O branży

Dyrektywa dot. minimalnej stawki akcyzy

Opublikowano: 13 lipca 2007

Głosowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Podczas sesji plenarnej we wtorek 10-ego lipca Parlament Europejski miał zadecydować o przyjęciu opinii Komitetu ds. Gospodarczych i Monetarnych, zawierających dwa istotne punkty:

– wezwanie do podniesienia minimalnej stawki akcyzy na piwo, produkty pośrednie i spirytusy o 4,5%

– wezwanie do analizy możliwości wprowadzenia kodeksu postępowania z uwzględnieniem stawek minimalnych i maksymalnych w ramach konkurencji podatkowej oraz swobodnym przepływem towarów.

Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji postulującą zwiększenie stawek minimalnych.

 

Tło historyczne

W 1992 roku, europejska dyrektywa 92/84 wprowadziła minimalną stawkę akcyzy dla napojów alkoholowych, a jej zamiarem było ujednolicenie ich w okresie późniejszym. Jednakże z powodu rozbieżności w wysokości stawek w różnych krajach, dyrektywa ta nie zrealizowała swojego zamierzenia.

W roku 2006, uwzględniając wzrost inflacji pomiędzy rokiem 1993 a rokiem 2005, Komisja Europejska zaproponowała rewaloryzację minimalnych stawek podatkowych o 31% dla piwa. Propozycja ta była następstwem raportu opublikowanego w maju 2004 oraz wynikających z niego wniosków wyciągniętych przez Radę Ecofin w kwietniu 2005 oraz Komitetu ds. Gospodarczych i Społecznych w styczniu 2006.

Oryginalna propozycja Komisji dotycząca podniesienia stawki o 31% została omówiona i odrzucona w listopadzie 2006r. przez Radę Ministrów, jak również przez Parlament Europejski w maju 2007r. Propozycja ta została stanowczo odrzucona przez niektóre państwa członkowskie z powodu groźby dalszego zwiększania różnic w poziomach opodatkowania produktów.

Nowa propozycja wysunięta przez Parlament zakłada wzrost stawek minimalnych o 4,5%. Zamysłem było, iż tak niewielki wzrost nie napotka większego oporu ze względu na minimalne skutki. Jedynie Bułgaria, Łotwa, Malta i Rumunia musiałyby w nieznaczny sposób zmienić poziom opodatkowania piwa. Jednakże propozycja ta co do istoty nie rozwiąże problemu związanego z występowaniem dużych różnic w stawkach akcyzowych obowiązujących w różnych państwach członkowskich, zwłaszcza tych z Północy Europy, za to pogłębiłoby to jeszcze nierówności pomiędzy piwem a winem.

Pierwotnie celem wprowadzenia stawek minimalnych była prawdopodobnie poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego. Cel ten nie został osiągnięty ponieważ państwa członkowskie na Północy Europy zastosowały bardzo wysokie stawki, wykraczające daleko poza stawki minimalne. Wynikiem tego są ogromne międzynarodowe rozbieżności w ramach rynku wewnętrznego. Rozbieżności te nie zostaną wyeliminowane dzięki wzrostowi stawki minimalnej o 4,5%. Sama Komisja wielokrotnie podkreślała, na przykład w swoim raporcie z kwietnia 2004, iż międzynarodowe rozbieżności w stawkach akcyzowych poważnie zaburzają funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Z tego powodu Parlament Europejski będzie rozważał propozycje przyjęcia kodeksu postępowania, który miałby prowadzić do dalszego ujednolicania stawek akcyzowych. Zawierałby on nie tylko stawki minimalne, ale również maksymalne. Stawki minimalne i maksymalne zostały pierwotnie zaproponowane w 1988 roku, ale zostały stanowczo odrzucone przez państwa członkowskie pragnące zachować prawo do narzucania stawek akcyzowych. Kodeks ten ma bardzo małe szanse na ustanowienie, gdyż do jego przyjęcia przez Radę wymagana jest jednomyślność.

Europejska branża piwna

•    Wielkość zatrudnienia pośredniego i bezpośredniego w branży piwnej w Unii Europejskiej to 2.6 miliona stanowisk, co stanowi 1,2% całkowitego zatrudnienia w 25-ciu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

•    Wkład branży piwnej w gospodarkę europejską to około 0,55% całkowitego PKB. Całkowity wkład branży piwnej w gospodarkę europejską mierzony jako wartość dodana wynosi 57,5 miliarda Euro.

Branża piwna w Europie to ponad 3000 małych i średnich browarów. Wspomaga to rozwój regionalny oraz konkurencyjność europejskiego rolnictwa, a także czyni z Europy największego producenta na świecie, ponieważ 5-ciu na 7-miu największych producentów pochodzi z Europy.

image_pdfimage_print