O branży

Browary europejskie mówią o znacznych postępach “Beer Pledge” przy okazji 12. zebrania plenarnego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia UE

Opublikowano: 25 kwietnia 2013

BRUKSELA, 25 kwietnia 2013: Wypowiadając się na Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia (EAHF), The Brewers of Europe ogłosiły postępy we wdrażaniu tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie), wliczając w to nowe przełomowe partnerstwo z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu.

Uruchomiony rok temu w obecności Przewodniczącego EAHF, European Beer Pledge zobowiązuje branżę do działania na rzecz podniesienie wiedzy konsumenta, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz bezpośredniego przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu. Nowe sprawozdanie sporządzone przez KPMG pokazuje jak browary w Europie dołączały do tej inicjatywy poszerzając jej zakres liczbowy i geograficzny oraz merytoryczny, wywiązując się ze swojej obietnicy danej w Zobowiązaniu.

W słowie wstępnym do sprawozdania europosłanka Renate Sommer pisze: Cieszę się z zobowiązania do corocznej sprawozdawczości nt. wdrażania i pozostaje pod wrażeniem pierwszego sprawozdania. Świadczy ono o zaangażowaniu browarów nie tylko w słowa, ale i w działania!’

Sprawozdanie podkreśla, że postępy zostały w znacznej mierze osiągnięte dzięki zaangażowaniu The Brewers of Europe w partnerstwo na wszystkich szczeblach, w tym dzięki opracowaniu narzędzi dla browarów i innych partnerów. Nowe przełomowe partnerstwo „SMART” pomiędzy The Brewers of Europe a Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) jest przykładem takiego właśnie podejścia.

Trzyletnie partnerstwo „SMART” (Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym) jest pierwszym w historii wspólnym zobowiązaniem na forum EAHF paneuropejskiego stowarzyszenia biznesowego we współpracy z wiodącą paneuropejską organizacją pozarządową. Zaowocuje  ono wytycznymi, dobrymi praktykami i studiami przypadków, a także dialogiem na szczeblu krajowym oraz zaangażowaniem zainteresowanych stron.

Prezes The Brewers of Euorpe, Demetrio Carceller, wyraził radość z partnerstwa i powiedział: “Publikacja pierwszego śródokresowego sprawozdania zbiega się z uruchomieniem przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu pionierskiego trzyletniego projektu zwalczającego prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. The Brewers of Europe niezmiernie cieszy się z partnerstwa z ETSC.” Projekt opiera się na wiodącej roli The Brewers of Europe w EAHF oraz na długiej tradycji wspierania działań przeciwdziałających prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu w Europie.

Carceller dodał, że pomimo, że Beer Pledge jest inicjatywą w toku, a wielu projektów nie można jeszcze podsumować, ambitny charakter Beer Pledge pokazuje, że wielostronne dobrowolne podejście w UE zdaje egzamin. “Mogę powiedzieć, że wdrożenie Beer Pledge pozostanie jednym z głównych priorytetów The Brewers of Europe, jego członków oraz pojedynczych browarów.”

 

Kontakt w mediach

Simon Spillane: +32 2 551 18 10, sws@brewersofeurope.org

 

O The Brewers of Europe

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org

 

O European Beer Pledge

Tzw. European Beer Pledge (pl. Zobowiązanie) jest dobrowolną inicjatywą uruchomioną w lutym 2012r. przez browary europejskie w celu wsparcia państw członkowskich UE w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. Browary zobowiązują się do podejmowania wspólnych mierzalnych działań w celu poprawy informacji konsumenckiej, zapewnienia odpowiedzialnej reklamy oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu zgodnie z oczekiwaniami obywateli oraz decydentami politycznymi UE.

 

O Sprawozdaniu

Tzw. European Beer Pledge objęty jest coroczną sprawozdawczością w celu regularnego monitorowania postępów, a także udostępnienia dalszych okazji do identyfikacji, oceny I rozszerzenia działań będących najlepszymi praktykami. Sprawozdanie to stanowi pierwsze śródokresowe sprawozdanie na temat wdrożenia European Beer Pledge. Koncentrując się na działaniach wspieranych przez członków The Brewers of Europe w roku 2012, sprawozdanie śródokresowe przedstawia ilustrację inicjatyw przeprowadzanych przez browary, stowarzyszenia, firmy i szerokie koalicje, zgodnie z i przyczyniając się do wdrażania trzech filarów European Beer Pledge. Pełne sprawozdanie tutaj:

http://www.brewersofeurope.org/asp/publications/index.asp

 

O partnerstwie SMART ( Sober Mobility Across Road Transport; pl. Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym)

W ramach trzyletniego projektu SMART, ETSC:

  • Będzie publikować wytyczne o programach rehabilitacyjnych dla niektórych kategorii kierowców skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wytyczne będą przedstawione także na konferencji zorganizowanej w Brukseli;
  • Będzie identyfikować i publikować studia przypadków najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu: mogą one pochodzić między innymi od osób indywidulanych, firm, pracowników medycznych, młodych ludzi, organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu;
  • Zorganizuje serię sześciu krajowych wydarzeń w celu wyeksponowania i omówienia strategii radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w poszczególnych krajach;
  • Zorganizuje konferencję połączoną z obiadem nt. sposobów radzenia sobie z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu w miejscu pracy;

Będzie także regularnie publikować swój newsletter “Drink Driving Monitor”, jedną z najbardziej znanych publikacji Rady. Do każdy Monitora dołączony będzie “Alcohol Interlock Barometer”, dający przegląd zmian ustawodawczych związanych z wykorzystaniem sprzężonych narzędzi w celu przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu.

image_pdfimage_print