Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2015

Opublikowano: 1 stycznia 2015

„Odpowiedzialny Sprzedawca” – pod takim hasłem odbędzie się V edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie we współpracy z Komendą Główną Policji. Celem tegorocznej odsłony programu jest niezmiennie edukacja sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Działania prowadzone będą z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, za pomocą której organizatorzy akcji planują przeszkolić jak największą liczbę sprzedawców z całej Polski.

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana od 2009 roku. Jej celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Dotychczasowe działania prowadzone w ramach tej kampanii zaowocowały wyraźną zmianą podejścia Polaków do zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Zmniejszyło się przyzwolenie społeczne na sprzedaż alkoholu dzieciom, a zwiększyła świadomość zagrożeń wynikających z dostępu niepełnoletniej młodzieży do alkoholu. Szczególnie trudne zadanie stoi przed sprzedawcami. Są oni świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencji prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu niepełnoletniemu. Jednocześnie prawidłowa identyfikacja wieku osoby kupującej może rodzić trudności, a techniki asertywnego odmawiania często nie są najmocniejszą stroną sprzedawcy.

Odpowiedzialna sprzedaż dzięki e-learningowi

Platforma szkoleniowa „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostępna pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, to bezpłatne, uniwersalne i szeroko dostępne narzędzie e-learningowe, za pomocą którego pracownicy sklepów mogą sprawdzić swoją wiedzę oraz zweryfikować umiejętności z zakresu asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom nieuprawnionym do jego zakupu.

Punktem wyjścia do opracowania zawartości merytorycznej platformy były uwagi zebrane od sprzedawców dużych sieci handlowych. Ich doświadczenia oraz problemy, z jakimi spotykają się w sytuacjach prób nabycia alkoholu przez młodzież, miały kluczowe znaczenie w fazie projektowania tego narzędzia.

Platforma e-learningowa jest całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych – zarówno sprzedawców zatrudnionych w małych, prywatnych sklepach, jak i dużych sieciach handlowych. W dotarciu do nich pomogą funkcjonariusze Policji, którzy podczas kontroli placówek handlowych zatrudnionym w nich pracownikom będą przekazywać ulotkę informującą o nowym narzędziu szkoleniowym.

Każdy użytkownik, który dokona rejestracji i zaloguje się na platformie, przechodzi interaktywne szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji płynących z łamania prawa. W kolejnych etapach zapoznaje się z informacjami na temat wpływu alkoholu na rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne młodych ludzi oraz poznaje techniki asertywnej odmowy. Szkolenie kończy test sprawdzający wiedzę oraz interaktywna gra, będąca symulacją sytuacji zakupu alkoholu w sklepie, która weryfikuje umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach związanych z obsługą niepełnoletnich klientów.


Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2012

Opublikowano: 1 stycznia 2012

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.

Jej organizatorzy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Komenda Główna Policji, poprzez swoje działania chcą nagłośnić problem sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” opiera się na dystrybucji pakietów edukacyjno – informacyjnych do sklepów w całej Polsce. W zestawie znajdują się ulotki, plakaty oraz naklejki, przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Materiały mają również zwrócić uwagę na potrzebę sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. W dotarciu do sprzedawców pomagają funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania im materiałów informują o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach, jak uniknąć łamania prawa.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2008 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili ponad 24 000 małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do pomieszczeń policyjnych prawie 800 osób, które nie ukończyły 18. roku życia, a były pod wpływem alkoholu, z tego 70 dziewcząt. Do izb wytrzeźwień z kolei doprowadzonych zostało prawie 2 400 nieletnich, z czego 260 dziewcząt.

Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie przestrzegają również, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

W samym 2008 roku stwierdzono ponad 2 100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim. Świadczy to w dużej mierze o konieczności walki z problemem, do której przyłączyli się organizatorzy kampanii „Pozory mylą, dowód nie”.

 

Kampania realizowana w punktach sprzedaży w oparciu o materiały edukacyjne skierowane zarówno do sprzedawców, jaki i klientów sklepów:

  • ulotka – przypomina sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i konieczności sprawdzania dowodów tożsamości
  • plakaty – przypominają klientom o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcają ich do czynnej reakcji, jeśli taka sprzedaż ma miejsce
  • naklejka – oznakowanie sklepu i komunikat dla kupujących: „alkohol jest sprzedawany tylko osobom pełnoletnim”

Materiały będą dostarczane do sklepów przez funkcjonariuszy Policji.

Kampania obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa i będzie prowadzona w okresie wakacyjnym.

  • Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
  • Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.
  • Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.
  • Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich

Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2011

Opublikowano: 1 stycznia 2011

W 2011 roku Związek Browary Polskie wspólnie z Komendą Główna Policji prowadził działania w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Program objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

III edycja kampanii zakładała kontynuację idei z lat poprzednich – 2009 i 2010 roku. Głównym celem programu było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu przez młodzież poniżej 18 roku życia. Mając świadomość, że nie zawsze dorosły wygląd oznacza pełnoletniość, poprzez przekaz kampanii zachęcano sprzedawców alkoholu, by mając do czynienia z osobami młodymi, częściej prosili je o okazanie dowodu tożsamości.

Kampania prowadzona w  2011 roku ukierunkowana była na aktywizację środowisk lokalnych. Do urzędów gmin oraz bezpośrednio do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (a także do lokalnych organizacji społecznych) dystrybuowane były bezpłatne pakiety edukacyjno – informacyjne, przygotowane w konsultacji z Policją i psychologiem. W skład każdego takiego pakietu wchodziły ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Pakiet edukacyjny zawierał także film szkoleniowy dla sprzedawców, który wskazywał, jak należy reagować, gdy małoletni próbuje kupić alkohol oraz broszury dla rodziców. Do pakietu edukacyjnego dołączono przewodnik, który stanowił wsparcie dla samorządów realizujących na swoim terenie założenia kampanii.

W celu szeroko zakrojonej promocji idei kampanii, podjęto współpracę z TVP Info. W ramach cyklu 10 reportaży realizowanych w gminach biorących udział w programie, przeprowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów odpowiadającymi za realizację kampanii, a także z osobami związanymi z profilaktyką alkoholową osób niepełnoletnich.

Promocji idei zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia służyła także emisja spotu reklamującego kampanię. Film emitowany był na antenie stacji TVN 24 i przedstawiał próbę zakupu alkoholu przez osobę niepełnoletnią oraz groźne konsekwencje wynikające z braku odmowy ze strony sprzedawcy.

Kampania była prowadzona w okresie wakacyjnym i objęła wszystkie województwa. Spośród blisko 300 samorządów biorących udział w kampanii, wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w realizację programu. Najaktywniejsze gminy zostały uhonorowane tytułem „Odpowiedzialnej Gminy 2011”

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich


Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2010

Opublikowano: 1 stycznia 2010

W roku 2010 odbyła się II edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, prowadzonej wspólnie przez Związek Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Celem programu jest zwiększenie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu niepełnoletnim oraz zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Przed rozpoczęciem działań w ramach II edycji kampanii, zlecono przeprowadzenie badań na temat sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Badania prowadzone przez sopocki instytut badawczy PBS DGA wykorzystywały metodę obserwacji uczestniczącej (Tajny Klient) w trzech różnych sytuacjach: próba zakupu alkoholu przez młodzież niepełnoletnią w sytuacji kiedy nikogo nie ma w sklepie, kiedy w sklepie (kolejce) są inne osoby dorosłe, i kiedy te osoby dorosłe reagują zwracając uwagę sprzedawcy.

W ramach badań przeprowadzonych metodą Tajny klient okazało się, że 53 proc. sprzedawców w 400 przebadanych punktach sprzedało alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią. Mimo iż zdecydowana większość badanych (95%) potępiała sprzedaż alkoholu nieletnim, w takiej sytuacji zareagowało zaledwie zaledwie 4 na 28 przypadkowych świadków sprzedaży. Powyższe wyniki ukazały skalę negatywnego zjawiska, jakim jest społeczne przyzwolenie na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, wskazując jednocześnie na potrzebę edukacji zarówno sprzedawców, jak i świadków sprzedaży. Badania przeprowadzone po kampanii pokazały, że wskaźnik żądania przez sprzedawców okazania dowodu tożsamości wzrósł o 12 punktów procentowych. 

II edycja kampanii zakładała kontynuację idei z 2009 roku – dystrybucję pakietów edukacyjno-informacyjnych do sklepów w całej Polsce. Zestawy dostarczane do punktów sprzedaży alkoholu zawierały ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. W dotarciu do sprzedawców w całej Polsce pomagali funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania materiałów informowali sprzedawców, że sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, z którym wiążą się poważne konsekwencje.

Do działań w ramach II edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie” zaangażowano Europejską Fundację Kultury Miejskiej – organizację, która poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej wspiera inicjatywy społeczne. Efekty pracy Fundacji można było zobaczyć na terenie całej Polski w postaci scenek utrzymanych w stylistyce street art’u. W 17 miastach powstało łącznie powstało ponad 600 obrazków pokazujących, jakie zagrożenia może nieść ze sobą spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich. Każdą z namalowanych scen opatrzono znakiem kampanii „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”.

W ramach kampanii wyprodukowano dwa 15. sekundowe spoty zwracające uwagę na to, że dorosły wygląd nie musi oznaczać dojrzałości. Spoty były emitowane przez Telewizję Polską.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” zdobyła najwyższe, platynowe wyróżnienie w kategorii „community relations” w konkursie Magellan Awards 2010.

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich


Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2009

Opublikowano: 1 stycznia 2009

W 2009 roku Związek Browary Polskie wspólnie z Komendą Główna Policji rozpoczął działania w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania była kontynuacją projektu „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!” prowadzonego przez przemysł piwowarski w latach 2003 – 2008.

Głównym celem działań podjętych w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie” było zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Do punktów sprzedaży alkoholu przekazano zestawy edukacyjno – informacyjne, w których skład wchodziły ulotki, plakaty oraz naklejki przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.
Z uwagi na to, że od 2001 roku również osobom poniżej 18. roku życia wydawane są dowody osobiste różniące się od tych wydawanych osobom pełnoletnim tylko datą ważności (wydawane są na 5 lat), w materiałach edukacyjnych podkreślano potrzebę dokładnego sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. Dużym wsparciem w dotarciu z przekazem do punktów sprzedaży alkoholu byli funkcjonariusze Policji, którzy oprócz pomocy w dystrybucji materiałów, informowali sprzedawców o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, takich jak utrata licencji, grzywna czy przepadek napojów alkoholowych.

Ważnym elementem działań edukacyjnych było wprowadzenie przez producentów piwa zrzeszonych w Związku Browary Polskie symbolu „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” we wszystkich spotach reklamowych emitowanych w telewizji i kinach. Udostępnienie powierzchni reklamowych było elementem długofalowej polityki przemysłu piwowarskiego wymierzonej na edukowanie konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, a w tym szczególnym przypadku – na temat nie sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. Wprowadzenie symbolu „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” wpisało się również w strategię samoregulacji branży w obszarze reklamy.

Kampania była prowadzona w okresie wakacyjnym i objęła wszystkie województwa.

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich


image_print