0,55% całkowitego PKB. Całkowity wkład branży piwnej w gospodarkę europejską mierzony jako wartość dodana wynosi 57,5 miliarda Euro.

Branża piwna w Europie to ponad 3000 małych i średnich browarów. Wspomaga to rozwój regionalny oraz konkurencyjność europejskiego rolnictwa, a także czyni z Europy największego producenta na świecie, ponieważ 5-ciu na 7-miu największych producentów pochodzi z Europy.


O branży

Komisja Europejska, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe tworzą Forum na rzecz zwalczania szkód wyrządzanych przez nadmierną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 26 czerwca 2007

W odpowiedzi na inicjatywę Komisji Europejskiej ponad 40 firm oraz organizacji pozarządowych postanowiło podjąć działania mające na celu ochronę swoich obywateli przed skutkami nadużywania alkoholu. 7 czerwca 2007 roku Komisja Europejska oraz organizacje reprezentujące przemysł alkoholowy, producenci alkoholu i organizacje pozarządowe podpisały w Brukseli dokument powołujący do Życia Forum na rzecz przeciwdziałania nadużywania alkoholu. Forum ds. Alkoholu i Zdrowia spotykać się będzie dwa razy do roku, koncentrując się w szczególności na działaniach zmierzających do ochrony dzieci i młodzieży oraz na zapobieganiu nieodpowiedzialnej reklamie i sprzedaży alkoholu. Jest to niezwykle ważne wydarzenie. Szczególnie obecnie, gdy rokrocznie około 200 tysięcy Europejczyków umiera z powodu szkodliwego wpływu alkoholu, a ponad 25% zgonów wśród młodych mężczyzn przypisywane jest działaniu alkoholu.

Unijny Komisarz ds. Zdrowia Markos Kyprianou powiedział: ?Z Forum tym wiążę duże nadzieje, ponieważ ma na uwadze siłę, z jaką alkohol szkodzi zdrowiu. Przede wszystkim oczekuję od branży alkoholowej odpowiedzialnej sprzedaży produktów. Media, reklamodawcy, sprzedawcy detaliczni, a także właściciele pubów i barów również powinni przyczynić się do zmiany postaw i zachowań, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nie możemy pozwolić sobie na to, by tak wielu młodych ludzi w Europie ginęło rokrocznie z powodu nadmiernego spożycia alkoholu.?

Miejsce Polski

W imieniu polskiego przemysłu piwowarskiego, uczestnictwo w Forum podpisała ponadnarodowa organizacja europejskich browarników The Brewers of Europe. Jest to krok milowy w budowaniu w Europie szeroko rozumianej koalicji na rzecz eliminowania zjawisk patologicznych związanych z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu.

The Brewers of Europe powstało w 1958 r. w Brukseli, jako przedstawiciel sektora piwowarskiego na skalę europejską. Obecnie zrzesza 23 członków. Wspiera i doradza europejskim instytucjom między innymi w sprawach legislacyjnych dotyczących przemysłu piwowarskiego. Ma również na celu gwarantowanie europejskiemu sektorowi piwowarskiemu konkurencyjności oraz innowacyjności, promując obowiązki związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem oraz jakością dostarczanych surowców, jak i etycznym kodeksem reklamowym.

Platforma działania

Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia stanowi wspólną platformę działania. Jego członkowie to podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe pragnące poświęcić czas i zasoby na podjęcie działań zapobiegających szkodom związanym z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu. Państwa członkowskie, instytucje europejskie, Światowa Organizacja Zdrowia oraz Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina uczestniczą w tym Forum jako obserwatorzy.

Forum spotykać się będzie dwa razy do roku, a przewodniczyć mu będzie Sekretariat Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta (DG SANCO). Forum powoła Grupę Badawczą, która ? na wezwanie Forum ?udzielać będzie porad i nakreślać wytyczne dotyczące omawianych zagadnień. Forum może również powoływać Grupy Zadaniowe. Dwie pierwsze już powstały i zajmować się będą Marketingiem oraz Specyfiką Alkoholu wśród Młodzieży.

Zobowiązania członków

Aby zostać członkiem Forum przedsiębiorstwo lub organizacja pozarządowa musi przedłożyć na piśmie zobowiązanie do podjęcia określonych działań. Innymi słowy, wszyscy członkowie muszą przedstawić konkretny plan działania uwzględniający cele oraz informacje na temat sposobów monitorowania i oceny wyników. Uczestnictwo dla samego członkostwa nie będzie możliwe, ponieważ Forum nakłada na wszystkich członków obowiązek składania sprawozdań ze swoich działań oraz osiągnięć.

Co więcej, wszystkie plany działania oraz zobowiązania zostaną upublicznione i będą monitorowane w ramach jednego wspólnego programu. Również wyniki będą prezentowane w serwisie internetowym DG SANCO. Pozwoli to na ocenę udanych inicjatyw, które z kolei stanowić będą przykład dla innych członków Forum.

Wpływ alkoholu na zdrowie

Szacuje się, że rokrocznie w Unii Europejskiej spożycie alkoholu jest przyczyną śmierci około 200 tysięcy osób. Spożycie alkoholu jest przyczyną śmierci jednego na 4 młodych mężczyzn w wieku 15-29 lat i jednej na 10 kobiet w tej samej grupie wiekowej.

Według ostatnio opublikowanego nadzwyczajnego raportu Eurobarometru n/t Alkoholu, co dziesiąty Europejczyk zazwyczaj wypija minimum pięć drinków za jednym razem przy okazji zabawy. Wskaźnik ten był szczególnie wysoki wśród najmłodszych respondentów. Prawie co piąty młody człowiek w wieku 15-24 lata (19%) pije minimum pięć napojów alkoholowych za jednym razem.

Tło

24-ego października 2006 Komisja Europejska wydała Komunikat nakreślający strategię Unii Europejskiej wspierającą państwa członkowskie w działaniach mających na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych przez nadmierne spożycie alkoholu. Komunikat naświetlił następujące priorytety: ochronę dzieci i młodzieży; spadek obrażeń i zgonów na skutek wypadków drogowych spowodowanych skutkami spożycia alkoholu; zapobieganie szkód wśród dorosłych; zmniejszenie negatywnego wpływu na gospodarkę; podniesienie poziomu świadomości na temat wpływu spożycia alkoholu na zdrowie oraz pomoc w gromadzeniu wiarygodnych danych statystycznych.

Komisja określiła obszary, w których Unia Europejska może wspierać działania państw członkowskich zmierzających do zmniejszenia szkód wyrządzanych przez nieodpowiedzialne spożycie alkoholu, takich jak finansowanie projektów poprzez Programy Zdrowia i Badań, wymianę dobrych praktyk w kwestiach zmniejszania spożycia alkoholu wśród nieletnich oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie przepływu informacji oraz podejmowanie inicjatyw związanych z prowadzeniem pojazdów po spożyciu alkoholu oraz innych inicjatyw wspólnotowych.

Karta powołująca Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia zamieszczona jest na: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_charter_en.htm

Więcej informacji znajdą Państwo na:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/alcohol_com_en.htm

Nadzwyczajny raport Eurobarometru n/t alkoholu dostępny jest na:
http://ec.europa.eu/health /ph_publication/eurobarometers_en.htm


image_print