Pozory mylą, dowód nie

Opublikowano: 27 lipca 2010

[skyday-main-image id=”81″]
[skyday-excerpt]

Według ostatnich badań PBS DGA przeprowadzonych metodą Tajemniczy Klient 53 proc. sprzedawców sprzedało alkohol osobom wyglądającym na niepełnoletnie. Tę liczbę od lat starają się zmniejszyć Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie, a od roku robią to wspólnie prowadząc kampanię „Pozory mylą, dowód nie”. 27 lipca 2010 roku rusza kolejna edycja kampanii ze wsparciem nowych, niestandardowych środków przekazu, które mają na celu uczulić sprzedawców i świadków sprzedaży na ten problem.

[/skyday-excerpt]

Czy to nadal problem?

W okresie od 2 do 12 lipca br. sopocki instytut badawczy PBS DGA przeprowadził badania na temat sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Badania prowadzone były metodą obserwacji uczestniczącej (Tajny Klient) w trzech różnych sytuacjach: próba zakupu alkoholu przez młodzież niepełnoletnią w sytuacji kiedy nikogo nie ma w sklepie, kiedy w sklepie (kolejce) są inne osoby dorosłe, i kiedy te osoby dorosłe reagują zwracając uwagę sprzedawcy. 53 proc. sprzedawców w 400 przebadanych punktach sprzedało alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią. Jednocześnie co drugi sprzedawca poprosił o okazanie dowodu tożsamości. Sprzedawcy częściej odmawiali sprzedaży alkoholu niepełnoletniemu w obecności drugiej osoby w sklepie. Natomiast zaledwie 4 na 28 przypadkowych świadków sprzedaży zareagowało na sprzedaż alkoholu osobie wyglądającej na niepełnoletnią. W wyniku interwencji świadka-audytora 38 proc. sprzedawców kontynuowało sprzedaż, natomiast 62 proc. odmówiło sprzedaży alkoholu. Te dane wskazują jak dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukowania zarówno sprzedawców, jak i świadków sprzedaży.

Jak łatwo wywnioskować z przeprowadzonych badań, sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to wciąż powszechne zjawisko. Niestety małoletni najczęściej sięgają po alkohol dzięki przyzwoleniu dorosłych, którzy zdają się nie widzieć problemu. Osoby poniżej 18. roku życia w wielu sklepach mogą bez przeszkód kupić alkohol. Nie wszyscy sprzedawcy pytają ich o dowody. Dlatego tak ważne są działania mające na celu uświadomienie sprzedawcom oraz świadkom sprzedaży, że sprzedaż alkoholu nieletnim może prowadzić do poważnych konsekwencji – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie.

Dlaczego to takie ważne?

Istotą tego problemu jest jego złożoność. Według badań zrealizowanych w lipcu br. przez PBS DGA, ponad 67 % Polaków uważa, że problem sprzedaży alkoholu niepełnoletnim jest bardzo ważny. Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim jest uznawana za przestępstwo przez 78% Polaków. A postępowanie osoby sprzedającej sprzedaż osobom nieletnim potępia 79% Polaków. 57% Polaków popiera również kampanie informacyjne dotyczące problemu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.

Mimo tego duża liczba sprzedawców sprzedaje alkohol niepełnoletnim. Sytuacja taka może wynikać z nieświadomości, jakie konsekwencje niesie za sobą spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich. Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2009 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili 19 252 małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do izb wytrzeźwień 1 734 osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Wśród nich było 207 dziewcząt.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami istnieje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Łamanie tego zakazu jest przestępstwem. Chcemy przypominać sprzedawcom, że prawo daje im możliwość sprawdzenia wieku kupującego. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy, sprzedający lub podający napoje alkoholowe ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości. Niestety, jak pokazuje praktyka, często zakaz ten nie jest przestrzegany. Z jednej strony wynika to z niedostatecznej świadomości prawnej sprzedawców, chęci finansowego zysku, braku wyobraźni, co do potencjalnych skutków nawet jednorazowego spożycia alkoholu przez młodego człowieka. Brakuje także w Polsce wyraźnej i stanowczej dezaprobaty ze strony dorosłychoraz środowisk opiniotwórczych dla takich praktyk. Stąd z punktu widzenia Policji istotnym celem kampanii „Pozory mylą, dowód nie” będzie zwrócenie społecznej uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienie dezaprobaty dla tego procederu – mówi nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Statystyki Komendy Głównej Policji z 2009 roku pokazują również, że ponad 2 763 nieletnich sprawców popełniło czyny karalne pod wpływem alkoholu. W tym między innymi zabójstwa, rozboje, bójki, pobicia, kradzieże. Stanowi to ponad 16,3 proc. przebadanych na obecność alkoholu w organizmie sprawców. W 2009 r. wśród sprawców zabójstw znalazło się 23 nieletnich. Stan trzeźwości ustalono u 11 z nich – 3 okazało się nietrzeźwych. Wśród sprawców bójek i pobić znalazło się 6 324 nieletnich. Stan trzeźwości ustalono u 2 224 z nich – 267 okazało się nietrzeźwych. Wśród sprawców uszkodzeń ciała znalazło się 2 966 nieletnich. Stan trzeźwości ustalono u 1 282 z nich – 96 okazało się nietrzeźwych. Wśród sprawców rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych znalazło się 4 286 nieletnich. Stan trzeźwości ustalono u 1 569 z nich – 259 okazało się nietrzeźwych.

Konsekwentna edukacja

Kolejna odsłona ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie” organizowanej przez Komendę Główną Policji oraz Związek Browary Polskie będzie prowadzona przy wsparciu Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Efekty pracy Fundacji będzie można zobaczyć na terenie całej Polski w postaci murali mówiących o zagrożeniach jakie może ze sobą nieść spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Każda z namalowanych na murach scen opatrzona jest znakiem kampanii „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”. Ponad 600 murali można zobaczyć m.in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Gdyni, Kielcach i Olsztynie.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” opierać się będzie także na dystrybucji pakietów edukacyjno – informacyjnych do sklepów w całej Polsce. W zestawie znajdą się ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. W dotarciu do sprzedawców w całej Polsce pomogą funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania materiałów będą informować sprzedawców o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach jak uniknąć takich kłopotów.

Od sierpnia w TVP będzie można zobaczyć również dwa 15. sekundowe spoty zwracające uwagę na to, że dorosły wygląd nie musi oznaczać dojrzałości.

***

Badanie „Pozory mylą, dowód nie” zostały przeprowadzone przez Instytut PBS DGA metodą Obserwacja uczestnicząca (Tajemniczy Klient) na próbie 400 wywiadów.

Badanie „Stosunek Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim” zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w ramach badania OMNIMAS przy użyciu techniki CAPI, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców powyżej 15 roku życia (wielkość próby N=1005).

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”81″ lang=”pl”]


Piwowarzy za etyczną reklamą

Opublikowano: 6 lipca 2010

[skyday-main-image id=”80″]
[skyday-excerpt]

W 2007 roku The Brewers of Europe złożyło na Europejskim Forum ds. Alkoholui Zdrowia ogólnoeuropejską deklarację, w której zobowiązano się zwiększyć standardy reklamy piwa w Unii Europejskiej. W celu analizy i oceny działań branży w obszarze samoregulacji, europejskie stowarzyszenie The Brewers of Europe wspólnie z European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz Światową Federacją Reklamodawców opublikowało raport „Odpowiedzialna reklama piwa poprzez samoregulację”, podsumowujący samoregulację branży w okresie 2007 – 2010.

[/skyday-excerpt]

Dobrowolne samoograniczenie branży

Na forum europejskim, piwowarzy skupieni w organizacji The Brewers of Europe sięgnęli po rozwiązania samoregulacyjne. Wspólnie z Komisją Europejską i Europejskim Zrzeszeniem Standardów Reklamowych (EASA) wypracowano 7 standardów etycznej reklamy. W Polsce organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy jest Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, w którym reprezentowane są trzy grupy uczestników rynku reklamowego: reklamodawcy, agencje reklamowe i domy mediowe oraz media. Współpraca tych trzech środowisk umożliwiła przyjęcie Kodeksu Etyki Reklamy.

„Działania polskich piwowarów wpisują się ogólnoeuropejskie zobowiązania sektora piwowarskiego. Dokładnie przed dwoma laty, w czerwcu 2008 r., Związek Browary Polskie, skupiający największych producentów piwa w Polsce, a zarazem najsilniejszych reklamodawców z branży piwowarskiej – został przyjęty w poczet członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Staliśmy się sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy, wnosząc do niego również swój wkład. Częścią Kodeksu jest bowiem rozdział szczegółowo regulujący zasady komunikacji marketingowej na rynku piwa. Standardy reklamy piwa to udoskonalane zasady dotyczące samoograniczenia swobód reklamowych, dobrowolnie przyjęte przez członków Związku. – dodaje Danuta Gut.

Siedem zobowiązań

Ponadnarodowe stowarzyszenie The Brewers of Europe (BoE), do którego należy Związek Browary Polskie, złożyło wobec Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia deklarację wspierania odpowiedzialnych postaw w obszarze etycznej reklamy piwa. Działając w porozumieniu z European Advertising Standards Alliance (EASA), przyjęto siedem zobowiązań, zwanych standardami operacyjnymi. Dotyczą one m.in. z popularyzacji krajowych kodeksów etyki w reklamie piwa, popularyzowania i informowania konsumentów o możliwości składania skarg na nieetyczną reklamę, kontroli poszczególnych form komunikacji marketingowej.

Są efekty

W 2010 roku nadszedł czas na ocenę programów i niezależną kontrolę wyników. Raport „Odpowiedzialna reklama piwa poprzez samoregulację”, opracowany wraz z European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz Światową Federacją Reklamodawców, został zatwierdzony przez niezależnego audytora (KPMG). Raport pokazuje, że proces wdrożenia kodeksów etycznych dobiega końca we wszystkich krajach UE. Od 2007 kontrola implementacji i przestrzegania kodeksu objęła 18 spośród 27 państw członkowskich. Pomiędzy rokiem 2007 a 2010 w większości państw członkowskich UE znacznie podniósł się poziom skuteczności systemów samoregulacyjnych. Obszary do poprawy to przede wszystkim skrócenie procesu rozpatrywania skarg oraz rozwój własnego monitoringu rynku reklamy. Dalsze kroki, jakie planuje sektor piwowarski wraz EASA, przewidują kontynuację rozpoczętych prac i nowe sprawozdanie w roku 2011. W najbliższym czasie szczególny nacisk zostanie położony na poprawę stanu świadomości konsumentów.

A w Polsce?

W roku 2009 do Rady Reklamy wpłynęło 629 skarg, z czego jedynie 7 z nich dotyczyło reklam piwa. W żadnej spośród nich Komisja Etyki Reklamy nie dopatrzyła się jednak naruszeń.

W ramach działań skojarzonych z pierwszym „standardem operacyjnym”, odwołującym się do upowszechniania zasad etycznej reklamy, Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie został włączony do Kodeksu Etyki Reklamy. Obejmuje wszystkie rodzaje komunikacji, tj. reklamę w TV, prasie, radiu, reklamę zewnętrzną, sponsoring, wszystkie typy działań promocyjny skierowanych do konsumentów, a także promocje sprzedaży, działania on-line oraz projektowanie opakowań.

Zgodnie z drugim standardem opracowano i zrealizowano program specjalnego szkolenia dla działów marketingu wszystkich browarów zrzeszonych w ZPPP. Członkowie Związku mogą się również zgłaszać do Rady Reklamy i korzystać z tzw. copy advice. Polega ono na wydawaniu opinii na temat koncepcji reklamy, zanim kampania zostanie zrealizowana. Takie działania pozwalają zachować najwyższe standardy komunikacji marketingowej, zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy.

Ideą samoregulacji jest jej powszechność, która gwarantuje przestrzeganie uzgodnionych praktyk w dziedzinie reklamy, daje również niezależność organizacji odpowiedzialnej za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg. Każda skarga, która wpływa do Rady Reklamy i dotyczy reklamy piwa jest rozpatrywana przez gremium nie powiązane z branżą piwowarską. Dzięki temu mechanizmowi jest zachowany trzeci „standard operacyjny”.

Dokonania polskich piwowarów w obszarze czwartego „standardu operacyjnego” to znaczne skrócenie procesu rozpatrywania skarg. Gdy Rada Reklamy otrzymuje skargę, musi o tym poinformować firmę, której reklamy dotyczy zażalenie. Na to działanie RR ma 14 dni. W ciągu 10 dni od wysłania informacji o skardze musi zostać zwoływana Komisja Etyki, która ma następnie 30 dni na wydanie opinii. W ciągu 7 dni ogłoszony zostaje wynik, a nie później niż 28. dnia od wydania orzeczenia firma oraz osoba składająca skargę muszą otrzymać wiadomość o powziętej decyzji.

Piąty „standard operacyjny” (sankcje) to w polskich realiach dość duże uprawnienia organu rozstrzygającego. Rada Reklamy może orzec o niezgodności reklamy z kodeksem etyki, zażądać natychmiastowego wycofania nieetycznej reklamy, zwrócić się o usunięcie niewłaściwych rozwiązań w komunikacji w określonym terminie. Orzeczenia Rady Reklamy są publikowane na stronie internetowej, a także są dostarczane mediom zajmującym się tematyką reklamową.

W obszarze poprawy stanu świadomości konsumenckiej (szósty „standard operacyjny”) polscy piwowarzy mają spory dorobek. Na zlecenie Związku, TNS OBOP przeprowadził badanie opinii, którego celem było wskazanie, jaka jest świadomość polskich konsumentów w obszarze samoregulacji i możliwości składania skarg na nieetyczne reklamy. Na korporacyjnych oraz produktowych stronach www należących do wszystkich członków ZPPP BP umieszczono odnośniki do strony Rady Reklamy, na której składa się skargę. Możliwość złożenia skargi wprowadzono również we wszystkich infoliniach konsumenckich członków Zrzeszenia. Kluczowe organizacje konsumenckie zostały listownie poinformowane o samoregulacji branży.

Zgodnie z Kodeksem i zaleceniami siódmego „standardu operacyjnego”, na forum europejskim jest prowadzony monitoring reklam alkoholu, w tym piwa, koordynowany przez EASA. W obszarze tego standardu Związek pracuje również nad mechanizmami, które pozwolą prowadzić monitoring reklamy branży piwowarskiej bezpośrednio w Polsce. Wyniki takich analiz będą konsultowana z niezależnymi ekspertami, nie związanymi ani z branżą piwowarską, ani mediami.

[skyday-attachments-and-galleries id=”80″ lang=”pl”]


Kondolencje

Opublikowano: 12 kwietnia 2010

[skyday-main-image id=”79″]

Rodzinom oraz Bliskim

Ofiar

 

katastrofy samolotu TU-154

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Zarząd Związku Pracodawców Przemysłu

Piwowarskiego Browary Polskie

[skyday-attachments-and-galleries id=”79″ lang=”pl”]


Browary wciąż na minusie

Opublikowano: 25 lutego 2010

[skyday-main-image id=”78″]
[skyday-excerpt]

Wyniki sprzedaży branży piwowarskiej za rok 2009 są gorsze niż prognozowano w połowie ubiegłego roku. Spadek sprzedaży na rynku krajowym wyniósł 10,1 proc., jednocześnie poziom konsumpcji piwa obniżył się do poziomu sprzed czterech lat ? 85 litrów per capita rocznie.

[/skyday-excerpt]

Najgorszy rok od 20 lat

Kiedy porównamy rok 2009 z rokiem 2008, spadek sprzedaży na rynku piwa wyniósł 10,1 procent. W 2009 browary sprzedały 32, 2 mln hl piwa, w roku 2008 odnotowano sprzedaż na poziomie 35,8 mln hl. Atmosfera kryzysu w gospodarce i podwyżka akcyzy o 13,6 proc. w marcu ubiegłego roku spowodowały, że ostateczne wyniki branży okazały się słabsze, niż prognozowano kilka miesięcy wcześniej. Branża piwowarska wkroczyła w okres nasycenia konsumpcji i spowolnienia.

?Wiedzieliśmy, że rok 2009 będzie dla nas trudny. Polski rynek piwa przeżywa obecnie spowolnienie, którego sygnały były już widoczne w 2008 roku. Nie możemy zatem spodziewać się spektakularnych wzrostów w najbliższej przyszłości. Nasze prognozy na 2010 są bardzo ostrożne ? liczymy, że uda nam się zatrzymać tendencję spadkową, a przy sprzyjającym sezonie może nawet osiągnąć niewielki wzrost.? – mówi Christopher Barrow, prezes Zarządu ZPPP Browary Polskie.

Wpływy do budżetu

Ogólne spowolnienie gospodarcze, podniesienie stawki podatku akcyzowego o 13,6 proc. oraz zmniejszenie wydatków konsumenckich na zakup piwa przyczyniły się do spadku popytu i sprzedaży piwa, a w konsekwencji ? do spadku dochodów, jakie budżet państwa łącznie czerpie z branży piwowarskiej. Spadek sprzedaży piwa spowodował bowiem zmniejszenie wpływów podatkowych z tytułu VAT, CIT i PIT (mniejsza produkcja, restrukturyzacja działów dystrybucji i sprzedaży, zamykanie browarów).

W 2009 roku przemysł piwowarski odprowadził do budżetu państwa 3 176 mln złotych z tytułu akcyzy.

Edukacja nadal strategicznym celem branży

Trudny rok dla branży nie powstrzymał przemysłu od konsekwentnej realizacji strategii minimalizowania negatywnych skutków społecznych niewłaściwej konsumpcji alkoholu. Eliminacja patologii związanych z nieodpowiedzialną sprzedażą i konsumpcją alkoholu wymaga konsekwentnej edukacji, począwszy od wychowania w domu poprzez szeroko zakrojone działania realizowane przez państwo, samorządy, organizacje społeczne, a także producentów. Przemysł piwowarski od siedmiu lat inicjuje i organizuje ogólnopolskie programy edukacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu niepełnoletnich do alkoholu oraz walka z pijanymi kierowcami. Działania przemysłu prowadzone są przy współudziale szeregu partnerów samorządowych, komercyjnych, jak i organizacji rządowych.

W 2009 roku branża zainicjowała kolejną edycję kampanii przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim ? ?Pozory mylą, dowód nie?, której ogólnopolskim partnerem została Komenda Główna Policji.

Budowanie społecznej świadomości na temat negatywnych skutków nieodpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu oraz edukacja w celu zmiany społecznych postaw i zachowań jest strategicznym celem branży. Przemysł planuje jego konsekwentną realizację także w roku 2010.

?Rozumiemy rolę, którą jako odpowiedzialni producenci alkoholu mamy do odegrania w społeczeństwie. Istotą walki z patologiami, które wynikają z nadmiernej i nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jest szeroka i długofalowa edukacja. – mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Skuteczne edukowanie wymaga partnerstwa wielu podmiotów społecznych, w tym organizacji rządowych i samorządowych. Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do stworzenia szerokiej koalicji na rzecz wyeliminowania problemów związanych z nadmierną, nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu? ? dodaje Gut.

Kontekst europejski

Misja i działania podejmowane przez ZPPP Browary Polskie wpisują się w szerszy kontekst europejski.

?Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania branży piwowarskiej. Produkcja i sprzedaż piwa to nie tylko 2,5 miliona miejsc pracy w Europie, ale i przeszło 57 miliardów euro rocznie tytułem podatków zasilających krajowe budżety ? powiedział Pierre-Olivier Bergeron, sekretarz generalny The Brewers of Europe ? organizacji zrzeszającej 27 krajowych stowarzyszeń branżowych przemysłu browarniczego.

Europejska organizacja przemysłu piwowarskiego, podobnie jak polski reprezentant rynku piwa, stawia głównie na edukację konsumentów i wspieranie odpowiedzialnej, umiarkowanej konsumpcji piwa. ?Jako branża licząca się w światowej gospodarce, ale i wskutek swojej specyfiki predestynowana do szczególnych działań zapobiegawczych, będziemy niezmiennie wspierać partnerstwo publiczno-prywatne w rozwiązaniu problemów związanych z nadmierną czy nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu. Nad dalsze mnożenie zakazów, często po prostu społecznie zbyt kosztownych i nieskutecznych, przedkładamy działania edukacyjne oraz wspieranie egzekwowania prawa już obowiązującego? ? dodał Bergeron.

Postępujący spadek przychodów ze sprzedaży piwa w Polsce to również odzwierciedlenie tendencji europejskich. Wespół z Chorwacją, Rumunią, Serbią i Szwajcarią, Polska po raz ostatni odnotowała trend wzrostowy w roku 2008, w którym pojawiły się pierwsze symptomy globalnego kryzysu. W roku 2009 jedynie w Finlandii i Wielkiej Brytanii udało się w Europie utrzymać niezmieniony poziom sprzedaży piwa.

[skyday-attachments-and-galleries id=”78″ lang=”pl”]


Wyniki Otwartego Konkursu Piw

Opublikowano: 25 września 2009

[skyday-main-image id=”77″]
[skyday-excerpt]

W dniu 23.09.2009 w ramach I Gali Browarników przeprowadzono Otwarty Konkurs Piw pod patronatem Politechniki Łódzkiej. Oceny piw dokonano w Łodzi, w Pubie ?Saturator? przy ul. Radwańskiej.

[/skyday-excerpt]

Przebieg konkursu nadzorowała komisja w składzie: prof. dr hab. Wojciech Ambroziak – przewodniczący, p. Tadeusz Rzemieniuk – wiceprzewodniczący, oraz z ramienia Browarów Polskich p. Anna Orłowska reprezentująca firmę Magnum Opus. Zespół wykonawczy tworzyły: dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka, dr inż. Anna Diowksz z Politechniki Łódzkiej.

Do konkursu zgłoszono 55 piw z 11 browarów.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, co następuje:

 

W grupie II A (piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce 10.0 – 11.1oBlg):

I miejsce (złoty medal) – Korona Książęca – Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. [nr 204 A] (pkt. 5,37)

II miejsce (srebrny medal) – Piwo Jasne p.n. Goolman – Perła Browary Lubelskie S.A. [nr 202 A] (pkt. 4,97)

III miejsce (brązowy medal) – Lech Premium – Kompania Piwowarska S.A. [nr 201 A] (pkt. 4,96)

 

W grupie II B (piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce 11.2 – 12.0oBlg):

I miejsce (złoty medal) – Piwo Jasne p.n. Perła Export – Perła Browary Lubelskie S.A. [nr 208 B] (pkt. 5,04)

II miejsce (srebrny medal) – Królewskie – Grupa Żywiec S.A. [nr 202 B] (pkt. 4,60)

III miejsce (brązowy medal) – Bosman Niepasteryzowane – Carlsberg Polska Sp. z o.o. [nr 212 B] (pkt. 4,53)

 

W grupie III (piwo jasne pełne o zawartości ekstraktu w brzeczce 12.1 – 14.0oBlg):

I miejsce (złoty medal) – Piast Mocne – Carlsberg Polska Sp. z o.o. [nr 305] (pkt. 4,92)

II miejsce (srebrny medal) – Piwo jasne p.n. Goolman Strong – Perła Browary Lubelskie S.A. [nr 303] (pkt. 4,65)

III miejsce (brązowy medal) – Strong – Grupa Żywiec S.A. [nr 304] (pkt. 4,53)

 

W grupie IV (piwo jasne pełne, mocne o zawartości ekstraktu w brzeczce 14.1 – 16.0oBlg):

I miejsce (złoty medal) – Tatra Mocne – Grupa Żywiec S.A. [nr 406] (pkt. 4,93)

II miejsce (srebrny medal) – Harnaś Mocne – Carlsberg Polska Sp. z o.o. [nr 405] (pkt. 4,83)    

III miejsce (brązowy medal) – Okocim Mocne Premium – Carlsberg Polska Sp. z o.o. [nr 407] (pkt. 4,77)

 

W grupie VI (piwo ciemne o zawartości ekstraktu w brzeczce 12.6 – 14.9oBlg):

I miejsce (złoty medal) – Warmiak – Browar Kormoran [nr 603 ] (pkt. 4,96)

 

W grupie IX (piwa pszeniczne):

I miejsce (złoty medal) – Paulaner Hefe-Weissbier – Grupa Żywiec SA [nr 902] (pkt. 4,84)

 

W grupie X (piwa specjalne):

I miejsce (złoty medal) – Desperados – Grupa Żywiec SA [nr 1003 ] (pkt. 5,01)

 

W kategorii OPEN (piwa ciemne):

I miejsce (złoty medal) – Porter Warmiński – Browar Kormoran [nr 502] (pkt. 5,08)

wyróżnieniePorter Witnicki – Boss Browar Witnica S.A. [nr 504 ] (pkt. 4,92)

 

Za najlepszego degustatora uznano Panią MAGDALENĘ WAŚKO z Perła Browary Lubelskie S.A., która oceniła degustowane piwa z najmniejszym odchyleniem od średniej uzyskanej dla tych piw, w obu ocenianych przez siebie grupach (odpowiednio 0,13 pkt. i 0,17 pkt.), oraz najtrafniej wytypowała zwycięskie piwa w tych grupach.

[skyday-attachments-and-galleries id=”77″ lang=”pl”]


Historyczny spadek sprzedaży

Opublikowano: 24 września 2009

[skyday-main-image id=”76″]
[skyday-excerpt]

Pierwsza połowa roku przyniosła branży piwowarskiej najgorsze od 1989 r. wyniki sprzedaży. Spadek sprzedaży na rynku krajowym wyniósł 12,5 proc. Spowolnienie gospodarcze jest tylko jedną z przyczyn. Wpływ na załamanie w sektorze piwowarskim mają także podwyżka podatku akcyzowego o 13,6 proc. oraz naturalne nasycenie rynku.

[/skyday-excerpt]

Trudny rok

Kiedy porównamy pierwsze półrocze 2009 roku z analogicznym okresem w 2008 roku, spadek sprzedaży na rynku piwa wyniósł 12,5 procent. Do czerwca bieżącego roku browary sprzedały 15,9 mln hl piwa w porównaniu z 18,2 mln hl w tym samym okresie 2008 roku. Przewidywany spadek sprzedaży w całym roku 2009 to około 8-9 proc., co oznacza spadek spożycia o 7-8 litrów rocznie na głowę statystycznego mieszkańca.

Obecny spadek sprzedaży był widoczny już pod koniec ubiegłego oraz w pierwszym kwartale obecnego roku. Atmosfera kryzysu w gospodarce spowodowała większą ostrożność konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych. Tendencję spadkową wzmocniło podniesienie 1 marca br. podatku akcyzowego.

Skutki spadku sprzedaży odczuły zarówno duże browary należące do Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, jak i mniejsze browary regionalne zrzeszone w Stowarzyszeniu Regionalnych Browarów Polskich.

– Ten rok jest trudny dla wszystkich uczestników rynku piwa w Polsce ? mówi Christopher Barrow, prezes Zarządu ZPPP Browary Polskie. ? Dla klientów ? ponieważ ceny piwa w sklepach wzrosły. Dla polskiego rządu ? z powodu mniejszych niż szacowano wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego. Dla browarów ? bo pierwszy spadek na rynku od 1989 r. zmusza nas do redukcji mocy produkcyjnych, a tym samym zatrudnienia ? dodaje Christopher Barrow.

Branża piwowarska patrzy na najbliższe miesiące z niepokojem. W obliczu spowolnienia gospodarczego dalsze podwyższanie stawki akcyzy oraz planowane kolejne ograniczenie swobód marketingowych na rynku piwa mogą wywołać lawinę negatywnych skutków już nie tylko dla branży, lecz dla całej gospodarki.

Większa akcyza, mniejsze wpływy do budżetu

Przemysł piwowarski jest liczącym się źródłem dochodów Skarbu Państwa. Jednak w sytuacji ogólnego spowolnienia gospodarczego podniesienie od 1 marca 2009 stawki podatku akcyzowego o 13,6 procent przyczyniło się do spadku popytu i sprzedaży piwa, a w konsekwencji ? do spadku dochodów, jakie budżet państwa łącznie czerpie z branży piwowarskiej. Spadek sprzedaży piwa spowodował bowiem zmniejszenie wpływów podatkowych z tytułu VAT, CIT i PIT (mniejsza produkcja, redukcja zatrudnienia, zamykanie browarów).

W pierwszym półroczu 2009 przemysł piwowarski odprowadził do budżetu państwa 1,48 mld złotych z tytułu akcyzy, co oznacza 3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008.

Akcyza to podatek od obrotu brutto pobierany u producenta lub importera, ale ostatecznie przerzucany na konsumenta. Jego podwyższanie wpływa na podnoszenie cen produktów, spadek popytu i produkcji, a w konsekwencji na mniejsze inwestycje, redukcje zatrudnienia. Na tych zmianach cierpią zarówno producenci, dostawcy, jak i handel. Ogólny rachunek zysków i strat daje wynik ujemny.

Konsekwentna edukacja

Branża piwowarska dostrzega zjawiska negatywne związane z nadmierną, nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu, zwłaszcza w obszarze łatwego dostępu nieletnich do alkoholu, pijanych kierowców oraz kobiet w ciąży. Istotą eliminacji tych zjawisk jest walka z problemem, a nie z przemysłem piwowarskim poprzez kolejne ograniczenia swobód marketingowych branży. Interwencja państwa w tym obszarze nie zlikwiduje patologii, może zaś stanowić kolejny czynnik nasilający kryzys w przemyśle piwowarskim, a także w innych gałęziach gospodarki z nim związanych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada zakaz reklamy piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze w godzinach 6.00 ? 23.00 oraz zakaz sprzedaży piwa na terenie kąpielisk i na stokach narciarskich. Proponowane zmiany to ograniczenie producentom piwa możliwości komunikacji z dorosłym konsumentem, a tym samym naruszenie ich swobody działalności gospodarczej i prawa do konkurencji. Ustawodawca nie wykazał, w jaki sposób planowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia problemów alkoholowych, a w szczególności do ochrony nieletnich. Tymczasem badania światowe dowodzą, że to rodzice i środowisko rówieśnicze odgrywają fundamentalną rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu, zaś reklama pełni rolę marginalną.

– Ludzie nie piją alkoholu z powodu reklamy – mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Zakaz reklamy alkoholu w telewizji został przetestowany w kilku krajach, nie przynosząc żadnych efektów dla zdrowia publicznego. Wymownym przykładem jest Szwecja, której restrykcyjna polityka alkoholowa, w tym zakaz reklamy alkoholu w telewizji i radiu od 1979 roku, doprowadziła do zniszczenia rodzimego przemysłu piwowarskiego i rozkwitu nielegalnego importu. Jednocześnie, przez ostatnie 15 lat spożycie alkoholu w Szwecji wzrosło o 30 proc., a odsetek upijających się nieletnich jest jednym z najwyższych w Europie. ? dodaje Danuta Gut.

Eliminacja patologii związanych z nieodpowiedzialną sprzedażą i konsumpcją alkoholu wymaga konsekwentnej edukacji, począwszy od wychowania w domu poprzez szeroko zakrojone działania realizowane przez państwo, samorządy, organizacje społeczne, a także producentów. Przemysł piwowarski od sześciu lat jest inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich programów edukacyjnych prowadzonych w dwóch obszarach: ograniczenia dostępu niepełnoletnich do alkoholu i walka z pijanymi kierowcami. Działania prowadzone są zarówno w mediach, jak i w punktach sprzedaży alkoholu, przy współudziale szeregu partnerów samorządowych, komercyjnych, jak i organizacji rządowych. Jako integralny element kampanii edukacyjnych, browary wprowadziły specjalne komunikaty na opakowania produktów (?Nigdy nie jeżdżę po alkoholu?) oraz w reklamach TV poszczególnych marek (?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich.?).

[skyday-attachments-and-galleries id=”76″ lang=”pl”]


Gala Browarników 2009

Opublikowano: 4 sierpnia 2009

[skyday-main-image id=”75″]
[skyday-excerpt]

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, organizuje I edycję Gali Browarników, która odbędzie się 24 września 2009 r. w Warszawie.

[/skyday-excerpt]

Spotkanie to, skupi w jednym miejscu decydentów, przedstawicieli dostawców i kooperantów oraz najważniejsze osoby ze wszystkich browarów w Polsce. Będzie to jedyna w tym roku okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, integracji i degustacji piw gospodarza wieczoru.     

Wydarzeniami poprzedzającymi wieczorną Galę będą:

o  Otwarty Konkurs Piw pod patronatem Politechniki Łódzkiej, który odbędzie się w dniu 23 września 2009 r. w Łodzi.

o  Spotkanie z mediami, na którym zostaną ogłoszone wyniki branży piwowarskiej za I półrocze 2009 r oraz przedstawione zagrożenia i wyzwania dla branży na najbliższe miesiące.

o  Wirtualne zwiedzanie browaru Łomża, największego browaru firmy Royal Unibrew Polska

o  Panele dyskusyjne

Wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której zostaną ogłoszone wyniki Otwartego Konkursu Piw.

Szczegółowy program dnia i wieczoru zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Informacje dotyczące zgłoszeń i udziału w wieczornej Gali dostępne pod numerem telefonu +48 (0) 22 850 91 14. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 7 sierpnia 2009 r.

——————————————————

Honorowym Gospodarzem tegorocznej edycji jest Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. – właściciel browaru Łomża

Dodatkowe informacje: www.royalunibrew.pl; www.piwolomza.pl; www.piwostrzelec.pl

[skyday-attachments-and-galleries id=”75″ lang=”pl”]


Pozory mylą, dowód nie

Opublikowano: 2 lipca 2009

[skyday-main-image id=”74″]
[skyday-excerpt]

Rusza ogólnopolska kampania Komendy Głównej Policji i Związku Browary Polskie

2 lipca 2009 roku startuje ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Browary Polskie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem ?Pozory mylą, dowód nie?, a jej celem będzie zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Wsparciem dla prowadzonych działań będzie symbol ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich?, który od lipca pojawi się w spotach reklamowych piwa produkowanego w Polsce przez browary zrzeszone w Związku.

[/skyday-excerpt]

Kampania ?Pozory mylą, dowód nie? opierać się będzie na dystrybucji pakietów edukacyjno – informacyjnych do sklepów w całej Polsce. W zestawie znajdą się ulotki, plakaty oraz naklejki, przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Materiały mają również zwrócić uwagę na potrzebę sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. W dotarciu do sprzedawców pomogą funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania im materiałów będą informować o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach, jak uniknąć łamania prawa.

Tylko jedno piwo?

?Sprzedaż alkoholu niepełnoletnim to problem dostrzegany przez większość społeczeństwa. Jednocześnie osoby poniżej 18. roku życia mają stosunkowo łatwy dostęp do alkoholu. Po części przez przyzwolenie społeczne dla sprzedaży tak zwanego ?jednego piwa?, a po części dlatego, że nastolatki umiejętnie ukrywają swój prawdziwy wiek ? mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. W tym roku wspólnie z Komendą Główną Policji w działaniach kampanii będziemy zwracać uwagę na te dwa aspekty problemu związane ze sprzedażą alkoholu niepełnoletnim? ? dodaje Danuta Gut.

?Spożywanie alkoholu przez osoby do 18. roku życia to dla Policji problem ważny, gdyż jest to jeden z przejawów demoralizacji nieletnich. Alkohol to także powszechnie znany czynnik kryminogenny oraz wyzwalający agresję. Kampania jest więc okazją do zintensyfikowania działań edukacyjnych, które policjanci wykonują na co dzień. Mam nadzieję, że sojusznikami Policji w tej edukacji będą dorośli świadkowie prób sprzedaży alkoholu małoletnim, bo od ich reakcji także zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka? ? mówi podinsp. Marek Walczak, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Nie bez przyczyny 18. rok życia jest granicą dorosłości. Człowiek dorosły odpowiada za swoje czyny, kontroluje swoje emocje i zachowania. Za czyny niepełnoletnich odpowiedzialni są dorośli, między innymi sprzedawcy, którzy sprzedają nawet jedno piwo. Organizm młodego człowieka reaguje na alkohol inaczej niż organizm dorosłego, więc jedno piwo sprzedane niepełnoletniemu może być przyczyną wielu nieszczęść.

W 2008 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili ponad 24 000 małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do pomieszczeń policyjnych prawie 800 osób, które nie ukończyły 18. roku życia, a były pod wpływem alkoholu, z tego 70 dziewcząt. Do izb wytrzeźwień z kolei doprowadzonych zostało prawie 2 400 nieletnich, z czego 260 dziewcząt.

Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2008 roku ponad 3 300 nieletnich sprawców popełniło czyny karalne pod wpływem alkoholu (w tym m.in. zabójstwa, rozboje, bójki, pobicia, kradzieże), co stanowi ponad 17 proc. sprawców przebadanych na obecność alkoholu w organizmie.

Wśród nieletnich sprawców zabójstw 42 proc. wśród poddanych badaniu na zawartość alkoholu w organizmie stanowili nietrzeźwi. Analogicznie wśród nieletnich sprawców bójek i pobić 14 proc. przebadanych okazało się w stanie nietrzeźwości, 9 proc. wśród sprawców uszkodzeń ciała, 8 proc. wśród sprawców kradzieży cudzej rzeczy, 17 proc. wśród sprawców rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych i 31 proc. wśród sprawców czynów przeciwko funkcjonariuszom publicznym.

Dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości

Na pierwszy rzut oka wygląd niepełnoletniego może mylić. Żeby kupić alkohol nastolatki stosują różne sztuczki: poważny ubiór, pomoc doroślej wyglądającego kolegi. Dlatego poprzez działania kampanii ?Pozory mylą, dowód nie? organizatorzy chcą przypomnieć sprzedawcom, jak uniknąć problemów i utraty licencji. Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie przestrzegają również, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji w 2008 roku stwierdzono ponad 2 100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim.

W ramach działań kontrolnych, mających na celu sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi policjanci sporządzili 343 wnioski do organów gminy o odebranie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego prawie 60 proc. z nich w związku z ujawnieniem sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych małoletnim.

Odpowiedzialność dalej niż obowiązek

Od lipca przemysł piwowarski będzie sukcesywnie wprowadzał w spotach reklamowych, emitowanych w telewizji oraz w kinach, informację ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich?. Ten sam przekaz pojawi się również na materiałach kampanii ?Pozory mylą, dowód nie?. Wprowadzenie symbolu ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich? to wspólna inicjatywa browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego ? Browary Polskie. Browary te podpisały ?Porozumienie? regulujące zasady stosowania symbolu ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich? w spotach telewizyjnych i kinowych. Udostępnienie powierzchni reklamowych to konsekwentne realizowanie przez przemysł piwowarski długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, a w tym szczególnym przypadku – na temat nie sprzedawania alkoholu niepełnoletnim.

Wprowadzenie symbolu ?Alkohol. Tylko dla pełnoletnich? wpisuje się również w strategię samoregulacji branży w obszarze reklamy.

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”74″ lang=”pl”]


Druga odsłona Klubu DRIvera

Opublikowano: 8 czerwca 2009

[skyday-main-image id=”73″]
[skyday-excerpt]

Klub DRIvera powstał w ubiegłym roku jako platforma on-line kampanii ?Prowadzący ? niepijący?. Celem programu jest edukowanie młodych kierowców i promowanie zasady: ?Nigdy nie jeżdżę po alkoholu!? oraz idei ?wyznaczonego kierowcy? (DRIvera).

[/skyday-excerpt]

Wspólne przedsięwzięcie ma za zadanie budować społeczność odpowiedzialnych kierowców. Mamy już wiele doświadczeń za sobą, od kilku lat przemysł realizuje kampanie edukacyjne w obszarze odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Oddźwięk społeczny i zainteresowanie mediów pokazują, że nasze działania mają sens i są pozytywnie dostrzegane – mówi Danuta Gut, dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Przeniesienie działań edukacyjnych do internetu i realizowanie ich w partnerstwie z portalem Onet.pl zwiększy zasięg działań oraz pozwoli na skuteczniejsze dotarcie z przekazem kampanii do młodych kierowców – dodaje Gut.

W tym roku Klub DRIvera stał się integralną częścią serwisu OnetMoto.

Po każdym świątecznym weekendzie poznajemy zatrważające statystyki wypadków drogowych. To udowadnia, że wciąż istnieje ogromna społeczna potrzeba edukowania o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Postanowiliśmy wykorzystać do tego celu nasz nowy serwis OnetMoto. Uruchamiając Klub DRIvera chcemy zainteresować jak najwięcej osób tematem bezpiecznej jazdy – mówi Paweł Klimiuk, Rzecznik Prasowy Grupy Onet.pl

Serwis klubdrivera.pl ma za zadanie promować bezpieczne zachowania wśród młodych kierowców, dlatego łączy w sobie elementy edukacji i zabawy. Część informacyjna serwisu zawiera materiały prezentujące idee „wyznaczonego kierowcy” (Designated driver, DRIver w kampanii „Prowadzący – niepijący”), podane zostały również przykłady europejskich kampanii promujących ten mechanizm. W specjalnie przygotowanej zakładce serwisu internauci mogą znaleźć odpowiedź na pytanie kim jest DRIver, zalogować się do Klubu oraz wziąć udział w konkursie. Sekcja gier serwisu zawiera wiele aplikacji m.in. wirtualny alkotest, który w oparciu o matematyczny algorytm pozwoli oszacować stężenie alkoholu we krwi. Inną propozycją jest gra DRIver oraz symulator.

Uruchomieniu serwisu Klubu DRIvera na MotoOnet towarzyszył konkurs, który wystartował 27 kwietnia. Aby wziąć w nim udział wszyscy chętni klubowicze musieli odpowiedzieć na kilka zadanych przez organizatorów pytań dotyczących nie prowadzenia pojazdów po alkoholu. Konkurs przyciągną całą rzeszę uczestników i cieszył się ogromną popularnością. Mimo wielu wymogów, które należało spełnić aby móc walczyć o zwycięstwo wzięło w nim udział ponad 1600 osób. Spośród wszystkich odpowiedzi wybranych zostało 17 najciekawszych. Ich autorzy spędzą niezapomniany moto weekend ze Szkołą Jazdy Subaru. Szkolenie pod okiem najlepszych kierowców na torze wyścigowym „Kielce”, przejażdżki Subaru Impreza STi, Mitsubishi Lancer Evo, Lamborghini Gallardo, Honda Civic Type R, dynamiczna jazda w łuku, omijanie przeszkód na płycie poślizgowej, jazda w alkogoglach, to tylko niektóre z atrakcji czekające na zwycięzców. Odpowiedzi na zadane pytanie „Jakie, twoim zdaniem, kary powinni ponosić kierowcy prowadzący po spożyciu alkoholu? nie pozostawiły wątpliwości – klubowicze niezwykle surowo karaliby nietrzeźwych kierowców. Zwracali oni szczególną uwagę na kary psychiczne oraz działania uświadamiające skutki prowadzenia po alkoholu. Pisali także o możliwości oznaczania pojazdów oraz ich konfiskacie. Lista nagrodzonych znajduje się na

www.moto.onet.pl/klubdrivera/konkurs/zwyciezcy

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”73″ lang=”pl”]


Zmiany w Zarządzie ZPPP Browary Polskie

Opublikowano: 27 maja 2009

[skyday-main-image id=”72″]
[skyday-excerpt]

Jacek Pastuszka i Beata Pawłowska weszli w skład Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce ? Browary Polskie. Będą pełnić funkcje Wiceprezesów Zarządu. Jacek Pastuszka reprezentuje Carlsberg Polska.S.A., zasiada na stanowisku Prezesa Zarządu. Beata Pawłowska w maju 2009 roku objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Royal Unibrew Polska Sp. z o.o.

[/skyday-excerpt]

Cieszę się, witając w Zarządzie osoby o dużym doświadczeniu i autorytecie. Jestem przekonana, że „świeża krew” we władzach umożliwi intensyfikację działań Związku i pozwoli jeszcze skuteczniej budować wokół całego przemysłu piwowarskiego przychylne otoczenie. – powiedziała Danuta Gut, Dyrektor Związku Browary Polskie.

Jacek Pastuszka

Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w firmie Procter & Gamble, która w tym czasie wchodziła na polski rynek. Od roku 1996 pracował w Procter & Gamble w Stanach Zjednoczonych, a w 1999 roku stanął na czele zespołu, zajmującego się rozwojem biznesu pomiędzy P&G i Tesco w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Od 2001 był dyrektorem handlowym na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Danone, gdzie zarządzał sprzedażą we wszystkich kanałach dystrybucji. W lutym 2005 roku dołączył do światowego lidera ubezpieczeniowego, AIG Inc., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Amplico AIG Life w Polsce. Funkcję prezesa Carlsberg Polska objął w styczniu 2009 roku.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Beata Pawłowska

Od maja 2009 objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. Doświadczenie na rynku produktów szybkozbywalnych w Polsce zdobywała w takich firmach, jak Procter & Gamble czy Coca-Cola Polska lub Hoop gdzie zajmowała stanowiska Dyrektora Generalnego. Była także Dyrektorem Zarządzającym i Członkiem Zarządu MTV Network oraz pracowała w International Paper Klucze, obejmując początkowo stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie stanowisko Dyrektora Generalnego. Stworzyła w Polsce od podstaw między innymi takie marki, jak: Velvet, Kropla Beskidu, Lift, Hoop Cola. Beata Pawłowska ukończyła Wydział Zarządzania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

ZPPP jest największą organizacją przemysłu piwnego w Polsce, skupiającą wiodących producentów piwa w Polsce. Polska jest trzecim rynkiem piwnym w Europie ze sprzedażą ponad 35 mln hl.

W skład Zarządu wchodzi przedstawiciel każdego członka Związku.

 

[skyday-attachments-and-galleries id=”72″ lang=”pl”]


image_print