Społeczna odpowiedzialność

W Polsce co roku rodzi się około 1000 dzieci z zaburzeniami powodowanymi spożywaniem alkoholu przez kobietę w czasie ciąży, które określane są mianem Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)

Opublikowano: 23 lutego 2016

Za skalę tego negatywnego zjawiska odpowiada niska świadomość w zakresie wpływu alkoholu na rozwijający się płód, a także związane z tym przyzwolenie społeczne dla spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. W powszechnym przekonaniu nadal obecny jest stereotyp znikomej szkodliwości, a nawet dobroczynnego wpływu niewielkiej ilości alkoholu na zdrowie kobiety w okresie ciąży. Tymczasem ginekolodzy podkreślają, że nie istnieje „bezpieczna” ilość alkoholu, którą kobieta w ciąży może wypić bez narażania swojego dziecka na ryzyko wad wrodzonych określanych Zespołem FAS, w związku z tym kobiety spodziewające się dziecka winny zachować bezwzględną abstynencję przez cały okres ciąży.

Skala zjawiska, jakim jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży, a także skala niewiedzy przyszłych matek odnośnie wpływu alkoholu na rozwój płodu, a w przyszłości na rozwój dziecka, skłoniły ZPPP Browary Polskie do podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji w tym obszarze.

W ramach działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez polską branżę piwowarską w obszarze alkohol a kobiety w ciąży (Drinking in Pregnancy), zainicjowane zostały następujące działania:

9 września 2013 r. zorganizowana została konferencja prasowa inaugurująca kampanię informacyjną na rzecz edukacji całego społeczeństwa, w szczególności zaś kobiet w ciąży oraz starających się o dziecko, na temat zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu w czasie ciąży.

 • wydarzenie objęła patronatem Parlamentarna Grupa Kobiet;
 • w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele środowisk, które mają największy wpływ na ograniczenie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne – prof. dr hab. Romuald Dębski (kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie), Fundacja Mother Power (organizacja działająca na rzecz świadomego macierzyństwa), Fundacja FAStryga (największa w Polsce organizacja działająca na rzecz dzieci dotkniętych Zespołem FAS);
 • podczas briefingu poinformowano o wprowadzeniu na opakowania piw produkowanych przez browary zrzeszone w Związku Browary Polskie kolejnego znaku odpowiedzialnościowego – „W ciąży nie piję alkoholu”. Znak wprowadzony został na opakowania jednostkowe i zbiorcze piwa oraz materiały promocyjne, w tym reklamy telewizyjne;
 • podczas spotkania zapowiedziano opracowanie stanowiska dotyczącego wpływu alkoholu na rozwój płodu, zawierającego rekomendacje dla środowiska lekarzy ginekologów odnośnie potrzeby informowania kobiet w ciąży o takich zagrożeniach;
 • na briefingu ogłoszono zebranie 1 000  (liczba odpowiadająca rocznym szacunkom urodzeń dzieci dotkniętych Zespołem FAS)głosów poparcia dla hasła „W ciąży nie piję alkoholu”, oddanych za pomocą aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresemwww.wciazyniepije.pl;
 • w wyniku komunikacji prowadzonej po briefingu, temat zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu w czasie ciąży podejmowany był przez media ogólnopolskie i lokalne około 120 razy, a eksperci biorący udział w dyskusji – prof. Romuald Dębski oraz Iwona Palicka z Fundacji FAStryga, cytowani byli w mediach ponad 20 razy.

W ciągu roku od zainaugurowania kampanii, tj. do 9 września 2014 r., zrealizowane zostały następujące działania:

 • wspólnie z największymi autorytetami w obszarze polskiej ginekologii (m.in. prof. Romualdem Dębskim, prof. Mirosławem Wielgosiem, prof. Violettą Skrzypulec-Plintą), należącymi do Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, opracowane zostało stanowisko dotyczące zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu przez kobiety ciężarne;
 • stanowisko opublikowane zostało na portalu edukacyjnym dla lekarzy, a jego skrót i odniesienie do całej publikacji wysłane zostało do całego środowiska ginekologicznego w formie newslettera (ponad 4 000 lekarzy ginekologów w całej Polsce);
 • podjęto współpracę z największymi w Polsce podmiotami odpowiadającymi za dystrybucję materiałów i informacji do kobiet w ciąży – w jej ramach znak „W ciąży nie piję alkoholu” został umieszczony na ponad 200 000 materiałach kierowanych do kobiet w ciąży (Kartach Ciąży, zestawach z insertami, pierwszych wyprawkach). Materiały trafiły do kobiet poprzez lekarzy ginekologów i położne pracujące odpowiednio w około 1 900 gabinetach lekarskich i 1 600 szkołach rodzenia zlokalizowanych na terenie całego kraju;
 • podtrzymane zostało zainteresowanie mediów oraz Internautów tematem zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży – poprzez aplikację internetową swój sprzeciw wobec tej nieodpowiedzialnej postawy, a także braku reakcji świadków takiego zachowania zgłosiło ponad 11 000 internautów, co oznacza, że poparcie dla hasła  „W ciąży nie piję alkoholu” wzrosło w ciągu roku ponad 10-krotnie.

9 września 2014 r. z inicjatywy Podkomisji Stałej do Spraw Zdrowia Publicznego w Sejmie odbyła się konferencja FAS jako problem zdrowia publicznego. Wyzwania dla polityki zdrowotne i społecznej.

 • wśród osób biorących udział w spotkaniu znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, PARPA, organizacji pozarządowych działających w obszarze macierzyństwa oraz reprezentanci związków branżowych zrzeszających producentów alkoholu;
 • głównymi wnioskami płynącymi ze spotkania było podkreślenie roli edukacji w promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w polskim społeczeństwie oraz potrzeba zmiany regulacji w kierunku zapisania obligatoryjności informowania pacjentek na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się konsumpcja alkoholu w ich stanie, przez lekarzy ginekologów i położne. Przedstawiciele parlamentu podkreślili gotowość kontynuacji dialogu w tym obszarze oraz potwierdzili, że temat FAS będzie dalej omawiany w Sejmie, również w szerszym gronie – do czego okazją będą kolejne obchody Światowego Dnia FAS w 2015 r.

image_print