O branży

Światowy Dzień FAS w Sejmie

Opublikowano: 9 września 2014

Problem spożycia alkoholu przez kobiety ciężarne tematem dyskusji sejmowej 

9 września w Sejmie, z okazji obchodów Światowego Dnia FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), odbyła się z inicjatywy Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego konferencja „FAS jako problem zdrowia publicznego. Wyzwania dla polityki zdrowotnej i społecznej”. Wśród osób biorących udział w spotkaniu znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, PARPA, organizacji pozarządowych działających w obszarze macierzyństwa oraz przemysłu alkoholowego.

Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji sejmowej o tematyce FAS było opracowanie przez zespół ginekologów, składający się z uznanych autorytetów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, stanowiska dotyczącego wpływu alkoholu na rozwój płodu. Założeniem, które zostało postawione przed tą inicjatywą, było wypracowanie rekomendacji dla środowiska ginekologów dotyczących informowania pacjentek spodziewających się dziecka o zagrożeniach związanych z konsumpcją alkoholu w ciąży, już podczas ich pierwszej wizyty w gabinecie lekarskim.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zwrócili uwagę na utrzymujące się wciąż w polskim społeczeństwie duże przyzwolenie na nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu, w tym spożywanie go przez kobiety w ciąży. Podkreślone zostało, że problem ten dotyczy nie tylko ogółu społeczeństwa, ale także środowiska lekarzy ginekologów. Z uwagi, że wśród specjalistów ginekologów wciąż nie ma w tym obszarze jednomyślności, sformułowanie jednoznacznego komunikatu o tym, że nie jest znana dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla płodu, wydaje się kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu kobiety ciężarnej, która ma prawo do rzetelnej i opartej na aktualnej wiedzy medycznej informacji na temat konsekwencji, z jakimi wiąże się spożywanie alkoholu w jej stanie.

Fundamentalna rola, jaką mają do odegrania lekarze ginekolodzy i położne – grupy, którym w Polsce przysługuje prawo do opieki nad kobietami w ciąży, w promocji odpowiedzialnych postaw przyszłych matek, nie budziła zastrzeżeń zgromadzonych. Podkreślono jednakże, że aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy specjalistów była możliwa, kluczowe jest wyposażenie przedstawicieli środowiska medycznego w niezbędne informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płód. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że edukacją na temat FAS powinni zostać objęci także studenci medycyny, na których będzie w przyszłości spoczywać obowiązek opieki nad kobietami w ciąży.

Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń propagujących wiedzę na temat FAS zwrócili uwagę na potrzebę większej koordynacji wszystkich służb ukierunkowanej na pomoc rodzicom dzieci z Zespołem FAS. Poza dookreśleniem skali problemu, Małgorzata Klecka i Iwona Palicka z ramienia Fundacji FAStryga (widoczne na zdjęciu z Danutą Gut, przedstawicielem ZPPP) poinformowały o zainaugurowanej 9 września międzynarodowej kampanii „Too Young To Drink”. której celem jest podniesienie świadomości ryzyka, jakie niesie ze sobą picie alkoholu w czasie ciąży.

Głównymi wnioskami płynącymi ze spotkania było podkreślenie roli edukacji w promocji odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w polskim społeczeństwie oraz potrzeba zmiany regulacji w kierunku zapisania obligatoryjności informowania pacjentek na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się konsumpcja alkoholu w ich stanie, przez lekarzy ginekologów i położne. Przedstawiciele parlamentu podkreślili gotowość  kontynuacji dialogu w tym obszarze oraz potwierdzili, że temat FAS będzie dalej omawiany w Sejmie, również w szerszym gronie – do czego okazją będą kolejne obchody Światowego Dnia FAS.

image_pdfimage_print