Stanowisko branży piwowarskiej w związku z propozycją podwyższenia podatku akcyzowego

Opublikowano: 3 grudnia 2008

[skyday-main-image id=”48″]
[skyday-excerpt]

Idea utworzenia przez rząd Rezerwy Solidarności Społecznej, w szczególności na wsparcie najuboższych grup ludności jest w pełni słuszna i społecznie pożyteczna. Jednakże zamysł pozyskiwania funduszy na wspomnianą Rezerwę budzi ogromne wątpliwości branży piwowarskiej i wydaje się być chybiony, ponieważ może przynieść rezultaty odwrotne od zamierzonych.

[/skyday-excerpt]

Planowana podwyżka akcyzy na piwo, ze względu na jej bezprecedensową wysokość i nieproporcjonalność w stosunku do pozostałych wyrobów alkoholowych (dysproporcje sprzeczne z art. 10 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz negatywny wpływ na warunki działalności i rynek pracy może przynieść mniejsze wpływy do budżetu, gdyż należy spodziewać się znacznego zmniejszenia sprzedaży piwa.

1. Proponowane zmiany zostają wprowadzone gwałtownie, szybko i nagle, w sposób uniemożliwiający podmiotom gospodarczym solidne przygotowanie się do działalności gospodarczej w nowym roku i uniemożliwiający dostosowanie planów, szczególnie w sytuacji, w której branża była zapewniana kilkakrotnie, że podwyższenie podatku akcyzowego nie jest planowane. W chwili obecnej większość poważnych firm zakończyła już budżetowanie na rok przyszły i tak znaczne zmiany w warunkach działalności wprowadzane w tak nagły sposób, oznaczają poważne utrudnienie w działalności gospodarczej. Nie sprzyja to więc przewidywalności środowiska biznesowego, a jest to element o kluczowym znaczeniu dla inwestorów pragnących zainwestować w danym kraju.

2.    Przemysł piwny, choć do 2007 r. wnosił do budżetu więcej pieniędzy niż założenia budżetowe, w bieżącym roku odnotowuje spowolnienie i spadki sprzedaży. I choć sytuacja jeszcze jest stabilna, to ewentualne podwyższenie akcyzy zatrzyma dynamikę i wpływy do budżetu z tytułu akcyzy mogą okazać się niższe.

3.    Zmiana stawki podatku akcyzowego nie była konsultowana z branżą, z branżami współpracującymi ani ze związkami zawodowymi. Nie przedstawiono tez spodziewanych skutków gospodarczych i społecznych tej istotnej zmiany. Stosowanie takich praktyk jest sprzeczne z zasadami dobrej legislacji i nie daje się pogodzić z przekonaniem o potrzebie szacunku we wzajemnym traktowaniu się państwa i społeczeństwa.

4.    Podatki nakładane na piwo w innych krajach sprawiają, że średnio na świecie stanowią one około 14% detalicznej ceny piwa. W wielu regionach panuje jednak silne zróżnicowanie opodatkowania. W Polsce niskim cenom detalicznym piwa towarzyszy szczególnie wysokie opodatkowanie, które stanowi około 39% detalicznej ceny piwa. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Przykładowo, stawka podatku akcyzowego w krajach ościennych Czech i Niemczech jest o około połowę niższa, niż w Polsce. Stawka akcyzy na piwo określona w Dyrektywie 92/84/EEC wynosi 0,748 ? / hl / ° Plato, tymczasem w naszym kraju 1,81 ? / hl / ° Plato.

Zawsze znaczące zróżnicowanie opodatkowania w krajach sąsiadujących skutkuje wzrostem handlu przygranicznego, tzw. importu prywatnego, a w skrajnych przypadkach nawet przemytem, gdy proceder zaczyna się opłacać, narażając kraj o wysokim podatku na straty. Również skala proponowanego podwyższenia akcyzy na piwo jest bezprecedensowa. Tak wielkich podwyżek akcyzy nie odnotowaliśmy nawet w latach wysokiego wzrostu rynku piwa. Tymczasem obecnie rynek piwa nie rozwija się już w takim tempie jak w latach ubiegłych. Spowolnienie rozwoju rynku piwa zostało zapoczątkowane drastyczną podwyżką podatku akcyzowego w roku 2001. Wówczas rynek silnie zareagował na podwyżkę akcyzy w wysokości 16,5 %: wzrost rynku wyniósł bowiem w rezultacie wprowadzenia tej podwyżki zaledwie 0,2 %, podczas gdy jeszcze w roku poprzednim, a więc w 2000 r., dynamika wzrostu osiągnęła 8 proc. W kolejnym roku (2002), w którym poziom akcyzy pozostał na niezmienionym poziomie, wzrost sprzedaży piwa na rynku krajowym powrócił niemal do poprzedniego poziomu i wyniósł 5,2 %, ale już nie osiągnął stanu sprzed tej drastycznej podwyżki w sposób trwały.

5.    Wyniki sprzedaży osiągane przez branżę piwowarską w ciągu minionych miesięcy wskazują, że rynek piwowarski wchodzi zdecydowanie w okres regresu, osiągnąwszy obecnie poziom nasycenia. Notowany ostatnio spadek konsumpcji piwa spowodowany jest osiągnięciem poziomu przekraczającego średnią europejską (tj. ponad 93 litry na mieszkańca) oraz podwyższeniem cen piwa wywołanym znacznym wzrostem kosztów produkcji (głównie zaważyło tu zwiększenie kosztów zakupu chmielu, słodu oraz opakowań ? butelek i puszek, jak również zdecydowany wzrost płac). Wzrost cen w tym okresie nie był wystarczający, żeby pokryć dodatkowe koszty. Z naszej wiedzy wynika, że rynek zareaguje na 17% podwyżki podatku akcyzowego gwałtownym załamaniem. Drastyczne pogorszenie kondycji browarów wywrze negatywne skutki na rynku pracy, i to nie tylko w branży piwowarskiej, ale także w licznych branżach kooperujących. Zapaść sprzedaży piwa może przerodzić się w efekt kuli śnieżnej. Branża Piwowarska w Polsce zatrudnia bezpośrednio ponad 15 tys. osób, przy czym jednocześnie wyłącznie kooperacji z branżą piwowarską sektory współpracujące zawdzięczają dodatkowe zatrudnienie rzędu 56,2 tys. osób. Wraz z zatrudnieniem w HORECA (gastronomia i turystyka) oraz w handlu łącznie 186 tys. osób utrzymuje się dzięki branży piwowarskiej. Wraz z rodzinami grupa te stanowi rzeszę ponad 740 tys. osób. Branża piwowarska generuje znaczne i rosnące wpływy do budżetu państwa wynoszące rocznie około 1,2 mld EURO. Obecnie wielkość tych wpływów zostanie uszczuplona, o czym świadczą dane pochodzące z lat ubiegłych a także przykład Słowacji, gdzie podwyższono stawki podatki akcyzowego.

Branża piwowarska wyraża zdecydowany protest przeciwko planowanej podwyżce akcyzy na piwo, uznając ten sposób wprowadzania zmian za szkodliwy, zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Danuta Gut

Tel. (022) 850 91 14

e-mail: dgut@browary-polskie.pl    

[skyday-attachments-and-galleries id=”48″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print